SOW-MPSGP14A
Psychodiagnostiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP14A
Studiepunten (ECTS)8
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Coördinator
dr. M.P.H. Hendriks
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.P.H. Hendriks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.P.H. Hendriks
Overige cursussen docent
Docent
drs. C.M.S. Martina
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.E.M.J. Stoltz
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus
 • Heb je inzicht in het diagnostisch proces en kennis van de daarbij benodigde theorieën, en kun je de verschillende fasen van het proces zelfstandig doorlopen (EK 1.5, 2.2, 4.1, 4.2).
 • Heb je globale kennis van de methoden en instrumenten die gebruikt kunnen worden om diagnostische vraagstellingen te beantwoorden (EK 1.5).
 • Heb je kennis van psychologische diagnostiek bij verschillende, in de praktijk veelvoorkomende, problemen en stoornissen (EK 1.5).
 • Ben je in staat om onderdelen van de psychodiagnostiek toe te spitsen op verschillende patiëntenpopulaties in verschillende werkvelden en verschillende levensfasen (EK 1.2, 2.2).
 • Heb je inzicht in je eigen niveau van handelen in het diagnostisch proces. Dit kun je omzetten in doelstellingen voor de klinische stage (EK 3.2, 5).
Inhoud
De uiteindelijke inhoud en structuur van de cursus en de wijze van tentamineren, zal afhankelijk zijn van de coronamaatregelen

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (hoorcolleges) en een vaardigheidstraining (practicum). Studenten worden onderwezen in het voeren van een klacht- en probleemgericht onderzoek middels een psychodiagnostisch onderzoek bij een cliënt en/of diens systeem met behulp van gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostische methoden en instrumenten betrekking hebbend op de volgende domeinen:
 1. Diagnostiek van klinische syndromen: hierbij gaat het om instrumenten waarmee de aard en de ernst van de symptomen kunnen worden vastgesteld;
 2. Diagnostiek van cognitieve functies en vaardigheden: deze omvat het gebruik van intelligentietests en neuropsychologische tests
 3. Persoonlijkheidsdiagnostiek: hierbij gaat het onder andere om de vaststelling van copingstijl en persoonlijkheidskenmerken die relevant zijn om de gerapporteerde klachten en de behandelmogelijkheden in een bredere individuele context te plaatsen;
 4. Diagnostiek van gedragsproblemen: het in kaart brengen en analyseren van gedrag in context.  
In de cursus wordt aandacht besteed aan het expliciet en transparant maken van de keuze en toepassing van de diagnostische methoden en meetinstrumenten. De nadruk ligt op uitvoering van het diagnostisch proces door de psycholoog als scientist practitioner, aan de hand van evidence-based en multimethodische psychodiagnostiek. Daarnaast wordt rekening gehouden met de invloed van de normale ontwikkeling en de levensfase-specifieke factoren.
 
Met deze cursus wordt voldoende klinisch wetenschappelijke basis geboden voor het verrichten van de klinische stage. De cursus is onderdeel van de theorie die nodig is voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP.
 
Toetsinformatie
Voorwaarden om de cursus Psychodiagnostiek succesvol af te ronden zijn:
 • Tentamen: een voldoende (≥5,5) halen voor het schriftelijk tentamen met 40 meerkeuzevragen behorend bij de hoorcolleges (40% van eindcijfer).
 • Vaardigheidstraining: een voldoende (≥5,5) halen voor alle practicumonderdelen (60% van eindcijfer); de weging van de practica-onderdelen is: rapport van het diagnostisch onderzoek (60%), portfolio (30%) en inzet (10%).  
 • Bij onvoldoende resultaat (<5) is de herkansing volgend semester.
Voorkennis
Deze cursus is alleen toegankelijk voor psychologiestudenten van de mastervariant Gezondheidszorgpsychologie. De cursus kan niet als bijvak gevolgd worden door studenten van andere studierichtingen. Je kunt deze cursus volgen als je de diagnostiekcursus(sen) in de bachelor hebt behaald.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Afhankelijk van de corona-maatregelen
Bijzonderheden
Het cursusaanbod, de wijze van onderwijs en de wijze van tentamineren, zal afhankelijk zijn van de corona-maatregelen. 
Verplicht materiaal
Boek
Hendriks, M., Kessels, R., Gorissen, M., & Schmand, B. (Red.) (2014). Neuropsychologische diagnostiek: De klinische praktijk. Amsterdam: Boom.
Boek
Wright, J. A. (2011). Conducting psychological assessment: A guide for practitioners. Hoboken: Wiley.
Literatuur
Aanvullende verplichte literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Opmerking
aanbod afhankelijk van de corona-maatregelen.

Vaardigheidstraining
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Vaardigheidstraining (6 bijeenkomsten) in practicumgroepen van maximaal 12 deelnemers, gericht op het hanteren van de diagnostische cyclus en specifieke klinische aspecten vanuit de ontwikkelings-, klinische en neuropsychologie en de psychogerontologie. Ten slotte moet een werkstuk casuïstiek volgens de BAPD-eisen van het NIP worden gemaakt.

Toetsen
Tentamen
Weging40
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1

Practicum
Weging60
ToetsvormPracticum
GelegenhedenBlok SEM1