SOW-CWB3028
Bachelorthesis communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3028
Studiepunten (ECTS)12
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. D.J. Anschutz
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. de Droog
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 31-08-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afronding van de Bachelorthesis is de student in staat om onder begeleiding:

  • op basis van een gegeven actueel wetenschappelijk en/of maatschappelijk probleem een onderzoeksvraag te formuleren en deze te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur.
  • op basis van communicatiewetenschappelijke theoretische en empirische literatuur geldige redeneringen op te zetten die uitmonden in hypothesen.
  • kwantitatief onderzoek naar de vraagstelling die centraal staat in de bachelorthesis op te zetten, uit te voeren en te onderbouwen aan de hand van gangbare methoden en technieken in de maatschappij- en gedragswetenschappen.
  • de verzamelde kwantitatieve gegevens zo nodig tot het niveau van trivariate relaties te analyseren met behulp van statistische technieken die gangbaar zijn in maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek en de resultaten hiervan te rapporteren.
  • adequate conclusies te trekken op basis van de via kwantitatief onderzoek verkregen resultaten en kritisch te reflecteren op (de beperkingen van) het uitgevoerde onderzoek.
  • het opgezette en uitgevoerde onderzoek schriftelijk te rapporteren in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen, waarbij blijk wordt gegeven van wetenschappelijke integriteit en het vermogen om feedback te geven en te ontvangen.
  • tussenproducten uit verschillende fasen van het onderzoek en het eindproduct te presenteren aan medestudenten en docenten.
Inhoud

De bachelorthesis geldt als afsluiting van de bacheloropleiding middels zogenaamde bachelorthesis. Het traject van de bachelorthesis loopt gedurende de eerste drie periodes van het collegejaar, met een uitloop naar periode 4 (beoordeling en herkansing). In de eerste periode formuleren de studenten ieder hun individuele probleemstelling en bereiden ze hun empirisch onderzoek theoretisch voor. In deze periode ontwerpen de studenten de redenering en schrijven ze een eerste versie van hoofdstuk 1 (achtergrond en probleemstelling) en hoofdstuk 2 (theorie en hypothesen). In de tweede periode voeren zij de operationalisering, dataverzameling, en analyses uit om hun hypothesen te toetsen en onderzoeksvragen te beantwoorden. Ook schrijven ze een eerste versie van hoofdstuk 3 (methode). In de derde periode schrijven studenten hoofdstuk 4 (resultaten) en 5 (conclusie en discussie), herschrijven ze op basis van feedback door collega’s en begeleider hun gehele thesis, en presenteren ze hun onderzoek tijdens een zogenoemd bachelorcolloquium.

Na de derde periode worden de bachelorscripties van de studenten uit een werkgroep nagekeken door de eigen docent en onafhankelijk daarvan ook door een tweede docent van de opleiding Communicatiewetenschap. Samen bepalen die de uiteindelijke beoordeling. Wanneer die beoordeling niet voldoende is, krijgt de student een herkansing; de student heeft dan in de vierde periode de mogelijkheid om de bachelorscriptie te herzien.

De bachelorthesis is een individueel product, waaraan individuele coaching en ondersteuning door de docent sterk heeft bijgedragen. Van studenten binnen werkgroepjes wordt echter ook verwacht dat ze elkaar gedurende het traject actief ondersteunen. Deze samenwerking heeft vooral het karakter van collegiale steun: Ze wisselen literatuurbronnen uit, becommentariëren elkaars werk en bundelen hun individuele vragenlijstjes (of experimenten) in grotere gehelen, waardoor in de dataverzameling een groter aantal cases per individueel project haalbaar is. Elk individueel project blijft echter een unieke focus behouden.

Niveau
MAW.CW.BA3

Toetsinformatie

• Bachelorthesis
• Presentaties

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap: propedeuse Communicatiewetenschap moet zijn behaald en Leerproject 2 moet zijn afgerond.

Contact informatie
dr. P.H.G. Hendriks Vettehen

Literatuur
Literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcolleges, werkgroepen, practica, presentaties.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindcijfer scriptie
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR