SOW-MPSGP80
Klinische Stage
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP80
Studiepunten (ECTS)20
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 5
Coördinator
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. van Aken
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. J.C. van Bronswijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
OpmerkingDe student gaat in overleg met de stagecoördinator zelf op zoek naar een stageplaats.Je wordt ingeschreven voor de curs.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het doel van de stage is dat je kennis verwerft, de verworven kennis en inzichten leert toepassen, alsmede de persoonlijke attitude en vaardigheden ontwikkelt die aan de basis liggen van een zelfstandig functionerend gezondheidszorg(GZ-)psycholoog.
Je bent na afloop van de stage in staat om conform de mogelijkheden van de stageplaats en op het niveau van een masterpsycholoog*: 
- het gehele diagnostische proces uit te voeren (eindtermen** 2, 3)
- elementaire aspecten van gangbare psychologische behandelvormen uit te voeren (eindtermen 2, 3).
- vaardigheden te hebben ontwikkeld in professionele communicatie, zowel mondeling als schriftelijk die relevant zijn in het contact met patiënt/cliënt, systeem en collega’s (eindtermen 2, 3)
- te reflecteren op (eigen) professionele en persoonlijke ontwikkeling in je rol als psycholoog in de gezondheidszorg (eindtermen 4)
De doelen en beoordelingscriteria sluiten aan bij de competentiegebieden zoals omschreven voor het postmasterberoep Gezondheidszorgpsycholoog.

* hiermee wordt bedoelt een psycholoog afgestudeerd op universitair masterniveau die tevens voldoet aan de vooropleidingseisen van de postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, zoals vervat in de verklaring van de vereniging Landelijk Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen (vLOGO).
**eindtermen zoals geformuleerd in het toetsprogramma GZP 
 
 
Inhoud
Tijdens de klinische stage maak je kennis met de praktijk van de gezondheidszorgpsychologie en ontwikkel je kwaliteiten die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening. De stage wordt deeltijd gelopen gedurende een periode van 5 maanden (gemiddeld 28 uur per week). Stageplaatsen kunnen vormgegeven worden in vele sectoren van de gezondheidszorg, zoals instellingen in de GGZ, algemene en academische ziekenhuizen, revalidatiecentra, zorgcentra, scholen voor speciaal onderwijs, forensische klinieken, instellingen voor verslavingszorg en specialistische centra, bijvoorbeeld voor epilepsiezorg.
In het stagereglement is uitgebreid beschreven wat de eisen zijn ten aanzien van diagnostiek, begeleiding/behandeling en overige werkzaamheden en hoe je jouw stage vorm gaat geven door het opstellen van je stageplan. Ook staat hierin gedetailleerde informatie over de eisen die aan de stageplaats worden gesteld, de plaatsingsprocedures, de begeleiding op de stageplaats en de verplichte driewekelijkse intervisie.
 
Basisaantekening Psychodiagnostiek:
Indien de drie casusverslagen die je aan het einde van je stage inlevert voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Psychologen omtrent de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), kan worden voldaan aan de stage-eisen van de BAPD. 
 
Masterthese op de stageplaats:
Wanneer de stageplaats daar mogelijkheden toe biedt, kan in dezelfde periode het onderzoek voor de masterthesis op de stage gedaan worden. Meer informatie hierover is te vinden op de Brightspacepagina van de stage en van de these.
 
Niveau

Voorkennis
Voorkennis
Met het onderdeel Klinische Stage kan pas worden begonnen nadat de cursussen Psychopathologie, Psychodiagnostiek, Psychologische Interventies alsmede de Vaardigheidstrainingen met goed gevolg zijn afgelegd.
Je kunt pas beginnen met de stage als jouw stageovereenkomst ondertekend is door de stagecoördinator, de stagebegeleider op de stageplaats en jouzelf.
Toetsinformatie

Toetsinformatie
Er geldt een deadline voor het inleveren van het stageverslag, de casusverslagen en het eindbeoordelingsformulier: 04-02-2022 (SEM 1) en 04-07-2022 (SEM 2).

Voorwaarden om de stage succesvol af te ronden zijn:
- Er is voldaan aan de intervisie-verplichting.
- Er zijn drie casusverslagen ingeleverd die voldoen aan de opleidingseisen voor de diagnostiek, samen met een door de stagebegeleider ondertekende 'supervisieverklaring' omtrent de casussen.
- Het formulier 'overzicht klinisch handelen' is volledig ingevuld en ondertekend door de externe stagebegeleider en de student.
- Het stageverslag is met een voldoende beoordeeld.

De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de eindtermen zoals die binnen de mastervariant Gezondheidszorgpsychologie voor de stage zijn bepaald en sluiten tevens aan bij de competentiegebieden zoals omschreven voor het postmasterberoep GZ-psycholoog.

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van het stageverslag, waarbij de volgende weging wordt gemaakt:
5% - Beschrijving van de instelling en de plaats van de psychologische dienst daarbinnen. 
15% - Reflectie op de werkwijze van de stageplaats en het werkveld.
30% - Reflectie op de verrichte onderdelen van het diagnostisch proces, aan de hand van de eigen drie ingeleverde diagnostische casussen. 
50% - Reflectie op het klinisch handelen, aan de hand van het praktijkadvies van de stagebegeleider (weergegeven in het formulier ‘overzicht klinisch handelen’). 

 
Bijzonderheden

Werkvormen
Klinische stage
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeStage

Toetsen
Klinische stage
Weging1
ToetsvormStageverslag
GelegenhedenBlok SEM1