SOW-PWB3330
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWB3330
Studiepunten (ECTS)8
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.L. Stone
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 31-08-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student is in staat om:

  1. De diagnostische cyclus te doorlopen, waarbij een klacht- en probleemanalyse wordt gedaan, hypothesen worden geformuleerd en getoetst en alle informatie uit de afzonderlijke stappen worden geïnterpreteerd en geïntegreerd tot een coherent geheel.
  2. Een verantwoorde, wetenschappelijk gefundeerde, best passende behandelaanpak te formuleren bij een voorliggend probleem.
  3. Evidence- en practice based interventies uit te voeren, welke gericht zijn op het opheffen of verminderen van de (individuele en/of systeem) problematiek van de cliënt, of de cliënt leren omgaan met zijn problematiek.
  4. Een behandelproces te evalueren en indien nodig aan te passen gedurende het proces.
  5. Een dossier te vormen, voeren en hierin adequaat verslag te leggen van een hulpverleningscyclus.
  6. Een professionele hulpverleningsrelatie aan te gaan met de cliënt, waarin de student afstemt op de cliënt en er een veilige werkrelatie ontstaat.
  7. Een professionele attitude te hanteren, te reflecteren op zijn/haar functioneren als hulpverlener , inzicht te hebben in zijn/haar persoonlijke sterke en zwakke kanten en zijn/haar professioneel handelen hierop aan te passen.
Inhoud

Het practicum bouwt qua inhoud en didactiek voort op het B2-practicum klinische basisvaardigheden (Basis clinical skills).

De opbouw ziet er als volgt uit:

- We starten met een college en een CGT cursusdag. Deze bereiden je inhoudelijk voor op de practica klinische vaardigheden. 

-  Daarna volgen de werkgroepbijeenkomsten waarin twee trajecten centraal staan: Het leertraject en het gezinstraject.

In het eerste deel van elke werkgroep wordt aandacht besteed aan de theorie en wordt het leertraject in intervisievorm gevolgd en geëvalueerd. In het tweede deel van de werkgroep wordt, in bijzijn van de docent, d.m.v. rollenspellen het gezinstraject uitgevoerd. Elke werkgroep staat een ander thema centraal.

Leertraject:

- Deze gesprekken voer je buiten de werkgroep om.

Dit bestaat uit twee processen:

1) Je wordt de therapeut van een medestudent met wie je gedurende de periode dat de werkgroepen lopen een behandeling opzet en uitvoert. Deze student brengt een actueel, echt bestaand probleem in. 

2) Tegelijk ben je zelf ook weer de cliënt van een andere medestudent. Je zult dus ervaren wat het betekent om hulpverlener en hulpvrager te zijn.

Gezinstraject:

Door middel van een simulatiespel volg je het verloop van een tweetal casussen uit de praktijk, één waarin internaliserende problematiek centraal staat en één waarbij externaliserend probleemgedrag centraal staat. Als student ben je gedurende het traject een periode therapeut,  speel je een periode een rol (kind, ouder, zus/broer) en ben je een periode observant. De rollenspellen vinden tijdens de werkgroepen plaats. Bij elk rollenspel is je docent aanwezig welke het gesprek begeleid en feedback geeft.

- Tijdens de periode dat de werkgroepen lopen, observeren jullie echte cliëntgesprekken. Dit gebeurt real life, op locatie (ambulatorium), met echte cliënten en ervaren behandelaars.

- Nadat alle werkgroepen zijn afgerond starten de modules. Hierin ga je de geleerde technieken zelf oefenen op een kind of ouder. Deze gesprekken worden voorbereid en geëvalueerd d.m.v. video materiaal in intervisie vorm. De intervisiegroep bestaat  uit dezelfde docent en studenten als je in de werkgroep had.

- Het practicum wordt afgerond met individuele eindgesprekken.

Niveau
PW.B3

Toetsinformatie
Verplichte deelname: Introductiecolleges, Cursusdagen CGT, Werkgroepbijeenkomsten, opdrachten uit Draaiboek, intervisiebijeenkomsten, Eindgesprek.De beoordeling: (zowel tussentijds als op het einde)vindt plaats op 4 aspecten die van belang zijn voor een goede beroepsuitoefening als "orthopedagoog in de klinische praktijk":
- (theoretische) vakkennis
- praktische vaardigheden
- professionele attitude
- persoonlijk ontwikkelingEr vindt zowel toetsing van groepsactiviteiten als van individuele vaardigheden plaats

Voorkennis
Beroepsvaardigheden 2 [PWB2190] behaald.

Contact informatie
Mw. drs. M. van Starrenburg, E: m.vanstarrenburg@pwo.ru.nl, kamer Sp.A. 06.11

Verplicht materiaal
Boek
Stallard, P. (2006). Denk goed – voel je goed. Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Amsterdam, Nieuwezijds. (Zowel de behandelwijzer als het werkboek !)
Boek
Ten Broeke, E., van der Heiden, C. , Meijer, S. & Hameink, H. (2008). Cognitieve Therapie. de basisvaardigheden. Nijmegen, Cure & Care Publishers.

Aanbevolen materiaal
Boek
Facultatief: (onderstaande boeken staan ter inzage in het Studielandschap) Delen uit: Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- systeemtherapie. Groningen: Nijhoff. GW 1125
Boek
Cladder, J., Nijhof-Huysse, M., Mulder, G. (2009). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Probleemgericht én oplossingsgericht. Amsterdam: Pearson, 7e druk. Hfdst. 3.2. Cognitieve technieken (113-121) deel 3 Problemen (315-371) GW 1174
Boek
Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E.T.M. (red) (2008). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom. GW 1148
Boek
Braet, C. & Bögels, S.M. (red) (2008). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Amsterdam: Boom. GW 1147

Werkvormen
Cursusdagen
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdrachten
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
zelfstandig opdrachten uitvoeren.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
(met docent)

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR