SOW-CWB2026
Leerproject 3: experiment
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB2026
Studiepunten (ECTS)10
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. D.N.M. Bleize
Overige cursussen docent
Docent
M. Ebbinkhuijsen, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 16-07-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Leerproject 3: Experimenteel onderzoek is de student in staat om:
 • uitgangspunten en specifieke eigenschappen van dataverzameling, -analyse en rapportage van experimenteel onderzoek te herkennen, benoemen en verklaren.
 • verschillende typen experimenten te onderscheiden, toepassen en inhoudelijk bediscussiëren.
 • aan de hand van zelfgezochte literatuur rondom een communicatiewetenschappelijk probleem dat in de thematische subgroep centraal staat, een adequate redenering op te schrijven uitmondend in een probleemstelling. De basis wordt gevormd door een op literatuur gebaseerde theoretische inleiding die eindigt met een doel- en vraagstelling die met een experiment te beantwoorden is.
 • een onderzoeksvraag om te zetten in een experimenteel design.
 • de onderzoeksopzet en gevolgde procedure van experimenteel onderzoek toe te lichten en te evalueren op haar geschiktheid.
 • onder begeleiding de onderzoeksstappen te zetten die binnen experimenteel onderzoek gevolgd worden om een probleemstelling te onderzoeken.
 • een experiment uit te voeren en een onderzoeksvraag te beantwoorden aan de hand van de uitkomsten van het experiment.
 • in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen te rapporteren over de resultaten van het onderzoek en de conclusies met daarin de beantwoording van de onderzoeksvragen en een terugkoppeling naar de theoretische literatuur.
 • te reflecteren op de maatschap­pelijke relevantie en eventuele im­plicaties van onderzoek naar effecten van mediaboodschappen.
 • op wetenschappelijke manier te reflecteren over de kwaliteit van het eigen onderzoek wat betreft probleemstelling, dataverzameling en -analyse, resultaten en conclusies (producten) als ook over zijn/haar persoonlijke rol als onderzoeker (proces).
 • het uitgevoerde onderzoek te presenteren aan medestudenten en docenten.
Inhoud
Wat zijn de effecten van media multi-tasking op politieke attitudes? Hoe beïnvloedt de omgang met AI de attitudes van mensen? Wat zijn de effecten van ‘product placements’ op merk attitudes? In de communicatiewetenschap worden deze en andere vragen in toenemende mate beantwoord met behulp van experimenten. Als je iets te weten wilt komen over de effecten van mediaboodschappen, is het noodzakelijk dat je uit de voeten kunt met de experimentele methode.

Studenten oefenen in dit leerproject met kennis van wetenschappelijk onderzoek dat hen is aangedragen in de cursussen van Bachelor 1 en 2. Binnen het leerproject vinden plenaire colleges plaats op het terrein van de methodische uitgangspunten en stappen binnen experimenteel onderzoek. Gelijktijdig daarmee, en aansluitend daarop, wordt in werkgroepen ingegaan op het communicatiewetenschappelijke thema waarnaar de groep onderzoek gaat doen.

In een aantal werkcolleges pakken studenten in subgroepjes een aantal problemen voor de onderzoeksuitwerking aan (probleemstelling en hypothesen formuleren, operationalisering, ontwikkeling en evaluatie meetinstrument en vragenlijst) en rapporteren daarover. Het rapporteren over alle fasen van het onderzoek wordt gerealiseerd via een aantal opdrachten die tezamen een werkstuk vormen. Een centraal onderdeel van het leerproject is de dataverzameling, waarvoor (1) stimuli worden toegediend en (2) relevante uitkomstmaten worden gemeten. De cursus wordt afgesloten met een presentatie van het onderzoek aan medestudenten en docenten.
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap. Studenten Communicatiewetenschap moeten in 2019 of eerder zijn begonnen met de bachelor en in ieder geval Leerproject 1 (CWB1018) hebben behaald of zijn toegelaten tot de pre-master Communicatiewetenschap
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap: studenten moeten 42 ec hebben behaald van de propedeuse (B1)
De cursus Leerproject 1 moet behaald zijn.

Verplicht materiaal
Boek
Schrijfwijzer Communicatiewetenschap
Boek
Field, A., & Hole, G. (2010). How to design and report experiments (2nd edition). London UK: Sage. Alternatief indien niet beschikbaar: Field, A., & Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London UK: Sage.
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur en literatuur behorende bij de thematische werkgroepen wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging30
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Werkstuk
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2