SOW-MPSGP90
Masterthesis Gezondheidszorgpsychologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP90
Studiepunten (ECTS)10
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Coördinator
drs. J.C. van Bronswijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. J.C. van Bronswijk
Overige cursussen docent
Examinator
drs. J.C. van Bronswijk
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.P.C. Kessels
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
OpmerkingLET OP: Schrijf je pas voor deze cursus in als je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student is in staat zelfstandig -onder supervisie- een empirisch onderzoek uit te voeren naar een voor de geestelijke gezondheidszorg relevante vraagstelling en hiervan verslag te maken in de vorm van een onderzoeksartikel, waarbij de student blijk geeft van een kritisch-wetenschappelijke wijze van denken en een wetenschappelijke attitude.
Inhoud
De masterthese is het onderdeel waarin je zelfstandig een onderzoek uitvoert. Meer dan bij enig ander studieonderdeel geef je hierbij blijk van je wetenschappelijke scholing, iets wat de psycholoog als scientist-practitioner onderscheidt van verwante beroepen. Het eindproduct, de these, moet qua vorm de kenmerken en omvang van een wetenschappelijk artikel hebben, waarbij in een introductie de centrale vraagstelling wordt toegelicht, de onderzoeksopzet in de methodesectie wordt beschreven, de data verwerking in de resultatensectie wordt beschreven en de interpretatie van de gegevens in de discussiesectie plaatsvindt. De inhoud wordt voornamelijk bepaald door het onderzoeksonderwerp.

Op Brightspace is een volledig overzicht te vinden van docenten en onderwerpen waar je je these bij kunt schrijven. Je zoekt, aansluitend bij je interesses, zelf een potentiële thesedocent. De dataverzameling kan ofwel via de these-docent of in overleg met de stage-instelling op de stageplaats plaatsvinden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om toegepast onderzoek naar een diagnostische test, groeps- of n=1-evaluaties van behandelingen, experimenteel-psychologisch onderzoek bij een specifieke patiëntpopulatie of gezonde deelnemers, een vergelijkend onderzoek tussen twee of meerdere leeftijdsgroepen of een beschrijvende studie gericht op het vóórkomen van bepaalde stoornissen bij patiëntgroepen. In het semester voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek ga je in overleg met de thesedocent (en externe begeleider, indien van toepassing) al een thesevoorstel opstellen.
Twee keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor het presenteren van de thesevoorstellen, pas na goedkeuring aldaar mag je beginnen aan het werkelijke onderzoek, namelijk in februari of in september.
Op Brightspace vind je verdere relevante informatie over de mastherthese.
Niveau

Voorkennis
De bachelor psychologie moet zijn afgerond en je moet toegelaten zijn tot de masterspecialisatie GZP.
Pas wanneer het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd kan gestart worden met het daadwerkelijke onderzoek.
Toetsinformatie

In dit studie-onderdeel wordt een eindproduct vervaardigd aan de hand waarvan beoordeeld wordt of je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden, tevens wordt het proces meewogen in de beoordeling.
Voorwaarde voor beoordeling is dat er geen verdenking op plagiaat is. Verder moet de these voldoen aan de eisen qua wetenschappelijk niveau, zelfstandigheid, inhoud, omvang en vormgeving en anonimiteit van onderzoeksgegevens (zie H2 thesereglement).

De beoordeling van de masterthese wordt gedaan volgens het 4-ogenprincipe door de eigen docent en onafhankelijke tweede beoordelaar. Hierbij telt het oordeel over de these door de docent en tweede beoordelaar ieder voor 40% mee voor het eindcijfer en de oordeel van de docent over het proces voor 20%.
 
Er geldt een deadline voor het inleveren van de these: ma. 05-02-2024 en vr 05-07-2024
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
American Psychological Association (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychiatric Association.
Boek
Burnett, J. (2009). Doing your social science dissertation. London: Sage Publications
Boek
Evans, J. (2007). Your psychology project: The essential guide. London: Sage Publications.
Boek
Robson, C. (2007). How to do a research project: A guide for undergraduate students. Oxford: Blackwell Publishing.
Boek
Soudijn, K.A. (2005). Onderzoeksverslagen schrijven: praktische handleiding bij het schrijven van scripties en andere werkstukken voor hbo en wo. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Werkvormen
Thesis
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Individuele begeleiding of begeleiding in twee- of drietallen.

Toetsen
These 1e lezer Inhoud
Weging40
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

These 1e lezer Proces
Weging20
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

These 2e lezer Inhoud
Weging40
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2