SOW-PWM010
Jeugdrecht, beleid en ethiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM010
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.E.J.M. Tellings
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
3-4  (05-02-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Binnen deze cursus krijg je zicht op de verschillende manieren waarop beleid, recht en ethiek onderling vaak verweven zijn op het terrein van opvoeding, onderwijs, jeugd- en gezinszorg. Je verwerft kennis van relevante wetgeving en beleidsmaatregelen voor het pedagogische werkveld. Je leert de impliciete normatieve vooronderstellingen van beleid en wetgeving te benoemen en te analyseren en wordt aangemoedigd een deskundig onderbouwde positie in te nemen gericht op het ontwikkelen en beïnvloeden van beleid.
 
Leerdoelen: (relatie eindkwalificaties)
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. toe te lichten welke juridische kaders, wetgeving, beleidsstructuren en beleidsmaatregelen relevant zijn voor het pedagogische werkveld en pedagogische professionals. (3)
  2. op meta-niveau beleid en wetgeving te analyseren en te interpreteren door de impliciete normatieve vooronderstellingen ervan te benoemen en deze in verband te brengen met onderliggende denkkaders. (3)
  3. de consequenties van beleid en wetgeving te benoemen voor de situatie van kinderen en hun directe leefomgeving en voor de (ortho)pedagogische beroepspraktijk. (3,4)
  4. uit te leggen hoe recht, beleid en ethiek op het gebied van jeugd, gezin en onderwijs elkaar raken en vaak onderling verweven zijn. (3,9)
  5. te reflecteren op bestaand beleid en wetgeving, door argumentaties kritisch te beoordelen en op basis hiervan een onderbouwde positie in te nemen ten opzichte van het ontwikkelen en beïnvloeden van beleid en recht. (3,4)
Inhoud
De cursus bestaat uit twee delen, met afzonderlijke docenten en toetsing. De twee tamelijk onafhankelijke delen kunnen los van elkaar worden gevolgd en afgesloten, maar de cursus als geheel wordt afgesloten met één cijfer. De cursus is geroosterd in de derde periode (Deel 1 - Tellings) en in de vierde periode (Deel 2 - Takes).
De onderlinge samenhang van deze cursusonderdelen komt tot uitdrukking in de gedeelde leerdoelen, waarbij het centrale uitgangspunt is dat studenten op academisch niveau leren denken over onderliggende normatieve structuren van jeugdbeleid en -recht.
Niveau
PW.Master

Toetsinformatie
Twee schriftelijke tentamens

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
dr. Femke Takes, E: f.takes@pwo.ru.nl en
dr. Agnes Tellings, E: a.tellings@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt via Blackboard bekend gemaakt

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege, zelfstudie en opdrachten

Toetsen
Deeltentamen 1
Weging50
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Opmerking
Deel Agnes Tellings

Deeltentamen 2
Weging50
GelegenhedenBlok 4, Blok 4

Opmerking
Deel Femke Takes