SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-BCU2027
MAN-BCU2027
Factor aarde
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU2027
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. I.V. Barba Lata
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I.V. Barba Lata
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.V. Barba Lata
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.V. Barba Lata
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. L. Carton
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkingwerkgroepinschrijving wordt in Brightspace georganiseerd.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Factor Aarde is de student in staat om:
  • Het belang duidelijk te maken van een specifiek ruimtelijke benadering van milieuproblemen en de belangrijkste elementen van een human-environment-benadering weer te geven.
  • Verschillende opvattingen weer te geven over wat natuur is, de invloed daarvan op het natuur- en milieubeleid te verduidelijken en de ontwikkeling te beschrijven van de milieubeweging en het milieubeleid.
  • De belangrijkste fysische en biologische factoren in het mens-omgeving-interactie en hun onderlinge relaties te beschrijven, uit te leggen in hoeverre en op welke wijze biofysische- of geofactoren het gebruik van de ruimte conditioneren (zowel 'enabling' als 'constraining') en hoe verschillende ecosystemen op uiteenlopende manieren reageren op dat gebruik door de mens.
  • Verschillende theoretische benaderingswijzen m.b.t. mens-omgeving-interacties te onderscheiden en te beschrijven, en de sterke en zwakke kanten ervan weergeven.
  • De aard, oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van een aantal probleemvelden op het terrein van mens-milieu-interacties te beschrijven zoals klimaatverandering en luchtvervuiling, energiegebruik en (hernieuwbare) energie opwekking, water, biodiversiteit en natuur, landbouw en voedsel, grondstoffen.
  • Aan te geven hoe je vanuit een ruimtelijke invalshoek onderzoek kunt doen naar mens-omgeving-interacties en hoe je daarbij gebruik kunt maken van infographics, kaarten, zelfgemaakte mappings, geovisualisaties en geodata.
  • Een populair-wetenschappelijk artikel voor niet-specialisten te schrijven over mens-milieu-interacties.
 
Inhoud
In de cursus Factor Aarde (FA) staat de interactie tussen het fysieke milieu en de mens centraal. Waar de sociale geografie zich vooral bezighoudt met sociale verschijnselen en de fysische geografie met biofysische verschijnselen, richt het vak Factor Aarde de aandacht op de verbinding daartussen, op de interface tussen de mens/samenleving en de fysieke omgeving. We gaan daarbij in op de kern van deze interactie, we behandelen een viertal theoretische perspectieven en vijf of zes inhoudelijke probleemvelden, en kijken ten slotte hoe GPM’ers hiernaar onderzoek kunnen doen om een bijdrage te leveren aan inzicht in en oplossing van maatschappelijke problemen. Het boek ‘An Introduction to Human-Environment Geography. Local Dynamics and Global Processes’ (2014) van Moseley, Perramond, Hapke en Laris is daarbij de leidraad. Per onderwerp is er daarnaast aanvullende literatuur. In de werkgroepen werken studenten aan een populair-wetenschappelijk artikel over een Factor-Aarde-onderwerp naar keuze.

Theoretisch perspectieven die centraal staan:
1. Anthropological and Political Ecology,
2. Hazard Geography,
3. Spatial Justice, 
4. Gender Perspective on sustainable development. 
 
Thema's mens-milieu interactie die centraal staan:
- Klimaatverandering en de mens (internationaal, fysisch en beleidsmatig, incl. Paris Climate Agreement, en regionaal in vorm van luchtvervuiling en beleid door steden en regio's),
- