NWI-WB071B
Portfolio Bachelor Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB071B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student is in staat zijn eigen academische attitude te reflecteren zo dat hij/zij in een vervolgopleiding zijn/haar academische ontwikkeling en leerproces grotendeels zelf kan sturen
 • De student neemt het initiatief om zich binnen zijn/haar bacheloropleiding en met oog op het vervolgtraject te oriënteren
 • De student ontwikkelt een perspectief op zijn/haar verdere loopbaan, in het bijzonder met betrekking tot de vraag wat bij hem/haar past en wat de beroepsperspectieven met deze studie zijn
 • De student kan de verschillende mogelijkheden realistisch beredeneren en is in staat de keuzes en overwegingen ten aanzien van een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt overtuigend te beargumenteren
Inhoud

Het doel van het portfolio is dat de student gedurende de bacheloropleiding informatie over zijn/haar ontwikkeling van academische vaardigheden verzamelt en een perspectief op zijn verdere loopbaan ontwikkelt. Ook wordt gestimuleerd het eigen gedrag te reflecteren om bewuste en goed onderbouwde keuzes te maken en een realistische planning en doorstroming in de bacheloropleiding te bevorderen.

In het eerste jaar wordt het portfolio aan de studieadvisering gekoppeld, in de post-propedeuse dient de student aan verschillende soorten van activiteiten deel te nemen en hierover aan de hand van een kort verslag te reflecteren.

Portfolio Propedeuse

Voor dit deel van het portfolio is het aparte vak 'Portfoliodeel jaar 1' (0 ec) met vakcode WP017B aangemaakt. Het portfoliodeel jaar 1 is aan de studieadvisering gekoppeld, de student zal enkele specifieke portfolio opdrachten moeten uitvoeren en deze met de studieadviseur te overleggen te overleggen.
Voor verdere informatie, zie de beschrijving van het portfoliodeel jaar 1 op de portfolio webpagina.

Portfolio Post-Propedeuse

Tweede- en derdejaars studenten worden geacht uit eigen initiatief aan beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen.

Mogelijkheden zijn het bezoeken van:

 • lezingen met als sprekers: mensen uit de beroepspraktijk (bedrijfsleven, overheid, semi-overheid, wetenschappers);
 • bedrijvenavonden;
 • beta bedrijven beurs;
 • presentaties van afstudeerprojecten (masterstage, masterscriptie, promotie);
 • colloquia, symposia (bijvoorbeeld Nederlands Mathematisch Congres);
 • opzoeken van mensen uit de beroepspraktijk voor discussie of interview.

Activiteiten waarover je kunt rapporteren zijn:

 • excursies naar bedrijven, semi-overheidsinstellingen of onderzoeksinstituten (bijvoorbeeld georganiseerd door studieverenigingen);
 • praktijkgericht onderwijs buiten de opleiding (bijvoorbeeld software ontwikkeling, visualisatie);
 • stage lopen op een middelbare school;
 • reflectie op studentassistenschap.

De activiteiten die door de studieverenigingen Desda (wiskunde) en Marie-Curie (natuur- en sterrenkunde) georganiseerd worden, staan in principe voor zowel de studenten wiskunde als natuur- en sterrenkunde open. Een deel van deze activiteiten worden met de opmerking aangekondigd dat ze geschikt voor het portfolio zijn omdat ze van te voren door de portfoliodocenten goedgekeurd zijn. Deze activiteiten vallen onder de organisatieregels van de verenigingen.

Op verzoek van de studenten ondersteunt de opleiding het organiseren van lezingen door professionals, deels in samenwerking met het alumninetwerk de Wortel.

Tevens organiseert Career Service Science (http://www.ru.nl/fnwi/careerservice/ , kamer HG00.531) verschillende portfolio-workshops, zie:
http://www.ru.nl/fnwi/careerservice/werkzoekenden/workshops-0/.

Van elke activiteit moet de student een kort verslag (1 A4; rond 400-600 woorden) schrijven en deze verslagen moeten worden opgenomen in het portfolio. Het verslag bevat een beschrijving van de activiteit (bijvoorbeeld in de vorm van een recensie) en een substantieel reflecterend deel waarin de student uitlegt wat de activiteit voor hem/haar heeft betekend.

Het portfolio dient uiteindelijk 10 verslagen over activiteiten te bevatten, waarvan:

 • minstens 2 verslagen over bedrijven buiten de overheid;
 • minstens 2 verslagen over onderzoeks- of semi-overheidsinstituten;
 • minstens één verslag over afstudeerpresentaties (master of promotie);
 • minstens 2 verslagen gebaseerd op een discussie met of interview van een professional;
 • minstens één verslag in het Engels, bij voorkeur over een activiteit met voertaal Engels;
 • hoogstens 2 verslagen van excursies georganiseerd door Desda en/of Marie-Curie tellen mee.

Daarnaast moet iedere student in het derde studiejaar een toekomstplan schrijven (met een omvang van ongeveer 2 A4) waarin de student zijn/haar keuze voor het vervolg van de bacheloropleiding beredeneert. In voorbereiding op de master kan de student al contact opnemen met de mastercoördinator Klaas Landsman. In het toekomstplan kan de student verder verwijzen naar de verslagen die hij/zij gemaakt heeft van de beroepsoriënterende activiteiten. Ook het toekomstplan moet worden opgenomen in het portfolio van de student.

Toetsinformatie
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Over deze verslagen heeft de student aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar een kort feedbackgesprek met de portfoliodocent (dit onderdeel van de tentaminering geldt pas vanaf cohort 2011).

Als het portfolio in het derde jaar volledig is (met 10 verslagen van activiteiten en een toekomstplan) maakt de student een afspraak met de portfoliodocent voor een feedbackgesprek.Het portfolio wordt afgetekend doordat de portfoliodocent tijdens dit gesprek de verslagen en het toekomstplan goedkeurt. Als dit nodig blijkt kan de docent van de student eisen enkele verslagen of het toekomstplan aan te passen voordat goedkeuring verleend wordt.
- Meld je aan in Osiris voor het tentamen NWI-WB071.

Werkvormen

• 1 uur begeleid individueel project werk
• 30 uur onbegeleid individueel project werk
• 53 uur zelfstudie

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR