SOW-SOB3024
Stage: arbeidsmarktoriëntatie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB3024
Studiepunten (ECTS)15
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
dr. M. van Hek
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.L.M. Kraaykamp
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBelangrijk: Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Sociologie.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Doelstelling
  • Toepassen van kennis aangaande sociologische vragen, theorieën en methoden.
  • Verrichten van onderzoek onder leiding van een buiten de Radboud Universiteit werkzame socioloog of sociale wetenschapper.
  • Inzicht verkrijgen in toegepast/beleidsonderzoek dan wel wetenschappelijk sociologisch onderzoek.
  • Mondeling en schriftelijk rapporteren over onderzoek.
  • Praktisch inzicht verkrijgen in de onderzoekswerkzaamheden van sociologen.
  • Zelfstandige oriëntatie op de beroepspraktijk.
  • Vergroten van de arbeidsmarktkansen na de studie door de opgedane ervaring.
Inhoud
Inhoud / Omschrijving
In het derde studiejaar van de opleiding sociologie dienen studenten ervaring op te doen buiten de universiteit in een zogenaamde leerstage. De student moet zelf zorgen voor een relevante stageplaats. Omdat de sociologie opleiding in Nijmegen zich richt op het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek met een focus op toegepast en sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek dient de student naar een stageplaats te zoeken waarin opgedane studievaardigheden als onderzoeker kunnen worden getraind en toegepast. Daarbij kan men denken aan onderzoeksafdelingen van gemeenten, ministeries, (semi-)overheidsinstellingen (CBS, SCP, NCSR), bedrijven, organisaties en stichtingen. Daarnaast is het ook mogelijk bij particuliere en commerciële onderzoeksbureaus, zusteruniversiteiten of wetenschapswinkels stage te lopen.
De student dient minimaal gedurende 4 maanden stage (3.5 dag per week) te lopen bij de stage-instantie. De begeleiding van de student vindt (hoofdzakelijk) plaats door een onderzoeker verbonden aan deze stage-instantie in samenspraak met de stage coördinator. Naar aanleiding van de stage vervaardigt de student een stageproduct. Stagewerkzaamheden moeten voornamelijk gericht zijn op het in de praktijk brengen van aangeleerde onderzoeksvaardigheden. Dit kan zijn het analyseren van gegevens, het rapporteren over analyses, het bewerken van datamateriaal, het verzamelen van gegevens, en/of het aanleveren van gegevens voor beleidsrapportages. Het eindproduct moet worden gezien als een bachelor scriptie en dient derhalve zowel in kwaliteit als kwantiteit voldoende te zijn.
 
Opzet van de cursus
De stage coördinator verzorgt twee voorlichtingsbijeenkomsten (juni en september) om studenten voor te bereiden op de stage. In de loop van september worden twee loopbaantrainingen gegeven als onderdeel van deze cursus. Aanwezigheid is hierbij verplicht. In deze trainingen wordt geoefend met sollicitatiegesprekken, het schrijven van een brief, het opstellen van een CV en het gebruik van sociale media bij het zoeken van een stage. De periodes 1 en 2 van het derde studiejaar worden door de student gebruikt om een stageplaats te zoeken. De stagecoördinator is hierbij ondersteunend via emailcontact, via persoonlijke gesprekken, via stage-aanbod op BB, en via het leggen van contacten met stagegevers. Er zijn 3 terugkom-momenten in periode 3 en 4 op kamer docent/vergaderzaal in groepjes met 3 individuele studenten in het kader van reflectie, voortgang en loopbaantraining. In periode 4 wordt een terugkomdag georganiseerd waar studenten hun stage-opdrachten, voortgang en/of eindverslag presenteren. Aanwezigheid bij de reflectiebijeenkomsten en presentatiebijeenkomst is verplicht en actieve participatie dient voldoende te zijn. Het vak dient voor 15 augustus te worden afgesloten om de bachelor in het lopende studiejaar te behalen.
 
