SOW-CWB2019
Leerproject 3: experiment
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB2019
Studiepunten (ECTS)9
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
dr. F. Folkvord
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.P. van 't Riet
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.P. van 't Riet
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. van Woudenberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
SEM2  (30-01-2017 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus Leerproject 3: Experimenteel onderzoek is de student in staat om:

 • Uitgangspunten en specifieke eigenschappen van dataverzameling, -analyse en rapportage van experimenteel onderzoek te herkennen, benoemen en verklaren.
 • Verschillende typen experimenten te onderscheiden, toepassen en inhoudelijk bediscussiëren.
 • Aan de hand van zelfgezochte literatuur rondom een communicatiewetenschappelijk probleem dat in de thematische subgroep centraal staat, een adequate redenering op te schrijven uitmondend in een probleemstelling. De basis wordt gevormd door een op literatuur gebaseerde theoretische inleiding die eindigt met een doel- en vraagstelling die met een experiment te beantwoorden is.
 • Het omzetten van een onderzoeksvraag in een experimenteel design.
 • De onderzoeksopzet en gevolgde procedure van experimenteel onderzoek toe te lichten en te evalueren op haar geschiktheid.
 • Onder begeleiding de onderzoeksstappen te zetten die binnen experimenteel onderzoek gevolgd worden om een probleemstelling te onderzoeken.
 • Het uitvoeren van een experiment en het beantwoorden van de onderzoeksvraag aan de hand van de uitkomsten van het experiment
 • In lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen te rapporteren over de resultaten van het onderzoek en de conclusies met daarin de beantwoording van de onderzoeksvragen en een terugkoppeling naar de theoretische literatuur.
 • Te reflecteren op de maatschap­pelijke relevantie en eventuele im­plicaties van onderzoek naar effecten van mediaboodschappen.
 • Op wetenschappelijke manier reflecteren over de kwaliteit van het eigen onderzoek wat betreft probleemstelling, dataverzameling en -analyse, resultaten en conclusies producten) als ook over zijn/haar persoonlijke rol als onderzoeker (proces).
 • Het uitgevoerde onderzoek te presenteren aan medestudenten en docenten.
Inhoud

Wat zijn de effect van media multi-tasking op politieke attitudes? Waarderen mensen de zogenaamde ‘vox pops' die in het nieuws vaak gebruikt worden? Wat zijn de effecten van ‘product placements’ op merk attitudes? In de Communicatiewetenschap worden deze, en andere vragen, in toenemende mate beantwoord met behulp van experimenten. Als je iets te weten wilt komen over de effecten van mediaboodschappen, is het noodzakelijk dat je uit de voeten kunt met de experimentele methode.

Studenten oefenen in dit leerproject met kennis van wetenschappelijk onderzoek dat hen is aangedragen in de cursussen van Bachelor 1 en 2. Binnen het leerproject vinden plenaire colleges plaats op het terrein van de methodische uitgangspunten en stappen binnen experimenteel onderzoek. Gelijktijdig daarmee, en aansluitend daarop, wordt in werkgroepen ingegaan op het communicatiewetenschappelijke thema waarnaar de groep onderzoek gaat doen. In een aantal werkcolleges pakken studenten in subgroepjes een aantal problemen voor de onderzoeksuitwerking aan (probleemstelling en hypothesen formuleren, operationalisering, ontwikkeling en evaluatie meetinstrument en vragenlijst) en rapporteren daarover. Het rapporteren over alle fasen van het onderzoek wordt gerealiseerd via een aantal opdrachten die tezamen een werkstuk vormen. Een centraal onderdeel van het leerproject is de dataverzameling, waarvoor (1) stimuli worden toegediend en (2) relevante uitkomstmaten worden gemeten. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van het onderzoek aan medestudenten en docenten.

Bijzonderheden

• Aanwezigheid bij werkgroepen en practica is verplicht.
• Het project en de onderdelen daarvan dienen te worden afgerond binnen de periodes die voor de betreffende onderdelen staan.
• Het onderdeel wordt afrondend beoordeeld met één eindcijfer. Dit eindcijfer zal alleen positief zijn (6 of hoger) als zowel voor het tentamen als het onderzoeksverslag ten minste een 5.5 behaald is. Alle opdrachten moeten bovendien als ‘voldaan' zijn beoordeeld.
• Het eindresultaat van de cursus wordt bepaald door het cijfer dat is gehaald voor het tentamen (30%) en het werkstuk (70%).

Niveau
MAW.CW.B2

Toetsinformatie

• Schriftelijke tentamen
• Opdrachten
• Werkstuk (gezamenlijk deel en individueel deel)
• Presentatie

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Contact informatie
dr. J.P. van 't Riet

Literatuur

• Schrijfwijzer Communicatiewetenschap
• Field, A., & Hole, G. (2010). How to design and report experiments (2nd edition). London UK: Sage.
• Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS. 4th edition.
• Aanvullende literatuur en literatuur behorende bij de thematische werkgroepen wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcolleges, werkcolleges, practica.

Verplicht materiaal
Boek
Schrijfwijzer Communicatiewetenschap
Boek
Field, A., & Hole, G. (2010). How to design and report experiments (2nd edition). London UK: Sage.
Boek
Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS. 4th edition.
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur en literatuur behorende bij de thematische werkgroepen wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2