SOW-SOB1005
Maatschappelijke vooroordelen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB1005
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Docent
K. Müller
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER2  (08-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De leerdoelen zijn:
  • Je kunt de kernconcepten van de theorieën over (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de theorieën over (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de overeenkomsten en verschillen van de theorieën over (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de ontwikkelingen in de theorieën over (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de (kernconcepten van de) theorieën over (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen herkennen in en relateren aan casussen (bijvoorbeeld maatschappelijke integratiedebatten, integratiebeleid of sociologisch onderzoek);
  • Je kunt aan de hand van casussen kritisch reflecteren op de houdbaarheid van de theorieën over (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen;
  • Je kunt zelf relevante probleemstellingen en hypothesen formuleren over interetnische groepsrelaties en vooroordelen;
  • Je kunt theorieën over interetnische groepsrelaties en vooroordelen toepassen op andere minderheidsgroepen en aan de hand daarvan relevante onderzoeksvragen en hypothesen formuleren;
  • Je kunt de consequenties van maatschappelijke vooroordelen benoemen, beschrijven en toelichten en herkennen in en relateren aan casussen.
Inhoud
Migratie is geen nieuw fenomeen meer voor West-Europese samenlevingen; vooral sinds de jaren '60 zijn West-Europese landen multi-etnisch geworden. Tegenwoordig, zeker sinds de vluchtelingencrisis van 2014 en met het succes van populistisch rechtse partijen, is er een verhit maatschappelijk debat over migratie en integratie. Sommige mensen menen dat de Nederlandse grenzen voor iedereen gesloten moeten worden, andere mensen willen dat de grenzen zelf afgeschaft worden en tussen die twee extremen zitten nog een heleboel meningen in. Hoe komt dat precies? Waarom staan sommige Nederlanders zonder migratieachtergrond heel afwijzend tegenover Nederlanders met migratieachtergrond en anderen juist heel positief? En wat zijn de consequenties van die meningen voor hoe we met elkaar omgaan? En is er iets heel bijzonders aan de hand in de relaties tussen etnische groepen of kunnen we dergelijke scheuren en vooroordelen tussen veel meer groepen aanwijzen? De vragen naar cohesie en ongelijkheid tussen verschillende groepen staan in deze cursus centraal.
          We beginnen met de vraag waarom er zulke verschillen zijn tussen Nederlanders zonder migratieachtergrond in hun visie op minderheden. Daarbij kijken we niet alleen naar migranten maar ook naar etnische minderheden die al aanwezig zijn in Nederland. Wat zijn vooroordelen, waarom hebben groepen vooroordelen en hoe kunnen we dat verklaren? We bespreken verschillende sociaalwetenschappelijke theorieën die antwoorden op deze beschrijvings- en verklaringsvragen formuleren: de sociale identiteitstheorie, de realistische conflicttheorie en de contacttheorie. We bestuderen klassieke bijdragen en meer recente artikelen. We behandelen literatuur die betrekking heeft op situaties buiten Nederland en literatuur die specifiek betrekking heeft op Nederland.
       Vervolgens verbreden we onze blik naar andere aspecten van de verhoudingen tussen etnische groepen. Wat zijn de consequenties van vooroordelen voor het sociale verkeer tussen etnische groepen? Hoe heeft het maatschappelijk integratiedebat zich ontwikkeld? En hoe staat het eigenlijk met het Nederlandse integratiebeleid?
       Tot slot bespreken we maatschappelijke vooroordelen aangaande andere groepen (denk bijvoorbeeld aan LHBTI+'ers, dikke mensen, religieuze minderheden). We kijken in hoeverre bestaande theorieën wel of niet aansluiten bij vooroordelen over andere groepen.
Niveau
BA1
Voorkennis
Voor niet-sociologen moet Inleiding of Hoofdvragen van de sociologie (SOW-SOB1001) behaald zijn.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Voor niet-sociologen moet Hoofdvragen van de sociologie (SOW-SOB1001) behaald zijn.

Voor "bijvak" studenten is de inschrijving voor de cursus altijd op basis van beschikbaarheid. Deze cursus heeft hiervoor een beperkt aantal plekken.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Moeilijk toegankelijke literatuur wordt t.z.t. beschikbaar gesteld via Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges (aanwezigheid verplicht).

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HERT, Blok PER2, Blok PER3

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER2