SOW-SOB2033
Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2033
Studiepunten (ECTS)9
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. R.N. Eisinga
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Docent
drs. P.W.J.N. van Groenestijn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.J. Savelkoul
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Savelkoul
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
De cursus start in periode 2, 1 kans tentamen periode 2, herkansing periode 3
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kan de student:
 1. relevante theorieën met betrekking tot thema’s op het gebied van sociale en culturele tegenstellingen reproduceren;
 2. uiteenzetten in welke mate de zelf gezochte literatuur de eerder gelezen literatuur en de eerder behandelde theorieën aanvult dan wel tegenspreekt;
 3. relevante probleemstellingen formuleren op het terrein van sociale en culturele tegenstellingen;
 4. relevante hypothesen formuleren op het terrein van sociale en culturele tegenstellingen, waaronder:
  • hypothesen over de wijze waarop een kenmerk een relatie tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele verklaart (ook wel bekend als mediatie);
  • hypothesen over de wijze waarop een kenmerk een relatie tussen een onafhankelijke en een afhankelijke variabele beïnvloedt (ook wel bekend als interactie-effect);
 5. kennis reproduceren omtrent belangrijke aspecten bij het verzamelen van data, waaronder typen steekproeven en steekproeftrekking, weging en representativiteit, oorzaken van en omgaan met non-respons, missing values, vraagformulering en vragenlijstconstructie, uitvoering dataverzameling en datadocumentatie en waar nodig deze kennis toepassen bij het beschrijven van de voor het onderzoek gebruikte data;
 6. databestanden koppelen en data reduceren door het construeren van nieuwe variabelen en eenvoudige meetschalen;
 7. de relevante variabelen die voorkomen in de hypothesen (of waarvoor gecontroleerd wordt) operationaliseren en waar nodig toepassen van meetmodellen en schaalconstructies;
 8. de samenhang tussen relevante variabelen in het onderzoek toetsen m.b.v. bivariate statistiek;
 9. hypothesen (waaronder hypothesen over mediatie- en interactie-effecten) toetsen door middel van regressie-analyse;
 10. conclusies trekken op basis van de regressie-analyses en over de resultaten rapporteren;
 11. beleidsimplicaties formuleren naar aanleiding van de bevindingen;
 12. wetenschappelijke teksten produceren in de vorm van een werkstuk.

Daarnaast leert de student om:
 • opgedane kennis omtrent dataverzameling toe te passen in de praktijk en zelfstandig en zelfstandig survey vragen te formuleren;
 • wetenschappelijke teksten van kritisch commentaar te voorzien.
Inhoud
De cursus Leerproject 2 biedt een kennismaking met alle aspecten van de praktijk van het sociologisch onderzoek. De gehele onderzoekscyclus (Achtergrond, Probleemstelling, Theorie, Onderzoek) wordt doorlopen. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke beleidsimplicaties van het onderzoek.

In de cursus Leerproject 2 komen vooral de volgende onderdelen van de onderzoekscyclus aan de orde: (a) het verwerken van literatuur; (b) het geven van achtergrondinformatie; (c) het formuleren van probleemstellingen; (d) het beschrijven van de theoretische achtergrond en het afleiden van hypothesen; (e) het verzamelen van surveydata, (f) het beschrijven van de conclusies; en (g) het doen van beleidsaanbevelingen.

Deze cursus Leerproject 2 hangt samen met drie andere vakken in het tweede bachelorjaar: Toetsende statistiek, Meetmodellen en Inleiding regressie-analyse. De cursus Toetsende statistiek (MTB2009) is gericht op het aanleren van SPSS-vaardigheden die nodig zijn om met de verzamelde data om te gaan. Hoe bepaalde variabelen in de verzamelde gegevens geschaald kunnen worden, wordt geleerd in de cursus Meetmodellen (MTB2044). De analyse van de data en de rapportage van analyses zijn het onderwerp van de cursus Inleiding regressie-analyse (MTB2045). Aan het einde van het studiejaar wordt het uiteindelijke werkstuk over een onderwerp gerelateerd aan sociale en culturele tegenstellingen in Nederland – waarin alle studieonderdelen zijn geïntegreerd – afgerond.

Toetsinformatie
De deelname aan de werkgroepbijeenkomsten en klassikale feedbackbijeenkomsten van deze cursus is verplicht. Over alle fasen van Leerproject 2 wordt één eindcijfer vastgesteld. Zowel voor het werkstuk als voor het tentamen (deel 2) dient een voldoende te zijn behaald. 

Dit vak heb je nodig voor:
    • Keuzes en opvattingen in gezinnen (SOW-SOB3021)
    • Bachelorscriptie (SOW-SOB3023)
    • Stage (SOW-SOB3024)
Voorkennis
Studenten Sociologie moeten 42 EC hebben behaald van B1 Sociologie; aanvullend: LP1 (SOB1011) en Toetsende statistiek (MTB2009) is aan deelgenomen en getoetst toegankelijk voor pre-master studenten Sociologie; aanvullend: Toetsende statistiek (MTB2009) is aan deelgenomen en getoetst
Toetsinformatie
De deelname aan de werkgroepbijeenkomsten en klassikale feedbackbijeenkomsten van deze cursus is verplicht. Over alle fasen van Leerproject 2 wordt één eindcijfer vastgesteld. Zowel voor het werkstuk als voor het tentamen (deel 2) dient een voldoende te zijn behaald. 
 
Voorkennis
Studenten Sociologie moeten 42 EC hebben behaald van B1 Sociologie; aanvullend: LP1 (SOB1011) en Toetsende statistiek (MTB2009) is aan deelgenomen en getoetst toegankelijk voor pre-master studenten Sociologie; aanvullend: Toetsende statistiek (MTB2009) is aan deelgenomen en getoetst

Verplicht materiaal
Reader
Meer informatie m.b.t. de literatuur behorend bij de cursus wordt bij aanvang van de cursus verstrekt.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens o.a. werkgroepen, computerpractica en responsiecolleges. Aanwezigheid verplicht tijdens deel van bijeenkomsten.

Toetsen
Tentamen
Weging25
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR, Blok JAAR

Werkstuk
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Klassikale feedbackbijeenkomsten en werkgroepbijeenkomsten
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Survey vragen formuleren
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR