SOW-PWB3100
Bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3100
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Gompel
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER2-PER4  (07-11-2016 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
PER2/  S1/  S2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Voor reguliere studenten
OpmerkingCursus start periode 2 is voor reguliere studenten
Cursus in semester 2 is voor de ALPO studenten
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student is in staat om:

  • de (maatschappelijke) relevantie van een onderzoeksonderwerp aan te geven
  • een probleem- en vraagstelling  kritisch te formuleren, te bestuderen en te analyseren
  • een methodologisch verantwoorde onderzoeksopzet te maken volgens de daarvoor vastgestelde criteria
  • beargumenteerd het juiste onderzoeksdesign te kiezen en mee te wegen bij de interpretatie van resultaten
  • effectief en inzichtelijk data te verzamelen aan de hand van een daarvoor geschikte onderzoeksmethode
  • verkregen data te analyseren rekening houdend met methodologische criteria
  • bondig en helder onderzoeksresultaten te rapporteren, en daarbij adequaat verwijzen naar wetenschappelijke literatuur
  • onderzoeksresultaten mondeling te presenteren
Inhoud

Het uitvoeren van een empirische studie op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde en het schrijven van een eindwerkstuk dat voldoet aan de APA-normen. De participerende docenten in dit cursusonderdeel bieden een onderzoeksthema aan op het terrein van de leer- en/of ontwikkelingsstoornissen, waarop studenten kunnen intekenen. De uitvoering van het onderzoek is een gemeenschappelijke taak, terwijl het schrijven van het werkstuk individueel zal plaatsvinden.

Niveau
PW.B3

Toetsinformatie
ScriptieVoor de ALPO studenten is er een aparte cursus die in het tweede semester (derde periode) begint. Reguliere studenten PW die het afgelopen studiejaar in het buitenland zijn geweest kunnen in september met de bachelorscriptie beginnen

Voorkennis
Regulier:
Alleen met afgeronde propedeuse Pedagogische Wetenschappen.
Academische Vaardigheden 2 (PWB2180) met voldoende resultaat afgesloten.

ALPO
Academische vaardigheden 2 ALPO (PWB2181) met voldoende resultaat afgesloten

Premaster
Academische vaardigheden Premaster (PWB2182) met voldoende resultaat afgesloten

Contact informatie
dr. Marjolein Gompel E: m.gompel@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur afgestemd op de thema's die door de docenten zullen worden aangeboden.

Werkvormen
Werkcolleges
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkcolleges en individuele begeleiding

Toetsen
Scriptie
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok PER4