SOW-PWM180
Belang van het kind: rechten en behoeften
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM180
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
P1  (05-09-2022 t/m 28-10-2022)
Aanvangsblok
P1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student ontwikkelt een reflectieve houding ten aanzien van heersende pedagogische inzichten en kan verschillende normatieve kaders die verbonden zijn met de articulatie van het belang van het kind herkennen, interpreteren, analyseren en evalueren. De student is in staat een onderbouwde kritiek en visie te formuleren op praktische invullingen van het belang van het kind.

Deze cursus sluit aan bij SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
  1. verschillende normatieve kaders die verbonden zijn met de articulatie van het belang van het kind herkennen, interpreteren, analyseren en evalueren.
  2. zich verhouden tot het belang van het kind in het licht van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  3. de literatuur weergeven en uitleggen en in verband brengen met praktisch invullingen van het belang van het kind.
  4. haar/zijn visie op het kind in een wijsgerige en historische context plaatsen en evalueren.
  5. haar / zijn visie op de morele en politieke status van het kind benoemen, beargumenteren en becommentariëren.
  6. in discussie- en essayvorm vraagstukken met betrekking tot paternalisme en autonomie herkennen, uitleggen en analyseren.
  7. in discussie- en essayvorm vraagstukken uit de opvoedingswerkelijkheid analyseren met behulp van de besproken theoretische kaders.
Inhoud
Pedagogisch beleid, opvoedkundig handelen en juridisch ingrijpen vinden hun rechtvaardiging in het belang van het kind. Maar wat is het belang van het kind? Hoe wordt dat bepaald? Antwoorden op deze vragen zijn normatief en hangen samen met onze achterliggende vooronderstellingen over de mogelijkheden, vrijheden en behoeften van kinderen. In de cursus worden deze vooronderstellingen verkend en geanalyseerd. Dat gebeurt aan de hand van literatuur over de morele en politieke status van kinderen en concrete voorbeelden. Aan de orde komen thema’s als kinderrechten, kinderbevrijding, de legitimatie van paternalisme, het verband tussen recht en ontwikkeling en de spanning tussen autonomie en zorg.
 
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur wordt bij aanvang van de cursus via Brightspace bekend gemaakt en beschikbaar gesteld

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Voorbereiding bijeenkomsten
Teksten bestuderen

Toetsen
Tentamen met essayvragen
Weging1
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok P2, Blok P2

Opmerking
De toetsvorm kan wijzigen. Dit wordt voor aanvang van de cursus via Brightspace gemeld.