SOW-PWB1240
Analyse 2
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB1240
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. L. de Kwaadsteniet
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L. de Kwaadsteniet
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. de Kwaadsteniet
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.H.G. van der Ven
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM2  (30-01-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. het onderscheid tussen steekproef en populatie te herkennen en toe te lichten en daarbij inzicht te tonen in de interpretatie van verkregen data als resultaat van een toevalsproces (6,7,8)
  2. de principes van gangbare statistische schattings- en toetsingsprocedures voor weinig complexe onderzoeksdesigns, te weten z-toets, t-toetsen, chikwadraattoetsen, en enkele nonparametrische toetsen, variantieanalyse en regressieanalyse uit te voeren en uit te leggen, inclusief het schatten en interpreteren van effectgrootte en onderscheidingsvermogen. (6,7,8)
  3. een passende analysemethode te kiezen bij eenvoudige onderzoekdesigns ter beantwoording van pedagogische onderzoeksvragen naar verschillen in en samenhang tussen scores (6,7,8)
  4. de uitkomsten van verkregen analyses, waaronder output van statistische programma's, te interpreteren in het licht van de onderzoeksvraag en het waarschijnlijkheidskarakter van toetsingen
  5. statistische toetsresultaten en daaruit getrokken conclusies adequaat te rapporteren (6,7,8)
  6. beperkingen van en problemen bij het nulhypothesetoetsen (Null Hypothesis Significance Testing) toe te lichten. (6,7,8,9)
Inhoud
De cursus bestaat uit wekelijkse hoor- en responsiecolleges. waarin verschillende statistische toetsen voor gemiddelden, verschillen en samenhang worden behandeld (t-toetsen, F-toets, chi-kwadraattoetsen, Mann-Whitneytoets en Wilcoxonrangtekentoets). Daarbij  wordt het formuleren van statistische hypothesen, nagaan van assumpties, de steekproevenverdeling en standaardfout, toetsingsgrootheid, het betrouwbaarheidsinterval en voorspellingsinterval, het onderscheidingsvermogen, de effectgrootte en het rapporteren van statistische conclusies uitgelegd. Er wordt ingegaan op toetskeuze (wanneer gebruik je welke toets) en we eindigen met beperkingen van en problemen bij het nulhypothesetoetsen.
Er worden modules met oefeningen aangeboden in het online oefenprogramma Grasple en verdiepingsopgaven.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en verplichte SPSS-opdracht (VSO). Om te kunnen slagen moet voor het tentamen en de VSO een voldoende worden behaald, het cijfer voor het tentamen is het eindcijfer. Zie verder de regeling over toetsing in Brightspace.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Field, A. (2018). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (5th edition). London: Sage Publications
Literatuur
Aanvullende literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Iedere week een hoorcollege waarin de theorie wordt besproken en een werkcollege waarin hier vragen over gesteld kunnen worden en waarin opgaven en opdrachten worden besproken. Bij elk onderdeel is er een set oefenopgaven en er zijn computeropdrachten waarin SPSS gebruikt wordt. De cursus wordt ondersteund met behulp van Brightspace waar alle informatie over de cursus te vinden is, inclusief alle opgaven, opdrachten en uitwerkingen.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HER, Blok SEM2, Blok SEM2

Verplichte SPSS opdracht
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2