SOW-PWB2280
Leerproblemen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB2280
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
prof. dr. E.H. Kroesbergen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.C.J. Segers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.C.J. Segers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.C.J. Segers
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
3-4  (05-02-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
De periode is gewijzigd. De cursus wordt in periode 4 gegeven
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
  1. de gangbare theorieën op het gebied van het ontstaan van en instructie bij leerproblemen te benoemen en te beschrijven (1,5);
  2. het continuüm van leerproblemen -leerstoornissen op het gebied van taal, lezen, spelling, rekenen en zaakvakken, te kunnen duiden en uit te leggen op grond van de onder 1) genoemde theorieën (1,2,5);
  3. recent opgedane wetenschappelijke kennis en inzichten in verband te brengen met het onder 1) en 2) geleerde en hier een beargumenteerd oordeel over te geven (1,2);
  4. kennis en inzicht over diagnostiek en behandeling van leren en leerproblemen toe te passen in een op de werkelijkheid gebaseerde situatie (1,2,5).
Inhoud
Basisbegrippen:
  • Neuroscience en leren; werkgeheugen; executieve functies; emotie/motivatie; geletterde en gecijferde thuisomgeving; leermethode op school;
  • Variaties in leervermogen: etiologie van leerproblemen en leerstoornissen (e.g., dyslexie en dyscalculie);
  • Ontwikkeling van technisch lezen, begrijpend lezen, spellingvaardigheid, rekenvaardigheid, zaakvakken, wetenschap en techniek;
  • Handelingsgerichte procesdiagnostiek (t.b.v. schoolse leren); protocollen Leesproblemen en Dyslexie/Ernstige Rekenwiskundeproblemen en Dyscalculie; practice-based en evidence-based leerinterventies
 
Theorieën:
Onder andere (toepassing van) behaviorisme/ cognitivisme/ metacognitivisme/ connectionisme binnen het schoolse leren; biopsychosociale model binnen context van het schoolse leren; simple view of reading; lexical quality hypothis; dual route model; fonologisch coherentiemodel; triple-code-model; kerndoelen, referentieniveaus en leerlijnen
 
Relatie met eigen onderzoek:
Beide docenten zijn werkzaam binnen de onderzoeksgroep Leren & Plasticiteit van het Behavioural Science Institute. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar leren en variaties in leervermogen. Alle basisbegrippen zijn door de onderzoeksgroep qua expertise gedekt en recent onderzoek afkomstig van zowel binnen als buiten de onderzoeksgroep zal dan ook uitvoerig in de colleges worden betrokken.
 
Relatie met het werkveld:
Er wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van het schoolse leren en variaties in leervermogen. Er zal daarbij een concrete vertaling plaatsvinden naar hoe een toegesneden en op maat gemaakt diagnostiek en behandelingstraject van leerlingen met leerproblemen/leerstoornissen in de praktijk kan worden vormgegeven.
 
 
Bijzonderheden
LET OP: De cursus wordt in periode 4 aangeboden.

Niveau
PW.B1

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met open vragen en (huis)werkopdrachten

Voorkennis
Cognitieve en taalontwikkeling
Inleiding Orthopedagogiek

Contact informatie
prof. dr. P.C.J. Segers, E: e.segers@pwo.ru.nl en
prof. dr. E.H. Kroesbergen, E: e.kroesbergen@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Lee Swanson, H., Harris, K.R., Graham, S. (Eds.) (2014). Handbook of Learning Disabilities-Second Edition. New York: Guilford publications.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Activerende hoorcolleges met (huis)werkopdrachten

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 4, Blok 4