SOW-PWM110
Participatie: opvoeden en begeleiden van mensen met een beperking
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM110
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. J.J.W. van der Burg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.P.J. Vervloed
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. M.P.J. Vervloed
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.P.J. Vervloed
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
P2  (31-10-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
P2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Een beschrijving te geven van en inzicht te hebben in de historie van de inclusiegedachte en het participatie-ideaal met behulp van historische literatuur over inclusie en participatie (1, 3)
  2. In levensechte situaties im- en expliciete doelen voor opvoeding en interventie te plaatsen binnen vigerende visies op mensen met beperkingen zoals de ICF en ICF-CY (1, 5, 7)
  3. In een op de werkelijkheid gebaseerde situatie de participatie van mensen met een beperking te bevorderen met behulp van kennis van vroegtijdige interventie, staftraining, ouderbegeleiding, omgevingsaanpassing en sociale netwerken (1, 5)
  4. In een op de werkelijkheid gebaseerde situatie behandelcoördinatie uit te voeren ten behoeve van cliënten, opvoeders, verzorgers en teamleden door sturing geven, ondersteuning bieden, en het grote geheel monitoren (helikopterview) (1, 5, 9)
  5. In een op de werkelijkheid gebaseerde situatie een onderbouwde visie te geven over de rol van de orthopedagoog in de gehandicaptenzorg en het (passend) onderwijs gebaseerd op inzichten uit het scientist practitioner model (4, 9)
Inhoud
Deze cursus sluit aan bij de SDG ‘3: Goede gezondheid en welzijn’; SDG ‘4: Kwaliteitsonderwijs

Drie vragen staan in deze cursus centraal:  1)Wat is participatie? Ter beantwoording van deze vraag behandelen we historische trends en maatschappelijke ontwikkelingen en worden termen als burgerschap, inclusie en integratie behandeld. 2) Hoe bevorder je participatie? We besteden aandacht aan  ‘Early intervention’ modellen, staff-training, rol van de omgeving en het sociale netwerk, aanpassingen in de fysieke omgeving en de visie op hulpverlenen. 3) Wat is de rol van de orthopedagoog? De rol van de ‘orthopedagoog’ wordt besproken in het licht van sturing geven, regie voeren, ondersteuning bieden en het aansturen van een multidisciplinair team. Verder leren de studenten stelling te nemen, ontwikkelen zij een mening over beleidsgerelateerde aspecten en leren zij die uitdragen. Dit alles om vanuit ‘practice-based-evidence’ werken te streven naar ‘Evidence Based Practice’.

Orthopedagogen in de klinische praktijk zullen zich vooral bezig houden met directe (1-op-1) behandelingen en indirecte vormen van begeleiding (coaching van ouders en professionals, mediatietherapie). Doel van deze cursus is dat studenten leren waarom, hoe en waarvoor we dit doen. Het 'waarom' vraagt naar een visie op hulpverlenen en de doelen die je in opvoeding, begeleiding, behandeling en advisering stelt. Het 'hoe' vraagt naar de methoden die de orthopedagoog ter beschikking staan. Het 'waarvoor' vraagt naar wat men wil bereiken met een interventie.

Deze cursus sluit aan bij recente maatschappelijke ontwikkelingen en prikkelt studenten om op een wetenschappelijke wijze te reflecteren op vragen en problemen die leven in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en het passend onderwijs. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: ‘wat is burgerschap en participatie?" en "Is participatie voor iedereen haalbaar?" "Hoe realiseer je participatie?" en "Wat zijn de belemmerende factoren voor participatie?".

 
Niveau

Voorkennis
Geen voorkennis vereist. Studenten die stagelopen in de gehandicaptenzorg of het speciaal basis of cluster onderwijs kunnen de inlhoud van de cursus direct koppelen aan hun ervaringen.
Toetsinformatie
Actieve bijdrage aan werkgroepen. Opdrachten in de vorm van inleveren van stellingen en vragen over de literatuur. De schriftelijke opdrachten moeten zijn ingeleverd alvorens aan de eindopdracht (essay) mag worden begonnen.

De eindopdracht betreft een paper waarin beschreven wordt hoe de participatie van mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen is. Dit kan zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de familie, school, sportclub of werk. De interventie moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk theorieën over gedrags- en attitudeverandering en aansluiten bij de huidige kennis over sociale inclusie en participatie.

De beoordeling van het paper/essay vormt het eindcijfer.
Indien het paper/essay onvoldoende wordt gemaakt tijdens de eerste kans mag de student het paper herschrijven of een nieuw paper indienen. In het geval van herschrijven zal het eindcijfer niet hoger zijn dan een 6.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Empirische artikelen en reviews (deze worden t.z.t. vermeld in Brightspace)
Literatuur
De student dient zelfstandig een deel van de wetenschappelijke literatuur te vinden.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging1
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok P2, Blok P3