SOW-PWPO020
Didactiek Oriëntatie op jezelf en de wereld
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO020
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
dr. J. van der Graaf
Overige cursussen docent
Examinator
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Docent
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de Wereld (OJW) te expliciteren;
  2. leerdoelen en lesdoelen te bepalen voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek;
  3. effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek;
  4. daarbij rekening te houden met het niveau van leerlingen;
  5. didactisch en pedagogisch handelen te verantwoorden, te evalueren en bij te stellen;
  6. passende leer- en werkvormen te kiezen of te ontwikkelen voor deze vakken;
  7. toetsresultaten van deze vakken te beoordelen, te analyseren en te interpreteren;
  8. de voortgang van leerlingen te volgen en het onderwijs op basis daarvan bij te stellen..
Inhoud
Het uitgangspunt van de cursus is dat de student kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van het domein dat met een algemene term worden aangeduid als: Oriëntatie op Jezelf en de Wereld. Binnen dit domein worden de volgende vakgebieden behandeld: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte, en tijd. Binnen elk vakgebied staan vier vragen centraal: a) Wat moeten de leerlingen allemaal leren? b) Hoe leer je het aan? c) Wat levert het op? en d) Hoe reflecteer je kritisch? De student leert in deze cursus de kerndoelen die horen bij het domein OJW kennen, leerdoelen op te stellen en te toetsen, effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren, testresultaten te analyseren en op basis hiervan het onderwijs bij te stellen. Hierbij wordt er steeds een koppeling gemaakt tussen de theorie, de nieuwste inzichten uit de literatuur en de praktijk.
 
Niveau

Voorkennis
PWPO Bachelorstage 1 dient met voldoende resultaat afgesloten te zijn.
Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student a) de kennistoetsen behaald heeft, b) de voorbereidende opdrachten en de eindopdracht tijdig heeft ingeleverd, c) een voldoende heeft behaald voor de eindopdracht
 
Bijzonderheden
Deze cursus moet gelijktijdig gevolgd worden met de cursus ‘PWPO Bachelorstage 2’. Een deel van de opdrachten wordt namelijk uitgevoerd tijdens de stage.

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Embrechts, A & Jansen, P (2015). Basiskennis natuur en techniek. Noordhoff Uitgevers.
Boek
Van der Kooij, C. & de Groot-Reuvekamp, M. (2010). Geschiedenis & Samenleving. Noordhoff Uitgevers.
Boek
Peters, A. & Westerveen, F. (2016). Geowijzer. Kennisbasis inhoud en didactiek. Noordhoff Uitgevers.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1

Opmerking
Schriftelijke eindopdracht

Voorbereidende opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1

Kennistoets
Weging0
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1