SOW-SOB3024
Stage: arbeidsmarktoriëntatie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB3024
Studiepunten (ECTS)15
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Toepassen van kennis aangaande sociologische vragen, theorieën en methoden.
  • Verrichten van onderzoek onder leiding van een buiten de Radboud Universiteit werkzame socioloog of sociale wetenschapper.
  • Inzicht verkrijgen in toegepast/beleidsonderzoek dan wel wetenschappelijk sociologisch onderzoek.
  • Mondeling en schriftelijk rapporteren over onderzoek.
  • Praktisch inzicht verkrijgen in de onderzoekswerkzaamheden van sociologen.
  • Zelfstandige oriëntatie op de beroepspraktijk.
  • Vergroten van de arbeidsmarktkansen na de studie door de opgedane ervaring.
Inhoud
In het derde studiejaar van de opleiding sociologie dienen studenten ervaring op te doen buiten de universiteit in een zogenaamde leerstage. De student moet zelf zorgen voor een relevante stageplaats. Omdat de sociologie opleiding in Nijmegen zich richt op het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek met een focus op toegepast en sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek dient de student naar een stageplaats te zoeken waarin opgedane studievaardigheden als onderzoeker kunnen worden getraind en toegepast. Daarbij kan men denken aan onderzoeksafdelingen van gemeenten, ministeries, (semi-)overheidsinstellingen (CBS, SCP, NCSR), bedrijven en politieke partijen. Daarnaast is het ook mogelijk bij particuliere en commerciële onderzoeksbureaus, zusteruniversiteiten of wetenschapswinkels stage te lopen.
De student dient minimaal gedurende 4 maanden stage te lopen bij de stage-instantie. De begeleiding van de student vindt (hoofdzakelijk) plaats door een onderzoeker verbonden aan de stagegever in samenspraak met een medewerker van de sectie sociologie. Naar aanleiding van de stage vervaardigt de student een stageproduct (preferabele omvang plusminus 20/30 pagina’s) ter beoordeling. Dit stageproduct bestaat uit een rapportage van de verrichte werkzaamheden (meestal het eindproduct dat voor de stage-instantie is vervaardigd) en een meer persoonlijke rapportage van de opgedane ervaringen van de student (max. 5 pag.). Ook moet een door de stagegever ingevuld evaluatieformulier worden ingeleverd.
Stagewerkzaamheden moeten met name gericht zijn op het in de praktijk brengen van aangeleerde onderzoeksvaardigheden. Dit kan zijn het analyseren van gegevens, het rapporteren over analyses, het bewerken van datamateriaal, het verzamelen van gegevens, het aanleveren van gegevens voor beleidsrapportages. Het eindproduct moet worden gezien als een bachelorscriptie en dient derhalve zowel in kwaliteit als kwantiteit voldoende te zijn.
Bijzonderheden
De cijferbeoordeling vindt plaats door de stagecoordinator of een ander lid van de sectie Sociologie. Hierbij heeft de beoordelingsuggestie van de externe stagebegeleider (via het evaluatieformulier) alleen een adviserende status.
In de loop van september worden twee loopbaantrainingen verzorgd als onderdeel van deze cursus. Aanwezigheid is hierbij verplicht. In deze trainingen wordt geoefend met sollicitatiegesprekken, het schrijven van een brief, het opstellen van een CV en het gebruik van sociale media bij het zoeken van een stage.
In de derde week van april wordt de eerste terugkomdag georganiseerd waar studenten hun stage-opdrachten presenteren. Ook in de derde week van juni is een terugkomdag gepland. Hier presenteren studenten hun voortgang dan wel eindverslag. De beide presentatiebijeenkomsten zijn verplicht, dienen voldoende te zijn, en tellen mee bij de eindbeoordeling.
Het vak dient voor 15 augustus worden afgesloten om de bachelor in het lopende studiejaar te behalen.

Niveau
MAW.SOC.B3

Toetsinformatie
Zie bijzonderheden.

Voorkennis
Deze cursus mag pas gevolgd worden als de cursussen Inleiding regressie-analyse (SOW-MTB2045) en Meetmodellen (SOW-MTB2044) gevolgd en getoetst zijn, én als de cursus Leerproject 2 (SOW-SOB2033) behaald is.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Tevens loopbaantraining en terugkomdagen.

Toetsen
Stage
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR