SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: JUR-3AGRANOT
JUR-3AGRANOT
Agrarisch recht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-3AGRANOT
Studiepunten (ECTS)8
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Notarieel recht;
Docenten
Examinator
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De hoofdlijnen van een aantal ‘notariële’ deelterreinen van het agrarisch recht worden behandeld: pacht, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en marktordening (mest, fosfaatrechten).
Het vak beoogt inzicht te geven in het agrarisch recht in het algemeen en in het pachtrecht en in de daarmee samenhangende problematiek van de onderwerpen mest en fosfaatrechten in het bijzonder. Tevens is er aandacht voor het deelterrein landinrichting (herverkaveling en kavelruil). Bij dit alles staat de positie van de (agri-)notaris centraal.
 
Essayopdracht

De essayopdracht, die 50% van het eindresultaat voor het vak bepaalt, zal door de studenten worden uitgevoerd, waarbij de docent als begeleider op zal treden. Het onderwerp van het essay is in overleg met de docent te bepalen. Voor wat betreft de eisen die qua opmaak en presentatie aan het essay worden gesteld, wordt aangesloten bij de eisen en voorwaarden zoals die door het CNR zijn vastgesteld voor de bachelorthesis notarieel recht en zoals gepubliceerd in de studiegids. Het essay dient dus maximaal 3.500 woorden te omvatten, inclusief voetnoten (uitgaande van het lettertype Time New Roman, lettergrootte 12 en regelafstand 1.0).
De beoordeling van het essay vindt plaats door de docent. Het toegekende eindcijfer voor het essay (welk eindcijfer voor 50% bepalend is voor het totale eindcijfer voor het vak) hangt onder meer af van de juridische inhoud, de algemene opzet, structuur en de juridische kwaliteit van het essay, het taalgebruik en de relatie met de gedoceerde collegestof.
Voor contractstudenten is de essayopdracht optioneel. Indien er geen essay wordt geschreven, ontvangt men een (aangepast) certificaat voor het vak, zonder vermelding van het aantal EC.
 
 
 
 
Inhoud
Zie beschrijving onder cursusdoelen.

Onderwerpen

Algemene inleiding, pacht, mest, fosfaatrechten en landinrichting.

 
Niveau
Bachelor
Voorkennis
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens Agrarisch recht: 45 EC aan B1-vakken.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met open vragen (weging 50%) en een essay (weging 50%).
Voor beide onderdelen (schriftelijke tentamen en essay) moet een voldoende worden gehaald.
Bijzonderheden
Contact informatie
 
Secretariaat: Mevrouw P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel 024-3612186, e-mail: agrarischrecht@jur.ru.nl.
Docent: prof. mr. J.W.A. Rheinfeld, Montessorilaan 10, kamer 03.015, e-mail jeroen.rheinfeld@ru.nl, spreekuur: op afspraak
Verplicht materiaal
Boek
Verplicht: Asser/Snijders & Valk 7-III (Asser-serie, deel Bijzondere overeenkomsten, Pacht, Kluwer, Deventer, 5e druk 2020)
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Diverse wetsteksten, artikelen en jurisprudentie (beschikbaar via Brightspace)
Sheets
Sheets per college (beschikbaar via Brightspace)
Handleiding
Voor de colleges zal een handleiding van de te behandelen stof beschikbaar worden gesteld via Brightspace.
Aanbevolen materiaal
Boek
Pacht/Wetgeving landelijk gebied, tekstuitgave, 1e druk 2023 Auteur: prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
Auteur:J.W.A. Rheinfeld
Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
De student wordt geacht de hoorcolleges voor te bereiden aan de hand van het studiemateriaal (boek, artikelen, jurisprudentie). Binnen het collegeprogramma zullen tevens een gastcollege (door de VASN) en een werkcollege worden gegeven. Voorziening voor deeltijders: in overleg met de docent.

Weblectures zijn alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten; niet voor reguliere (voltijds)studenten.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Essay
Weging50
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok SEM1

SluitenHelpPrint
Switch to English