RDA-MA2-01
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs
Cursus informatieRooster
CursusRDA-MA2-01
Studiepunten (ECTS)3
CategorieM1 (Eerste jaar master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Radboud Docenten Academie; Tweejarige Master;
Docenten
Docent
J.G.G.M.A. Kielstra, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Schaap
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
 • het huidige voortgezet onderwijs vanuit de drie algemene onderwijsfuncties (kwalificatie, subjectificatie en socialisatie) beschrijven;
 • expliciteren en onderbouwen welke curriculumideologie je voorkeur heeft;
 • het verschil tussen beschreven, uitgevoerd en ervaren curriculum benoemen;
 • de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in de adolescentiefase beschrijven;
 • onderscheid maken tussen de leef- en belevingswereld van leerlingen;
 • het begrip ‘comparative understanding’ gebruiken om kritisch naar de vormgeving van het eigen schoolvak te kijken (en het onderzoek daarnaar);
 • de meervoudige professionaliteit van het beroep van leraar beschrijven;
 • gebruik maken van algemeen didactische en vakdidactische perspectieven om onderzoekend naar het schoolvak en de rol van de docent te kijken;
 • een eigen onderwijsvisie met systematische en geïnformeerde argumenten opbouwen;
 • algemeen didactische en vakdidactische inzichten integreren in je eigen onderwijsvisie;
 • formuleren wat je tijdens de opleiding verder wilt leren om je onderwijsvisie verder te ontwikkelen.
Inhoud
In de cursus oriënteer je je op de beroepspraktijk en het schoolvak in relatie tot ontwikkelingen in de achterliggende vakwetenschappelijke disciplines, de samenleving en het onderwijs in algemene zin. Door vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken het schoolvak te belichten wordt de complexiteit van de beroepspraktijk inzichtelijk gemaakt. In de cursus maak je een analyse van het krachtenveld waarbinnen de academische vakdocent moet functioneren en formuleer je een voorlopige visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs (vanuit zowel algemeen didactisch als vakdidactisch perspectief).

De cursus duurt 7 weken en bestaat uit 14 colleges. Op maandag vindt het college algemene didactiek plaats en op vrijdag staat vakdidactiek op het programma. Elke week heeft een weekthema, met steeds een algemeen didactisch (A) en een vakdidactisch (V) college. 


 
Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een position paper. In deze paper neem je de algemeen didactische en vakdidactische inzichten uit de literatuur, colleges en opdrachten als uitgangspunt voor een kritische analyse en visievorming. De position paper dient geïnformeerd (met theoretische diepgang en gericht brongebruik), systematisch (duidelijk gestructureerd, expliciete argumentatie) en persoonlijk (met een eigen onderscheidende visie en reflectie) te zijn vormgegeven. We vatten ‘bronnen’ hierbij breed op: dit kunnen wetenschappelijke bronnen zijn, maar ook vakpublicaties, interviews met experts, beleidsstukken of rapporten uit scholen. Je wordt gestimuleerd om je visie vanuit verschillende bronnen te onderbouwen.

Dit tentamen is er niet op gericht om een ‘complete’ of ‘volleerde’ onderwijsvisie te toetsen. Het gaat erom dat je de eerste persoonlijke, professionele opvattingen, mogelijk in samenhang, kan verwoorden en onderbouwen, maar het gaat er ook om dat je tegenstrijdigheden en dillema’s in de eigen onderwijsvisie kan benoemen en beschrijven. Ook gaat het erom dat je kunt aangeven waar je nog meer over wilt weten.

De position paper wordt op vier criteria beoordeeld: vormgeving, eigenheid, integratie en argumentatie. Als je gedurende de cursus -conform de aanwijzingen- de tussenopdrachten maakt en persoonlijke reflecties bijhoudt, is de eindopdracht haalbaar binnen de gestelde tijd. Tijdens de cursus is er ruimte voor het schrijfproces en voor tussentijdse feedback op conceptversies. De opbouw en beoordelingscriteria worden bij aanvang van de cursus bekend gemaakt. De paper wordt ingeleverd via Brightspace.  
Bijzonderheden
De cursus bestaat uit een algemeen- en een vakdidactisch gedeelte. Voor het vakdidactische gedeelte wordt er per specialisatie (schoolvak) een aparte, aanvullende cursushandleiding gepresenteerd bij aanvang van de cursus. 

Voor deze cursus geldt geen aanwezigheidsverplichting. Aanwezigheid en actieve participatie worden aanbevolen, gezien de aard van de colleges (interactieve werkcolleges) en de toetsing. 


De cursus sluit direct aan bij de Begeleide Stage 1 in de opleiding, en is een voorbereiding op de cursus Teacher Leadership (jaar 2, 2e semester).

 
Aanbevolen materiaal
Literatuur
De cursus kent een algemeen didactisch en een vakdidactisch gedeelte. Voor aanvang van de cursus wordt de algemeen didactische evenals de vakdidactische literatuurlijst via Brightspace in de cursushandleiding gecommuniceerd. De literatuur is online beschikbaar. Studenten worden uitgenodigd om naast de aanbevolen literatuur zelf literatuur te integreren in de toetsing.

Werkvormen
Algemene didactiek

Algemeen
Ons advies is om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in colleges, waar o.a. interactie en ervaringsuitwisseling plaatsvindt

Toetsen
Paper
Weging100
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2, Blok PER 4