SOW-PSB1RS10N
Statistiek 1
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB1RS10N
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.M. Rabeling-Keus
Overige cursussen docent
Docent
K. Wanders, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM2  (30-01-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
 1. Systematisch rapporteren over data uit eenvoudige onderzoeken, inclusief het verwoorden van conclusies.
 2. De resultaten uit zo’n rapport gebruiken om individuen te scoren volgens diverse modellen (normeren, lineaire voorspellingen).
 3. Correcte statistische conclusies trekken uit en over histogrammen, spreidingsdiagrammen, staafdiagrammen en verwante figuren, voor zowel ruwe als getransformeerde scores.
 4. De officiële statistische methode toepassen en deze vergelijken met (beperkingen van) het intuïtief menselijk denken en dit te onderbouwen door het beschrijven van bestaand onderzoek.
 5. De beginselen van steekproeventheorie in de toetsende en schattende statistiek weergeven en toepassen in eenvoudige situaties.
 6. Met anderen communiceren over analyses en interpretaties daarvan, en identificeren wat de onvolledigheden of fouten zijn in de analyses en interpretaties van anderen of jezelf.
Inhoud
Psychologie baseert zich op het gedrag van mensen. Het is dus van belang om met onze eigen ogen na te gaan hoe die mensen zich gedragen. Het probleem waar je dan op stuit is dat mensen een grote verscheidenheid en variatie in gedrag tonen. Meer dan een mens zomaar kan bevatten. Daarom hebben onderzoekers statistiek nodig om zinvolle uitspraken te kunnen doen over menselijk gedrag.
Dat geldt voor elk van de vier basisvormen van psychologisch onderzoek: testafname, passieve observatie, experiment en theorie. En dat geldt in elke fase van de onderzoekscyclus: zowel bij het verzamelen en coderen van gegevens; en bij het ordenen en samenvatten van gegevens; als bij het interpreteren ervan; en bij het communiceren aan collega-onderzoekers.
In deze cursus bouw je een behoorlijke parate kennis en vaardigheid op over het nut van statistiek in de verschillende onderzoeksvormen en -fasen. De volgende centrale statistische begrippen en vaardigheden komen aan bod:
 • Testafname: scoring en normeren;
 • Passieve observatie: correlatie en samenhang;
 • Experiment: effect-grootte en t-toets;
 • Theorie: simulatie en toetsing.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Toetsvormen en weging

 • Vier deeltentamens, bestaande uit voornamelijk open vragen en vier daarmee corresponderende optionele opdrachten.
 • Elk deeltentamen dient met een voldoende te worden afgesloten; als hieraan is voldaan, bepaalt elk deeltentamen 25% van het eindcijfer.
 • De optionele opdrachten moeten uiterlijk 72 uur vóór het corresponderende deeltentamen worden ingeleverd via Brightspace.
 • De opdrachten tellen alleen mee als aan alle voorwaarden zijn voldaan die in de cursushandleiding staan (inclusief voldoende aanwezigheid bij werkgroepen).
Bijzonderheden
Inschrijving cursus    
 • Inschrijving voor de cursus via Osiris is verplicht. Deze inschrijving sluit 1 januari. Wie zich niet tijdig inschrijft, krijgt geen toegang tot de cursus.

Inschrijving werkgroep

 • Voor de werkgroepen kan men zich inschrijven via Brightspace, na inschrijving voor cursus.
 • De inschrijving voor de werkgroepen sluit 1 januari. Deze einddatum is strikt.
 • Wie zich niet tijdig inschrijft voor een werkgroep, kan niet meer in een werkgroep worden geplaatst gedurende de hele rest van de cursus.
 • Bij het inschrijven dient men rekening te houden met het rooster van OP1, AV, practicum Brein & Cognitie, en eventuele andere cursussen die men volgt. Het is niet mogelijk om tijdens de cursus nog van werkgroep te veranderen vanwege een roosterconflict.
 • Communicatie over de inschrijving dient altijd rechtstreeks te geschieden met de docent van deze cursus, en nooit via mentoren of andere docenten.
Verplicht materiaal
Boek
Ellis, J. (2013). Statistiek voor de psychologie, deel 1. Verdeling van een variabele, samenhang tussen twee variabelen. Tweede druk. Den Haag: Boom Lemma Zie 'Literatuur' in het blok Praktische informatie.
Rekenmachine
Rekenmachine met statistische functies, regressie functies en gebruiksaanwijzing; een grafische rekenmachine is niet toegestaan.
Boek
Ellis, J. (2013). Statistiek voor de psychologie, deel 2. Toetsen van twee gemiddelden en toetsingstheorie. Derde druk. Den Haag: Boom Lemma. Zie 'Literatuur' in het blok Praktische informatie.

Werkvormen
Discussiegroepen
WerkvormtypeDiscussiegroepen

Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Oefenprogramma, voortgangs & zelftoetsen
WerkvormtypeComputerpracticum

Algemeen
Er zijn 13 oefenapps, met opgaven die sterk lijken op het tentamen

Opdrachten
WerkvormtypeOpdrachten

Responsiecollege
WerkvormtypeResponsiecollege

Werkgroep
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Zorg dat je je voor 1 januari inschrijft voor de werkgroepen. Daarna is het de rest van de cursus niet meer mogelijk. Deelname aan de werkgroepen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. De ervaring leert dat de slaagkans ongeveer evenredig is met het percentage gevolgde werkgroepbijeenkomsten. Voorwaarde is wel dat men altijd alle huiswerk maakt voorafgaande aan de werkgroep. Wie zich aanmeldt voor de cursus, dient zich verder aan de afspraken te houden omtrent opkomst, bericht van verhindering, enzovoorts. Deze staan beschreven in de cursushandleiding behorend bij de cursus.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2