SOW-SOB3023
Bachelorscriptie Sociologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB3023
Studiepunten (ECTS)9
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
prof. dr. R.N. Eisinga
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.J.W. Gesthuizen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Cursus start in periode 2
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Je formuleert zelfstandig relevante onderzoeksvragen op het gebied van economische marginalisatie, sociaal isolement en gezondheidsgevolgen en bedt deze in in de relevante wetenschappelijke en maatschappelijke achtergrond.

Je vertaalt theoretische inzichten inzake de relaties tussen economische marginalisatie, sociaal isolement en gezondheid in toetsbare hypothesen en modellen.

Je beantwoordt een aantal op elkaar aansluitende vraagstellingen empirisch door middel van datareductie- en constructietechnieken en middels multiple regressieanalyses, toegepast op een cross-sectioneel databestand.

Je voert een onderzoeksanalyse uit onder tijdsdruk.

Je rapporteert helder en bondig (mondeling en schriftelijk) over de empirische antwoorden op deze vragen.
 
Inhoud
Economische marginalisatie krijgt veel aandacht in sociaalwetenschappelijk onderzoek en in het beleid. Mensen in economisch ongunstige situaties (zoals werklozen of armen) ondervinden moeilijkheden om sociaal te participeren en om gezond te blijven. Sociale wetenschappers proberen deze relaties te verklaren en beleidsmakers hebben deze kennis nodig om de negatieve gevolgen van economische marginalisatie te kunnen pareren. In deze cursus verdiepen we ons in de relaties tussen economische marginalisatie, sociaal isolement en gezondheid.

In deze cursus integreren studenten theoretische kennis met de opgedane kennis van methoden en technieken van onderzoek. De theoretische inzichten sluiten aan bij de cursus 'Sociaal kapitaal' en worden verdiept. Studenten formuleren individueel een probleemstelling en werken dat uit in een introductie voor een onderzoeksartikel, met daarin aandacht voor zowel de maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie. De theoretische antwoorden op de geformuleerde vraag worden empirisch getoetst met bestaande data. Het onderzoek en de resultaten ervan worden door de studenten schriftelijk en mondeling gepresenteerd. Aan het einde van de cursus heeft iedere student zelfstandig zijn of haar bachelorscriptie afgerond.

Deze cursus sluit aan bij de SDG 1: ‘geen armoede’; SDG 3: ‘Goede gezondheid en welzijn’en; SDG 10: ‘Ongelijkheid verminderen’.

 
Niveau

Voorkennis
Deze cursus mag pas gevolgd worden als: *B1 Sociologie behaald en * de cursussen Inleiding regressie-analyse (SOW-MTB2045) en Meetmodellen (SOW-MTB2044) gevolgd en getoetst zijn, én als de cursus Leerproject 2 (SOW-SOB2033) behaald is.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Deze cursus mag pas gevolgd worden als: *B1 Sociologie behaald en * de cursussen Inleiding regressie-analyse (SOW-MTB2045) en Meetmodellen (SOW-MTB2044) gevolgd en getoetst zijn, én als de cursus Leerproject 2 (SOW-SOB2033) behaald is.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Zie studiehandleiding.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges.

Sustainability certificate

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging90
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Presentatie
Weging10
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR