SOW-CAB1018
Regionale specialisaties en theorievorming
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAB1018
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. ir. M. Koster
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. A.H.M. van Meijl
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A.H.M. van Meijl
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.H.M. van Meijl
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Schut
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER4  (10-04-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Je kunt de geografie van vier regio’s, te weten, de Pacific, sub-Sahara Afrika, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika, in hoofdlijnen beschrijven.
  • Je kunt de geschiedenis, in het bijzonder de koloniale geschiedenis, van de vier behandelde regio’s in hoofdlijnen uiteenzetten.
  • Je kunt actuele maatschappelijke ontwikkelingen en sociaal-wetenschappelijke problemen en vraagstukken in de vier behandelde regio’s, in het bijzonder op het terrein van de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies, herkennen en duiden.
  • Je kunt de belangrijkste sociaal-wetenschappelijke onderzoeksthema’s in de vier behandelde regio’s, in het bijzonder op het terrein van de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies, in een regionaal perspectief plaatsen en vergelijken met soortgelijke onderzoeksthema’s in een van de andere, behandelde regio’s.
  • Je kunt de relatie tussen regionale ontwikkelingen en theorievorming in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies uitleggen en toelichten.
Inhoud

Deze cursus behandelt het belang van regionale specialisaties in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies en de wijze waarop deze samenhangen met de ontwikkeling van theorievorming. Regionale specialisaties in niet-westerse studies kennen een lange traditie, omdat binnen een samenhangend gebied (‘culture areas’) thema's als processen van (de)kolonisering, sociale en culturele veranderingen, invloed van globalisering, cultuurcontact, religie, economische structuur en vraagstukken omtrent de constructie van identiteiten systematisch bestudeerd en met elkaar vergeleken kunnen worden. Het historisch-comparatieve perspectief wordt zodoende in eerste instantie vormgegeven binnen een bepaalde regio. Daarnaast vindt ook veldwerk veelal plaats binnen een specifiek regionale context, waarmee in veel gevallen de bestudering van bepaalde thema's samenhangt. Elke regio kent immers zijn eigen problematiek, waardoor verschillen in culturele verandering en ontwikkelingspaden nauw samenhangen met regionale omstandigheden, sociaal-culturele kenmerken daarvan, de beschikbare hulpbronnen en de lokale sociaal-economische instituties.

Na een theoretische inleiding zullen de daarin besproken thema's verder uitgewerkt worden aan de hand van vier concrete regio's: de Pacific, sub-Sahara Afrika, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen regio's en sociaal-wetenschappelijke thema's, alsmede naar verscheidenheid van processen van nationale integratie en de gevolgen hiervan voor de sociaal-culturele en economische structuur en de verdere ontwikkelings­mogelijkheden. Hieruit afgeleid zal de spanning worden besproken die bestaat tussen universalistische theorieën en meer specifieke regionaal-georiënteerde theorieën. Vanwege het in Nijmegen gevestigd landelijk specialisme krijgt de Pacific regio speciale aandacht als 'laboratorium' van de culturele antropologie, waarbinnen discussies over begrippen als giftenuitwisseling, reciprociteit, religie, ritueel, taboe, verwantschap, leiderschap en bijvoorbeeld de 'invention of tradition' toonaangevend zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.
 
Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4

Opmerking
Schriftelijk tentamen, eventueel online i.v.m. de Covid-19 pandemie.