SOW-MPSGP80
Klinische Stage
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP80
Studiepunten (ECTS)20
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. Albers
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.C. van Bronswijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
SEM1  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Je bent na afloop van de stage in staat om conform de mogelijkheden van de stageplaats en op het niveau van een basispsycholoog (psycholoog afgestudeerd op universitair masterniveau tevens voldoend aan de vooropleidingseisen voor GZ-psychologie, zoals vervat in de verklaring van vLOGO):
- Het gehele diagnostische proces uit te voeren (EK 2, 3)
- Elementaire aspecten van gangbare psychologische behandelvormen uit te voeren (EK 2, 3).
- Vaardigheden te hebben ontwikkeld in professionele communicatie, zowel mondeling als schriftelijk die relevant zijn in het contact met patiënt/cliënt, systeem en collega’s (EK 2, 3)
- te reflecteren op (eigen) professionele en persoonlijke ontwikkeling in je rol als psycholoog in de gezondheidszorg (EK 4)
De doelen en beoordelingscriteria sluiten aan bij de competentiegebieden zoals omschreven voor het postmasterberoep GZ-psycholoog.
 
Inhoud
Het doel van de stage is dat je kennis verwerft, de verworven kennis en inzichten leert toepassen, alsmede de persoonlijke attitude en vaardigheden ontwikkelt die aan de basis liggen van een zelfstandig functionerend gezondheidszorg(GZ-)psycholoog. Tijdens de klinische stage maak je kennis met de praktijk van de gezondheidszorgpsychologie en ontwikkel je kwaliteiten die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening. Stageplaatsen kunnen vormgegeven worden in vele sectoren van de gezondheidszorg, zoals instellingen in de GGZ, algemene en academische ziekenhuizen, revalidatiecentra, zorgcentra, scholen voor speciaal onderwijs, forensische klinieken, instellingen voor verslavingszorg en specialistische centra, bijvoorbeeld voor epilepsiezorg.
In het stagereglement  is uitgebreid beschreven wat de eisen zijn ten aanzien van diagnostiek, begeleiding/behandeling en overige werkzaamheden en hoe je jouw stage vorm gaat geven door het opstellen van je stageplan. Ook staat hierin gedetailleerde informatie over de eisen die aan de stageplaats worden gesteld, de plaatsingsprocedures de begeleiding op de stageplaats en de verplichte driewekelijkse intervisie.
Basisaantekening Psychodiagnostiek:
Indien je 3 casusverslagen inlevert die voldoen aan de NIP –eisen dan kan daarmee voldaan worden aan de stage-eisen voor de BAPD.
Masterthese op de stageplaats:
Wanneer de stageplaats daar mogelijkheden toe biedt kan in dezelfde periode het onderzoek voor de masterthesis op de stage gedaan worden. Meer informatie hierover is te vinden op de blackboardpagina van de stage en van de these.


Toetsinformatie
Voorwaarden om de stage succesvol af te ronden zijn:
 1. Er is voldaan aan de intervisie-verplichting.
 2. Er zijn 3 casusverslagen ingeleverd die voldoen aan de opleidingseisen voor de diagnostiek.
 3. Het stageverslag is met een voldoende beoordeeld.
 4. De stage zelf is met een voldoende beoordeeld.Er geldt een deadline voor het inleveren van het stageverslag, de casusverslagen en het eindbeoordelingsformulier: 05-02-2018 (SEM 1) en 06-07-2018 (SEM 2).
  De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de eindtermen zoals die binnen de mastervariant Gezondheidszorgpsychologie voor de stage zijn bepaald  en sluiten tevens aan bij de competentiegebieden zoals omschreven voor het postmasterberoep GZ-psycholoog.
   
  Voor de bepaling van het eindcijfer wordt de volgende weging gemaakt:
 • 60% beoordeling stage (op basis van eindbeoordelingsformulier en overleg tussen stagecoordinator en stagesupervisor)
 • 40% stageverslag (waarvan 10% beschrijving stageplaats, 30% reflectie op werkwijze stageplaats / werkveld en 60% reflectie op professionele en persoonlijke ontwikkeling)Het stageverslag is een schriftelijke toets en mag derhalve bij beoordeling van een 5 herkanst worden. Dit betekent dat je 2 werken de tijd krijgt om het verslag te herschrijven. Er kan dan niet hoger dan een 6 gehaald worden.
Voorkennis
Met het onderdeel Klinische Stage kan pas worden begonnen als de bachelor is afgerond en nadat de cursussen Psychopathologie, Psychodiagnostiek, Psychologische Interventies alsmede de Vaardigheidstrainingen met goed gevolg zijn afgelegd.
Je kunt pas beginnen met de stage als jouw stageovereenkomst ondertekend is door de stage supervisor, de stagecoördinator en jouzelf.
Werkvormen
Klinische stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Klinische stage
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1