SOW-CAOSB2030
Materialiteit, identiteit en natuur
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2030
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
P. de Beus, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. Je verwerft kennis en inzicht in theorieën en praktijken over de relatie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving in cross-cultureel perspectief, bekeken door het prisma van materialiteit. 
2. Je verwerft kennis en inzicht in de cultureel diverse wijzen waarop de menselijke verhouding tot natuur, in het bijzonder tot bomen, water, en afval, is vormgegeven en hoe deze van invloed is in de zelfdefiniëring van het mens-zijn in relatie tot andere groepen en de natuurlijke omgeving.
3. Je verwerft kennis en inzicht in hoe de cultureel diverse opvattingen en handelen ten aanzien van de materiële omgeving in het huidige tijdsgewricht verbonden zijn aan historische, sociale processen van betekenisgeving aan materialiteit(en).
4. Je kunt kritisch reflecteren en commentaar formuleren op sociaal-culturele theorieën over materiële cultuur.


 
Inhoud
De cursus richt zich op de rol en plaats van natuur in de relatie tussen materialiteit en identiteit. Hierbij gaan we via materialiteit kijken naar de menselijke verhouding tot natuur, in cross-cultureel perspectief.  In het huidige tijdperk dat ook wel wordt aangeduid als het Antropoceen, lijkt het economische perspectief op natuur leidend. Natuur is echter meer dan een materiële productie-eenheid. Op bewuste en onbewuste manieren verhouden we ons, óók de westerse mens, tot onze natuurlijke omgeving. Daarom staat de verwevenheid van natuur en cultuur via materialiteit centraal, in het bijzonder via bomen, water, en afval. Centrale en klassieke teksten in deze cursus worden vanuit de nexus natuur, socialiteit en materialiteit bekeken. Centraal daarbij staat allereerst de conceptualisering van de veelal onbewuste en vanzelfsprekende relatie van mensen met hun materiële omgeving, hoe de organisatie van materiële cultuur een impliciete normatieve gelaagdheid kent, die op haar beurt het gedrag van mensen beïnvloedt. De cursus gaat daarom ook in op de betekenis van ‘het sociale leven van dingen’ in relatie tot processen van individualisering, identiteit, massaconsumptie, en de gevolgen van sociaal en culturele aspecten van commodificering en singularisering van goederen.
Niveau
BA2
Voorkennis

Toetsinformatie
Toetsing bestaat uit twee werkopdrachten (10% ieder) en een schriftelijk tentamen (weging 80%). 
Bijzonderheden

Voorkennis
Hbo-minor studenten en studenten van de voorbereidende minor die zich niet in kunnen schrijven kunnen contact opnemen met het STIP (stip@socsci.ru.nl).

Verplicht materiaal
Studiemateriaal
De literatuur voor deze cursus bestaat uit een collectie van artikelen en hoofdstukken uit boeken (monografieën en geredigeerde bundels). Deze wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Werkvormen worden uiterlijk een week voor aanvang in de cursushandleiding aangekondigd.

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging8
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2, Blok PER3

Opmerking
De specifieke invulling van toetsing wordt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus vermeld in de cursushandleiding

Opdracht 1
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdracht 2
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER1