NWI-WB035C
Bachelorscriptie Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB035C
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.A. Cator
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H. Don
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.A. Hoskins
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Kedziorek
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
JAAR  (31-08-2020 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat zelfstandig bij een vooraf met de begeleider bepaald onderwerp literatuur te zoeken en te bestuderen, en daar vervolgens middels een scriptie met enige diepgang over te rapporteren.
  • De student is in staat een scriptie te schrijven volgens de in de wiskunde gangbare normen voor publicaties.
  • De student is in staat om het onderzoekresultaat helder te presenteren/communiceren aan medestudenten.
Inhoud
Het Bachelorproject is de afsluiting van de bacheloropleiding wiskunde en heeft een studielast van 12 ec, dus ongeveer 12x28=336 uur, te weten zeker acht weken voltijd werk. De bedoeling van het Bachelorproject is de student zelfstandig een wiskundig onderwerp te laten bestuderen en de resultaten van deze studie vast te leggen in een bachelorscriptie -- een schriftelijke presentatie -- en te presenteren door middel van een voordracht. De student zal dit doen onder direkte begeleiding van een van de leden van de staf. Het kan hier zowel om een wiskundeonderzoek als om een literatuuronderzoek over een wiskundig onderwerp gaan.

Het schrijven van de bachelorscriptie is de meest individuele gedeelte van het bachelor programma, waardoor het intimiderend kan lijken. Om er structuur aan te geven wordt  daarom elk voorjaar het bachelorproject georganiseerd. Volgens de planning moeten studenten hun scriptie in het voorjaar van hun derde studiejaar schrijven. Hierop kan alleen in uitzonderlijke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Het merendeel van de communicatie verloopt via Brightspace. Details worden via Brightspace medegedeeld, maar de standaardprocedure is dat de studenten aan het begin van het kalenderjaar over mogelijke onderwerpen en begeleiders nadenken en deze naar de organisatoren mailen:
Michael Mueger, mueger@math.ru.nl
Arne Smeets, a.smeets@math.ru.nl
 
Zij zullen dan beoordelen of het onderwerp geschikt is, mogelijk na consultatie met een mogelijke begeleider. Rond het begin van het voorjaarssemester worden de onderwerpen en begeleiders definitief gemaakt. Het bachelorproject heeft meerdere essentiele en verplichte onderdelen naast het schrijven van de scriptie: Elk student geeft een tussenpresentatie van rond 10 minuten over de vooruitgang van zijn/haar scriptie en later een eindpresentatie van 20-25 minuten. Van de studenten wordt verwacht dat zij actief aan de presentaties van hun medestudenten deelnemen door zinvolle vragen te stellen. Bovendien worden meerdere voordrachten (door stafleden) georganiseerd, die over onderwerpen zullen gaan die belangrijk en nuttig zijn voor het schrijven van een scriptie, zoals het zoeken van literatuur, het schrijven van een wiskundige tekst en het houden van presentaties.

Instructional Modes
Niveau

Voorkennis
Verplichte vakken van de eerste twee studiejaren.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Algemeen
• verplicht te volgen voordrachten • schrijven van een scriptie • tussen- en eindpresentaties

Hoorcollege

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Goedkeuring
Weging0
GelegenhedenBlok JAAR

Stage + verslag
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR