SOW-OWKM150
Scriptie onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-OWKM150
Studiepunten (ECTS)16
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Onderwijskunde;
Docenten
VorigeVolgende 4
Coördinator
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M. van den Hurk
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. Janzen
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.C. Oostveen-de Vink
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
JAAR  (01-09-2020 t/m 27-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In de scriptie laat de student zien in staat te zijn om op zelfstandige wijze een wetenschappelijk onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren en hierover te rapporteren. De scriptie betreft doorgaans een zelf verricht onderzoek op het terrein van de Onderwijskunde.

De student is in staat om:
  • een vraagstelling af te bakenen en het daarbij behorende begrippenkader helder te definiëren;
  • de vraagstelling te relateren aan de stand van theorievorming en wetenschappelijk onderzoek op het betreffende terrein en het praktische en/of maatschappelijk belang daarvan te beargumenteren;
  • zo mogelijk een of meer expliciete verwachtingen of hypothesen te formuleren en deze theoretisch dan wel empirisch te funderen.
  • een onderzoeksopzet te maken gericht op de beantwoording van de vraagstelling en de eventueel geëxpliciteerde verwachtingen;
  • de relevante begrippen te operationaliseren;
  • op een betrouwbare wijze empirische gegevens te verzamelen;
  • deze gegevens op een adequate wijze te analyseren en te verwerken;
  • de resultaten van het onderzoek te rapporteren en te bediscussiëren.
Inhoud
Het onderwerp van de scriptie dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thematiek van het onderzoekprogramma van onderwijswetenschappen. Het onderwerp kan op twee manieren gekozen worden. De eerste manier is door aan te sluiten bij onderzoeksprojecten van docenten onderwijswetenschappen. Twee keer per jaar wordt door de coördinator een overzicht gegeven van de lopende onderzoeksprojecten waarover scripties geschreven kunnen worden. Studenten kunnen hun voorkeur voor een project bij de betreffende docent en de scriptiecoördinator kenbaar maken via een formulier dat hen toegestuurd wordt. De tweede manier is door de onderzoeksvraag vanuit de stage-instelling te ontwikkelen. In overleg met de RU stagebegeleider wordt een scriptieplan opgezet en de stagebegeleider kan de begeleiding van de scriptie continueren. Het is niet mogelijk om een scriptie van onderwijswetenschappen te combineren met een scriptie van (ortho)pedagogiek. Zie verder: Handleiding Scriptie Onderwijswetenschappen (interne publicatie).
 
Niveau

Voorkennis
De opleiding controleert of aan de ingangseisen is voldaan
Toetsinformatie
De definitieve versie van de scriptie wordt zowel door de eigen begeleider als door een tweede lezer beoordeeld. De tweede lezer rapporteert zijn bevindingen en doet een voorstel voor een cijfer. De begeleider bepaalt het definitieve eindcijfer. Bij een verschil van twee of meer punten in beide eindcijfers, of wanneer de ene beoordeling een voldoende is en de andere een onvoldoende, wordt een derde beoordelaar verzocht een definitief oordeel te vellen. In uitzonderlijke gevallen kan de examencommissie om uitsluitsel worden gevraagd.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Werkvormen
Scriptie

Algemeen
De scriptie wordt individueel geschreven. Het scriptietraject wordt door de student in overleg met de begeleider vastgelegd in een scriptieplan. Dit plan moet door de begeleider zijn goedgekeurd voordat een definitieve start kan worden gemaakt. In het scriptieplan wordt de probleemstelling, het theoretisch kader, de methodologie, de onderzoeksinstrumenten en de uitvoerbaarheid van het onderzoek in grote lijnen beschreven.

Toetsen
Scriptie
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok JAAR