SOW-PWM240
Masterstage orthopedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM240
Studiepunten (ECTS)20
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Examinator
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.G.J. van Beurden
Overige cursussen docent
Docent
C. Elbers-Lindner
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1-SEM2  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingStart in september of februari.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de stage is de student in staat om:
  1. een hulpvraag op wetenschappelijke wijze te inventariseren en analyseren en op basis daarvan een vraagstelling en hypothesen te formuleren en een advies uit te brengen (1,3,4,5,7)
  2. zelfstandig een behandel/begeleidingsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren voor individuen en/of groepen en hiervan de voortgang en resultaten te evaluseren. (2,3, 5,6, 7)
  3. mondeling en schriftelijk helder te rapporteren over bevindingen in een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch verslag dat getuigt van een doordachte visie, die in relatie staat tot de context van de organisatie en maatschappelijke actualiteit. (8)
  4. te functioneren als professional (in een team) waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en visie op het vakgebied zichtbaar worden. (9)
  5. kritisch te reflecteren op taken, eigen handelen en attitudevorming, waarbij eigen houding en gedrag ter discussie worden gesteld en aangepast op basis van feedback. (9)
  6. concepten, waarden, vraagstukken en dilemma’s die bepalend zijn voor de betreffende instelling en het werkveld aan te wijzen, te becommentariëren en een eigen visie hierop te onderbouwen (2,4)
Inhoud
De stage die opleidt tot NVO basis-orthopedagoog wordt uitgevoerd binnen een cliëntgebonden setting in een instelling op het gebied van jeugdzorg, gezondheidszorg of onderwijs. Deze praktijkgerichte stage is gericht op het uitvoeren van activiteiten binnen het hulpverleningspakket, waaronder het (onder begeleiding) opstellen, uitvoeren, evalueren en rapporteren van een diagnostische, behandel-¬- of begeleidingsvraag. Het gaat daarbij om de diagnostiek en begeleiding/behandeling van een individu (kinderen, adolescenten en jongvolwassenen) en betekenisvolle personen uit de omgeving van dat individu (ouders, leerkrachten, paramedici en/of begeleiders). Daarnaast kunnen studenten indien van toepassing oefenen met coördinerende en aansturende werkzaamheden.
 
De stage bestaat in de basis uit 20 EC (560 uur). 14 uur is beschikbaar voor begeleiding en bijeenkomsten op de universiteit. De overige uren zijn studenten aanwezig op de instelling. Zij besteden deze tijd aan het uitvoeren van stageactiviteiten en het schrijven van het stageplan, de tussenevaluatie en de eindevaluatie.
Om in aanmerking te komen voor de NVO basisaantekening diagnostiek geldt dat studenten:
• minimaal 3 EC (84 uur) van de stage orthopedagogiek besteden aan diagnostische activiteiten;
• de stage Orthopedagogiek aanvullen met de cursus Diagnostiek (5EC), waarvan zij 2 EC (56 uur) extra aanwezig zijn op de stage-instelling die zij besteden aan het uitvoeren van diagnostiek activiteiten om te kunnen voldoen aan de minimum vereiste diagnostiek activiteiten.
De overige 3 EC van deze cursus besteden zij aan het schrijven van verslagen hierover volgens de richtlijnen van de NVO. Nadere informatie is te vinden in de brochure van de cursus Diagnostiek die bij de start van het nieuwe studiejaar beschikbaar is.
Alle  studenten  vullen  de  stage  aan  met  coachopdrachten  van  in  totaal  2  EC  (56  uur)  op  de  instelling.
Het totaal aantal uren voor de stage (20 EC), aangevuld met de uren voor coaching (2EC) en diagnostiek (2EC) komt uit op 672 uur (24 EC).
 
Pre-inschrijving:
Een voorwaarde om aan je masterstage te beginnen, is het doen van een pre-inschrijving. Nadere informatie over de pre-inschrijving wordt verstrekt in de digitale leeromgeving Brightspace (oriëntatiecursus masterstage orthopedagogiek). Voor vragen over de pre-inschrijving, neem contact op met de coördinator van de pre-inschrijving, Robin Sülter (robin.sulter@ru.nl). 

De student zoekt in de periode voorafgaand aan de start van de stage zelf een stageplaats. Op de digitale leeromgeving Brightspace (oriëntatiecursus masterstage orthopedagogiek) is hierover nadere informatie te vinden.
 
Begeleiding:
Vanuit de opleiding worden zeven intervisiebijeenkomsten georganiseerd in werkgroepen op donderdagmiddag en wellicht enkele op vrijdagmiddag, gedurende de stageperiode. De invulling van deze bijeenkomsten wordt door de stage begeleidende docent  in samenwerking met de studenten vastgesteld.
De begeleider op de instelling besteedt minimaal een uur per week aan de begeleiding van de student. Deelname aan begeleidingsbijeenkomsten is verplicht.
Niveau

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden en aanvullende eisen in de master OER PW).
Toetsinformatie
De begeleider op de stageplek geeft aan (middels het invullen van het beoordelingsformulier) in hoeverre hij/zij de student in staat acht tot het systematisch opzetten, uitvoeren en evalueren van het hulpverleningsproces. Ook beoordeelt de stagebegeleider de professionele houding van de student.
De stagebegeleidende docent van de opleiding beoordeelt het stageverslag aan de hand van de richtlijnen voor het eindverslag. Na overleg tussen beide begeleiders wordt het cijfer door de RUdocent vastgesteld.

Bij het met een voldoende afronden van de opleiding en de stage orthopedagogiek wordt voldaan aan de toegangseisen voor postacademische opleidingen als de Opleiding NVO generalist en de GZ opleiding mits ook de cursus Diagnostiek succesvol is afgerond
Bijzonderheden
Pre-inschrijving:
Een voorwaarde om aan je stage te beginnen, is het doen van een pre-inschrijving. Nadere informatie over de pre-inschrijving wordt verstrekt in de digitale leeromgeving Brightspace. Voor vragen over de pre-inschrijving, neem contact op met de coördinator 

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Stage en intervisiebijeenkomsten

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2