SOW-PWB1190
Inleiding wetenschappelijk onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1190
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. J. van Ekert, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.H.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Student moet aan het eind van de cursus in staat zijn om een eenvoudig bestaand onderzoek te beoordelen ten einde zelf een eenvoudig nieuw onderzoek op te kunnen zetten. Vragen die hierbij beantwoord moeten kunnen worden zijn:
  • Welke stappen moeten worden doorlopen in een wetenschappelijk onderzoek?
  • Welke basisbenodigdheden spelen hier vanuit mijn rol als scientist-practitioner en vanuit de context een rol?
  • Welk type vraagstellingen  kun je onderscheiden?
  • Wat is conceptualiseren? Wat is een conceptueel model? Welke variabelen kan ik onderscheiden?
  • Welke onderzoeksopzet (design) is gebruikt? Wat voor type steekproef is gebruikt?
  • Welke (belangrijke) vormen van dataverzameling onderscheiden we; wat zijn hun kenmerken en voor- en nadelen?
  • Waar moet ik bij de organisatie van een onderzoek op letten?
  • Wat komt er bij dataverwerking allemaal kijken?
  • Wat is validiteit en betrouwbaarheid? Welke vormen kunnen we onderscheiden?
  • Welke conclusies mag je wel en welke niet trekken? Hoe rapporteer je?
Inhoud
Wat is ‘Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek’?
Het vak ‘Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek’ (IWO) is een eerste kennismaking met wetenschappelijke methoden van onderzoek die relevant zijn voor de pedagoog, onderwijskundige en docent. Zij zullen veelal als ‘scientist practitioner’  (wetenschapsbeoefenaar in de praktijk) te werk gaan. Het is dan van belang dat zij kennis op waarde kunnen schatten en zelf kennis kunnen genereren, daar waar zich problemen of vraagstukken voordoen. Onderzoek doen speelt hierin een belangrijke rol. Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek waarin op systematische wijze een aantal logische en doelgerichte stappen moeten worden doorlopen: de empirische onderzoekscyclus. Deze cyclus kun je dan ook zien als de ‘lat’ waarmee je een onderzoek op kwaliteit kunt toetsen. Hoe de verschillende stappen in de empirische cyclus doorlopen en ingevuld worden, zal altijd een samenspel zijn tussen richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek en de specifieke praktijksituatie waarin jij je als professional bevindt.
In de cursus ‘Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek’ wordt de gehele cyclus van het begin tot het eind doorlopen van ‘het probleem of vraagstuk bij aanvang’ tot de ‘rapportage van de opgedane kennis’ aan het eind. Daarin verliezen we de speciefieke praktijksitutie waarin jij werkzaam zult zijn geen moment uit het oog. Tijdens de cursus zul je dan ook vertrouwd worden gemaakt met terminologie die hoort bij het doorlopen van de verschillende stappen in het onderzoeksproces. Dit zal onder meer gaan over de noodzaak om vanuit een goede conceptuele verkenning te komen tot een onderzoekbare vraag met heldere variabelen. Dit gaat ook over mogelijke designs om onderzoek op te zetten, manieren waarop je deelnemers voor onderzoek kunt selecteren, kenmerken van veel gebruikte vormen van dataverzameling, de organisatie van onderzoek, en het verwerken van de gegevens die je verzameld hebt. En tot slot over welke conclusies aan het eind getrokken mogen worden en hoe bevindingen gerapporteerd moeten worden. Dit allemaal om: (1) eenvoudig ‘andermans’ onderzoek op waarde te kunnen schatten en zelf een eenvoudig onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren in het bijzonder, en; (2) een meer kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van kennis in het algemeen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Toetsing: schriftelijk tentamen 
Aan het eind van de cursus is er een schriftelijk tentamen over de gehele stof. Afgelopen jaar is de toetsing aangepast aan de bijzondere omstandigheden die Covid-19 met zich mee bracht. Onder normale omstandigheden kan over het tentamen het volgende worden gezegd:
-    het tentamen omvat in totaal ongeveer 40-50 vragen (gekoppeld aan een 4-tal contexten) uit de stof over de verschillende stappen van de onderzoekscyclus (het aantal vragen per stap is verschillend omdat dit is afgestemd op de omvang en het belang van de onderwerpen binnen de totale stof); 
-    het tentamen zal uit meerkeuzevragen bestaan variërend in het aantal antwoordcategorieën: er zijn vragen met twee antwoordcategorieën maar ook met drie of vier en een enkele keer met nog meer);
-    omdat er gewerkt wordt met meerkeuzevragen wordt er bij de bepaling van het cijfer gecorrigeerd voor gokken. Dit betekent dat het raadzaam is tijdens het tentamen altijd een antwoord te kiezen, ook als je het juiste antwoord niet weet;
-    wellicht overbodig ... het tentamen is geen ‘open boek’ tentamen; de verplichte literatuur mag niet bij het tentamen geraadpleegd worden;
Er worden binnen elk cursusjaar 2 kansen voor het tentamen georganiseerd: een eerste kans en een tweede (hertentamen)  

Om de cursus te halen moeten studenten een 6 of hoger voor het (her)tentamen hebben gehaald.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Veerman, J.W., Hendriks, A.H.C., Huijgevoort, J.C.M. van, Blonk, A.M., & Dollevoet, M.G.M. (2019). Met andere ogen. Denken en doen in praktijkgestuurd onderzoek. Oud-Turnhout/ ‘s Hertogenbosch: Van Gompel & Svacina.
Boek
Janssens, J. M. A. M. (2019). Ogen doen onderzoek (11e ed.). Amsterdam: Pearson.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2