Toetsing en beoordeling
Belangrijk: Beoordeling van het stageproduct vindt plaats door de stagecoördinator, docent, of een ander lid van de sectie Sociologie. Hierbij heeft de beoordelingssuggestie van de externe stagebegeleider (via een evaluatieformulier) alleen een adviserende status.
Om beoordeling mogelijk te maken dient de student vóór 1 juli 2021 in te leveren: 1. Een eindproduct van onderzoek (beleidsrapport, artikel, onderzoeksverslag, beleidsaanbeveling); 2. Een stageverslag van het verloop van de stage (met tijdpad, soort werkzaamheden, ervaringen); 3. Een door de stagegever ingevuld evaluatieformulier.
 
De volgende toetsingscriteria worden gehanteerd.
Bij de beoordeling van het eindproduct (80% eindcijfer): 1. Evaluatie door stagegever (10%); 2. Hoeveelheid taken/activiteiten (20%); 3. Structuur rapportage (30%); 4. Kwaliteit rapportage (30%); 5. Moeilijkheidsgraad stage (10%).
Bij de beoordeling verplichte terugkomdag (20% eindcijfer): 1. Een presentatie en een ingeleverde Power Point Presentaties. De presentatie wordt beoordeeld op: 1. Houding; 2. Spreekvaardigheid; 3. Helderheid. De PPP wordt beoordeeld op: 1. Inhoud; 2. Lay-out; 3. Volledigheid van informatie.
 
 
 
 
Niveau
BA 3
Voorkennis

Toetsinformatie
Toetsing en beoordeling
Belangrijk: Beoordeling van het eindproduct vindt plaats door de docenten van de cursus, of een ander lid van de sectie Sociologie. Het stageverslag dient als input voor het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van de stage en de hoeveelheid taken/activiteiten tijdens de stage. De beoordelingssuggestie van de externe stagebegeleider (via een evaluatieformulier) telt voor 10% mee bij de beoordeling van het eindproduct en heeft daarmee vooral een adviserende status.
Om beoordeling mogelijk te maken dient de student vóór 1 juli 2021 in te leveren: 1. Een eindproduct van het onderzoek waaraan de student heeft gewerkt (beleidsrapport, artikel, onderzoeksverslag, beleidsaanbeveling); 2. Een stageverslag van het verloop van de stage (met tijdpad, soort werkzaamheden, reflectie, ervaringen); 3. Een door de stagegever ingevuld evaluatieformulier.

De volgende toetsingscriteria worden gehanteerd.
  1. Bij de beoordeling van de stage (80% eindcijfer):  1. Kwaliteit eindproduct van het onderzoek (30%); 2. Structuur eindproduct van het onderzoek (30%); 3. Hoeveelheid taken/activiteiten (20%); 4 Moeilijkheidsgraad stage (10%); 5. Evaluatie door stagegever (10%). Zie voor nadere informatie de template op Brightspace.
  2. Bij  de verplichte presentatie op de terugkomdag wordt zowel de fysieke presentatie als ook een ingeleverde Power Point Presentatie beoordeeld (20% eindcijfer). De presentatie wordt beoordeeld op: 1. Houding; 2. Spreekvaardigheid; 3. Helderheid. De PPP wordt beoordeeld op: 1. Inhoud; 2. Lay-out; 3. Volledigheid van informatie.
Bijzonderheden
Door omstandigheden van Corona kan het moeilijk zijn een stageplaats extern te vinden. Een alternatieve invulling van de stage is dan mogelijk. Hierbij moet gedacht worden aan het extern volgen van minor cursussen. Toestemming van de examencommissie is hiervoor noodzakelijk.
Voorkennis
Deze cursus mag pas gevolgd worden als: *B1 Sociologie behaald en * de cursussen Inleiding regressie-analyse (SOW-MTB2045) en Meetmodellen (SOW-MTB2044) gevolgd en getoetst zijn, én moet de cursus Leerproject 2 (SOW-SOB2033) behaald zijn.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Stage is extern en wordt afgesloten met een stageproduct

Opmerking
1. Stage externe organisatie
2. Volgen loopbaantraining
3. Deelname reflectiebijeenkomsten
4. Presentatie terug

Toetsen
Werkstuk
Weging80
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Presentatie
Weging20
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR