SOW-CWB0008
Kwalitatief onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB0008
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Docent
drs. G.W.M. Weijers
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1  (04-09-2017 t/m 12-11-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kwalitatief onderzoek is de student in staat om:
 • uitgangspunten en specifieke eigenschappen van dataverzameling, -analyse en rapportage van kwalitatief onderzoek te herkennen en te benoemen.
 • verschillende stromingen binnen het kwalitatief onderzoek te onderscheiden.
 • aan de hand van voorgeschreven literatuur rondom een communicatiewetenschappelijk probleem dat in de werkgroep centraal staat, een adequate redenering op te schrijven waarbij de aanleiding, probleemstelling en theoretische paragraaf van het onderzoek de opmaat vormen voor onderzoeksvragen die met een kwalitatief onderzoek te beantwoorden zijn.
 • een eerste analyse uit voeren op voorgeselecteerd interview materiaal en daarover te rapporteren. Hierbij worden variaties binnen één topic door middel van open coderen, vergelijken en categoriseren in kaart gebracht.
 • de navolgbaarheid en betrouwbaarheid van het onderzoek te verduidelijken door gebruik te maken van het software programma MaxQDA.
 • in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen te rapporteren over de resultaten van zijn onderzoek.
 • de resultaten van zijn onderzoek te presenteren.
Inhoud
De cursus is in verschillende onderdelen uiteen te leggen, met elk hun eigen werkvorm.
 • Werkcolleges en thematische hoorcolleges over de communicatiewetenschap­pelijke thema's die het object van onderzoek vormen en de basis voor de probleemstelling. Daarbinnen is het globale doel van het kwalitatieve onderzoek: 'inzicht vergaren in processen van betekenisverlening door ontvangers van mediaboodschappen'. Op basis van de thematische literatuur en de werkcolleges formuleren de studenten, individueel, een eigen variant op de globale probleemstelling die via kwalitatief onderzoek op bestaand interviewmateriaal onderzocht kan worden.
 • Parallel aan de werkcolleges worden hoorcolleges verzorgd over de uitgangspunten en stromingen van kwalitatief onderzoek, alsmede de methodische eisen aan kwalitatief onderzoek. Deze hoorcolleges vormen, samen met de inhoudelijk-thematische werkcolleges, de basis voor opdrachten waarin de verschillende stadia van een kwalitatief onderzoek worden toegepast in het eigen leeronderzoek (probleemstelling, dataverzameling, analyse, rapportage en reflectie).
 • Na werkgroepen worden de interviewdata verstrekt door de docent en worden deze geanalyseerd door de studenten in duo's. De analyse beperkt zich tot het coderen van de variaties binnen één topic.
 • Uiteindelijk worden de resultaten van het onderzoek gerapporteerd in een opdracht en wordt een presentatie gegeven van de resultaten aan medestudenten.
Niveau
MAW.CW.PM

Toetsinformatie

• Wekelijkse individuele opdrachten bij de hoorcolleges kwalitatief onderzoek alsmede een eindtoets met meerkeuzevragen in het laatste college. Bij de eindtoets wordt gecorrigeerd voor kans. Het gemiddelde van de wekelijkse opdrachten en de eindtoets moet minimaal 5,5 zijn.
• Opdrachten in de werkgroep waarbij opdracht 1 (aanleiding), opdracht 2 (theorie) individueel ingeleverd en beoordeeld worden. De analyse en bijbehorende opdracht 3 (resultaten paragraaf) worden als duo geschreven en per duo beoordeeld. Zowel de individuele opdrachten als de gemeenschappelijke opdracht moet minimaal met een 5,5 beoordeeld zijn.
• Weging onderdelen: het methodische deel (tentamen + opdrachten) telt voor 30% mee in het eindcijfer, individuele opdrachten tellen samen mee voor 35% en de duo-opdracht telt eveneens mee voor 35%.
• Presentatie van de resultaten tijdens colloquium.

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor pre-master studenten Communicatiewetenschap.

Contact informatie
S. Daalmans, MSc

Werkvormen

• Voorbereiding in de werkcolleges, methodische hoorcolleges en thematische hoorcolleges.
• Toepassen van de verworven communicatiewetenschappelijke en methodisch inzichten in het schrijven van een aanleiding voor onderzoek evenals een theoretisch kader dan wel uitvoeren van de analyses op bestaand interview materiaal en daarvan verslag doen.
• Zo nodig verbeteren en herschrijven van de opdrachten op basis van het herkennen van de problemen in de eerdere versie en het toepassen van de nieuw verworven inzichten.
De student wordt voortdurend geconfronteerd met de eisen die gesteld worden aan het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek door deze gefaseerd zelf toe te passen en vervolgens zelf te evalueren aan de hand van het commentaar en de criteria zoals die in de leerdoelen geformuleerd zijn. Het hele onderzoeks- en schrijfproces loopt volgens een strakke planning, waarbinnen de verschillende onderdelen van de cursus nauw op elkaar aansluiten. Dat vereist ook van de studenten planning, actieve participatie en een uitgebalanceerde inzet.

Verplicht materiaal
Schrijfwijzer
Meest recente schrijfwijzer Communicatiewetenschap.
Boek
Hijmans, E., & Wester, F. (2006). Interview-onderzoek. In Wester, F., K. Renckstorf & P. Scheepers, Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap (hoofdstuk 10:507-532). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
Boek
Wester, F. (2005). De methodeparagraaf in rapportages over kwalitatief onderzoek. Kwalon 30, (10-3), 8-14
Wordt nader bekendgemaakt
De overige literatuur specifiek voor het thema wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Voorbereiding in de werkcolleges, methodische hoorcolleges en thematische hoorcolleges.
Toepassen van de verworven communicatiewetenschappelijke en methodisch inzichten in het schrijven van een aanleiding voor onderzoek evenals een theoretisch kader dan wel uitvoeren van de analyses op bestaand interview materiaal en daarvan verslag doen.
Verbeteren en herschrijven van de opdrachten op basis van het herkennen van de problemen in de eerdere versie en het toepassen van nieuw verworven inzichten

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2