SOW-CWB1010
Leerproject 1: inhoudsanalyse van mediaboodschappen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB1010
Studiepunten (ECTS)12
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 5
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T. Bosse
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Bosse
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. van den Broek
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M. Kleemans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M. Kleemans
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
SEM2  (05-02-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus Leerproject 1: Inhoudsanalyse en survey is de student in staat om:

  • kenmerken van de methodes inhoudsanalyse en survey te benoemen, uit te leggen en toe te passen in de opzet, uitvoering en analyse van eenvoudig wetenschappelijk onderzoek.
  • een actuele, inhoudelijke discussie die speelt binnen een van de communicatiewetenschappelijke velden te beschrijven en toe te lichten aan de hand van theoretische en empirische literatuur en op basis hiervan een probleemstelling te definiëren.
  • algemene en specifieke hypothesen af te leiden van een probleemstelling, welke worden onderbouwd met behulp van theoretische en empirische literatuur.
  • onder begeleiding de onderzoeksstappen te zetten die binnen inhoudsanalyse en survey gevolgd worden om een probleemstelling te onderzoeken.
  • de intercodeurbetrouwbaarheid van coderingen te analyseren en rapporteren.
  • de verzamelde gegevens te analyseren met behulp van eenvoudige toetsingsprocedures.
  • de resultaten van het onderzoek te rapporteren en de uitkomsten te bediscussiëren.
  • een wetenschappelijk onderzoeksverslag te schrijven volgens de normen en richtlijnen die hiervoor gelden.
  • het uitgevoerde onderzoek te presenteren aan medestudenten en docenten.
Inhoud
Op welke manier gebruiken de media stereotypen om duidelijk te maken dat asielzoekers een ander slag mensen zijn dan wij, Nederlanders? In hoeverre sluit de berichtgeving van het Jeugdjournaal aan bij de nieuwsbehoeften van kinderen? Hoe worden jongens en meisjes verbeeld in kinderprogramma’s op Netflix en hoe denken kinderen die deze programma’s kijken over genderrollen?

Studenten oefenen in dit leerproject met kennis van wetenschappelijk onderzoek die hen is aangedragen in onder andere de cursussen Inleiding in de communicatiewetenschap [SOW-CWB1001], Communicatiewetenschappelijke vaardigheden [SOW-CWB1008], Methoden van onderzoek A [SOW-MTB1001] of B [SOW-MTB2043] en Beschrijvende statistiek [SOW-MTB1002] of Statistiek A+B [SOW-MTB0005]. Binnen het leerproject vinden plenaire colleges plaats op het terrein van de methodische uitgangspunten en stappen binnen inhoudsanalyse en survey. Gelijktijdig daarmee, en aansluitend daarop, wordt in werkgroepen ingegaan op het communicatiewetenschappelijke thema waarnaar de groep onderzoek gaat doen. In een aantal werkcolleges pakken studenten in subgroepjes een aantal problemen voor de onderzoeksuitwerking aan (probleemstelling en hypothesen formuleren, operationalisering, ontwikkeling en evaluatie meetinstrument en vragenlijst) en rapporteren daarover. Het rapporteren over alle fasen van het onderzoek wordt gerealiseerd via een aantal opdrachten die tezamen een werkstuk vormen. Een centraal onderdeel van het leerproject is de dataverzameling, waarbij (1) mediaboodschappen worden gecodeerd en (2) een survey wordt afgenomen. Aan de codeerfase gaan codeertrainingen vooraf. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van het onderzoek aan medestudenten en docenten.
Bijzonderheden
• Aanwezigheid bij werkgroepen, practica, codeertrainingen en codeersessies is verplicht.
• Het project en de onderdelen daarvan dienen te worden afgerond binnen de periodes die voor de betreffende onderdelen staan.
• Het onderdeel wordt afrondend beoordeeld met één eindcijfer. Dit eindcijfer zal alleen positief zijn (6 of hoger) als zowel voor beide deeltentamens afzonderlijk én het onderzoeksverslag ten minste een 5.5 behaald is. Alle opdrachten moeten bovendien als 'voldaan' zijn beoordeeld.
• Het eindresultaat van de cursus wordt bepaald door het cijfer dat is gehaald voor de deeltentamens (30%) en het werkstuk (70%; waarbij zowel het groepsdeel als het individuele deel voor 35% meetelt in het eindcijfer).

Niveau
MAW.CW.B1

Toetsinformatie

• Schriftelijke deeltentamens (inhoudsanalyse en survey)
• Opdrachten
• Werkstuk (gezamenlijk deel en individueel deel)
• Presentatie

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Contact informatie
dr. M. Kleemans

Verplicht materiaal
Schrijfwijzer
Schrijfwijzer Communicatiewetenschap
Boek
Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F.G. (2013). Analyzing Media Messages. Using quantitative content analysis in research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Boek
Brinkman, J. (2014). De Vragenlijst (derde editie). Groningen: Noordhoff
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur behorende bij de thematische werkgroepen wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Codeersessie

Codeertraining

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Tentamen
Weging0
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Werkstuk
Weging0
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2