SOW-PWM240
Masterstage orthopedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM240
Studiepunten (ECTS)20
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de stage is de student in staat om:
  1. een hulpvraag op wetenschappelijke wijze te inventariseren en analyseren (1,3,4,5,7)
  2. zelfstandig een behandel/begeleidingsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren voor individuen en/of groepen. (2,3, 5,6, 7)
  3. mondeling en schriftelijk helder te rapporteren over bevindingen in een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch verslag, adviesrapport of artikel, dat getuigt van een doordachte visie, die in relatie staat tot de context van de organisatie en maatschappelijke actualiteit. (8)
  4. te functioneren als professional (in een team) waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en visie op het vakgebied zichtbaar worden. (9)
  5. kritisch te reflecteren op taken, eigen handelen en attitudevorming, waarbij eigen houding en gedrag ter discussie worden gesteld en aangepast op basis van feedback. (9)
  6. concepten, waarden, vraagstukken en dilemma’s die bepalend zijn voor de betreffende instelling en het werkveld aan te wijzen, te becommentariëren en een eigen visie hierop te onderbouwen (2,4)
Inhoud
De stage die opleidt tot NVO basis-orthopedagoog wordt uitgevoerd binnen een cliëntgebonden setting in een instelling op het gebied van jeugdzorg, gezondheidszorg of onderwijs. Deze praktijkgerichte stage is gericht op het uitvoeren van activiteiten binnen het hulpverleningspakket, waaronder het (onder begeleiding) opstellen, uitvoeren, evalueren en rapporteren van een diagnostische, behandel-¬- of begeleidingsvraag. Het gaat daarbij om de diagnostiek en begeleiding/behandeling van een individu (kinderen, adolescenten en jongvolwassenen) en betekenisvolle personen uit de omgeving van dat individu (ouders, leerkrachten, paramedici en/of begeleiders). Daarnaast kunnen studenten indien van toepassing oefenen met coördinerende en aansturende werkzaamheden.
 
De stage bestaat in de basis uit 20 EC (560 uur). 14 uur is beschikbaar voor begeleiding en bijeenkomsten op de universiteit. De overige uren zijn studenten aanwezig op de instelling. Zij besteden deze tijd aan het uitvoeren van stageactiviteiten en het schrijven van het stageplan, de tussenevaluatie en de eindevaluatie.
Om in aanmerking te komen voor de NVO basisaantekening diagnostiek geldt dat studenten:
• minimaal 3 EC (84 uur) van de stage Orthopedagogiek besteden aan diagnostische activiteiten;
• de stage Orthopedagogiek aanvullen met de cursus Diagnostiek (5EC), waarvan zij 2 EC (56 uur) extra aanwezig zijn op de stage-instelling die zij besteden aan het uitvoeren van diagnostiek activiteiten om te kunnen voldoen aan de minimum vereiste diagnostiek activiteiten.
De overige 3 EC van deze cursus besteden zij aan het schrijven van verslagen hierover volgens de richtlijnen van de NVO. Nadere informatie is te vinden in de brochure van de cursus Diagnostiek die bij de start van het nieuwe studiejaar beschikbaar is.
Alle  studenten  vullen  de  stage  aan  met  coachopdrachten  van  in  totaal  2  EC  (56  uur)  op  de  instelling.
Het totaal aantal uren voor de stage (20 EC), aangevuld met de uren voor coaching (2EC) en diagnostiek (2EC) komt uit op 672 uur (24 EC).
 
De student zoekt in de periode voorafgaand aan de start van de stage zelf een stageplaats. Op de digitale leeromgeving (oriëntatiecursus master stage orthopedagogiek) is hierover nadere informatie te vinden.
 
Begeleiding:
Vanuit de opleiding worden 7 intervisiebijeenkomsten op donderdagmiddag georganiseerd, gedurende de stageperiode. De invulling van deze bijeenkomsten wordt door de stagebegeleidende docenten  in samenwerking met de studenten vastgesteld.
Op de instelling vindt wekelijks een begeleidingsgesprek van een uur plaats tussen de instellingsbegeleider en de student.
Deelname aan begeleidingsbijeenkomsten is verplicht.
 
Bijzonderheden
Bij het met een voldoende afronden van een stage orthopedagogiek wordt voldaan aan de toegangseisen voor postacademische opleidingen als de Opleiding NVO generalist en de GZ opleiding mits ook de cursus Diagnostiek succesvol is afgerond.

Toetsinformatie
De begeleider op de stageplek geeft aan (middels het invullen van het beoordelingsformulier) in hoeverre hij/zijde student in staat acht tot het systematisch opzetten, uitvoeren en evalueren van het hulpverleningsproces. Ook beoordeelt de stagebegeleider de professionele houding van de student.
De stagebegeleidende docent van de opleiding beoordeelt het stageverslag aan de hand van de richtlijnen voor het eindverslag en de bijdrage van de student aan de begeleidingsbijeenkomsten op de RU . Beide begeleiders beoordelen de stage. Na overleg tussen beide begeleiders wordt het cijfer door de RUdocent vastgesteld.

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden en aanvullende eisen in de master OER PW).

Contact informatie
Mw. drs. M.G.J. van Beurden, E.: m.vanbeurden@pwo.ru.nl

Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Stage en intervisiebijeenkomsten

Toetsen
Verslag
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR