NWI-WB071B
Portfolio Bachelor Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB071B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
JAAR  (02-09-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student is in staat op de eigen academische attitude te reflecteren en leert zo in een vervolgopleiding de academische ontwikkeling en het leerproces grotendeels zelf te sturen
 • De student neemt het initiatief om zich binnen de bacheloropleiding en met oog op het vervolgtraject te oriënteren
 • De student ontwikkelt een perspectief op de verdere loopbaan, in het bijzonder met betrekking tot de vraag wat bij de eigen ambities en talenten past en wat de beroepsperspectieven met deze studie zijn
 • De student kan de verschillende mogelijkheden realistisch afwegen en is in staat de keuzes en overwegingen ten aanzien van een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt overtuigend te beargumenteren
Inhoud
Het doel van het portfolio is dat de student gedurende de bacheloropleiding informatie over de eigen ontwikkeling van academische vaardigheden verzamelt en een perspectief op de verdere loopbaan ontwikkelt. De student wordt gestimuleerd op het eigen gedrag te reflecteren om bewuste en goed onderbouwde keuzes te maken en door een realistische studieplanning de doorstroming in de bacheloropleiding te bevorderen.
In het eerste jaar wordt het portfolio aan de studieadvisering gekoppeld, in de post-propedeuse dient de student aan verschillende soorten van activiteiten deel te nemen en hierover aan de hand van een kort verslag te reflecteren.
Iedere student wordt bij het begin van de opleiding ingeschreven voor de BrightSpace cursus Portfolio Bachelor van het beginjaar en blijft de portfolio-opdrachten gedurende de hele bacheloropleiding idaarin verzamelen.

Portfolio Jaar 1
Voor dit deel van het portfolio is in Brightspace onder "Assignments" de folder "Opdrachten eerste jaar" aangemaakt. De 3 opdrachten betreffen:
 • het kennismakingsgesprek met de studieadviseur/-begeleider. In te leveren voor 15 oktober.
 • reflectie op studievaardigheden (vervolggesprek met studieadviseur/-begeleider nadat het voorlopig BSA is vastgesteld). In te leveren voor 15 maart.
 • Post-propedeuseplan. In te leveren voor 15 mei.
Bij de afronding van het eerste studiejaar dient iedere student de 3 assignments te hebben vervuld; het uploaden van de ingevulde documenten in Brightspace is daarvoor vereist. Daarmee voldoe je aan de eisen van de verplichte eerstejaars cursus NWI-WP017B Portfoliodeel Wiskunde Jaar-1.
 
Portfolio Jaar 2 en Jaar 3
Tweede- en derdejaars studenten worden geacht uit eigen initiatief aan beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen.
Mogelijkheden zijn het bezoeken van:
 • lezingen met als sprekers: mensen uit de beroepspraktijk (bedrijfsleven, overheid, semi-overheid, wetenschappers);
 • bedrijvenavonden;
 • beta bedrijven beurs;
 • presentaties van afstudeerprojecten (masterstage, masterscriptie, promotie);
 • voorlichting over masteropleidingen (ook op andere universiteiten en buiten de wiskunde);
 • colloquia, symposia (bijvoorbeeld Nederlands Mathematisch Congres);
 • opzoeken van mensen uit de beroepspraktijk voor discussie of interview.
Activiteiten waarover je kunt rapporteren zijn:
 • excursies naar bedrijven, semi-overheidsinstellingen of onderzoeksinstituten (bijvoorbeeld georganiseerd door studieverenigingen);
 • praktijkgericht onderwijs buiten de opleiding (bijvoorbeeld software ontwikkeling, visualisatie);
 • stage lopen op een middelbare school;
 • reflectie op studentassistenschap.
De activiteiten die door de studieverenigingen Desda (wiskunde) en Marie-Curie (natuur- en sterrenkunde) georganiseerd worden, staan in principe voor zowel de studenten wiskunde als natuur- en sterrenkunde open. Een deel van deze activiteiten worden met de opmerking aangekondigd dat ze geschikt voor het portfolio zijn omdat ze van te voren door de portfoliodocenten goedgekeurd zijn. Deze activiteiten vallen onder de organisatieregels van de verenigingen.
Op verzoek van de studenten ondersteunt de opleiding het organiseren van lezingen door professionals, deels in samenwerking met het alumninetwerk de Wortel.
Tevens organiseert Career Service Science (http://www.ru.nl/fnwi/careerservice/ , kamer HG00.524) verschillende portfolio-workshops, zie:
http://www.ru.nl/fnwi/careerservice/werkzoekenden/workshops-0/.
Van elke activiteit moet de student een kort verslag (1 A4; rond 400-600 woorden) schrijven en deze verslagen moeten worden opgenomen in het portfolio. Het verslag bevat een beschrijving van de activiteit (bijvoorbeeld in de vorm van een recensie) en een substantieel reflecterend deel waarin de student uitlegt wat de activiteit voor hem/haar heeft betekend met betrekking tot zijn/haar loopbaankeuzes.

Het portfolio dient uiteindelijk 10 verslagen over activiteiten te bevatten, waarvan:
 • minstens 2 verslagen over bedrijven buiten de overheid;
 • minstens 2 verslagen over onderzoeks- of semi-overheidsinstituten;
 • minstens één verslag over afstudeerpresentaties (master of promotie);
 • minstens 2 verslagen gebaseerd op een discussie met of interview van een professional;
 • minstens één verslag in het Engels, bij voorkeur over een activiteit met voertaal Engels;
 • hoogstens 2 verslagen van excursies georganiseerd door Desda en/of Marie-Curie tellen mee.
Daarnaast moet iedere student in het derde studiejaar een toekomstplan schrijven (met een omvang van ongeveer 2 A4; circa 1000 woorden) waarin de student de keuze voor het verloop van de bacheloropleiding beredeneert. In voorbereiding op de master kan de student al contact opnemen met één van de coördinatoren van de verschillende masterspecialisaties. In het toekomstplan kunnen de studenten verder verwijzen naar de verslagen die zij gemaakt hebben van de beroepsoriënterende activiteiten. Ook het toekomstplan moet worden opgenomen in het portfolio van de student.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Over deze verslagen heeft de student aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar een kort feedbackgesprek met de portfoliodocent. Als het portfolio in het derde jaar volledig is (met 10 verslagen van activiteiten en een toekomstplan) maakt de student een afspraak met de portfoliodocent voor een feedbackgesprek.Het portfolio wordt afgetekend doordat de portfoliodocent tijdens dit gesprek de verslagen en het toekomstplan goedkeurt. Als dit nodig blijkt kan de docent van de student eisen enkele verslagen of het toekomstplan aan te passen voordat goedkeuring verleend wordt. - Meld je aan in Osiris voor het tentamen NWI-WB071.
Bijzonderheden

Toetsinformatie
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Over deze verslagen heeft de student aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar een kort feedbackgesprek met de portfoliodocent.

Als het portfolio in het derde jaar volledig is (met 10 verslagen van activiteiten en een toekomstplan) maakt de student een afspraak met de portfoliodocent voor een feedbackgesprek.Het portfolio wordt afgetekend doordat de portfoliodocent tijdens dit gesprek de verslagen en het toekomstplan goedkeurt. Als dit nodig blijkt kan de docent van de student eisen enkele verslagen of het toekomstplan aan te passen voordat goedkeuring verleend wordt.
- Meld je aan in Osiris voor het tentamen NWI-WB071.

Werkvormen
Cursus

Project

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen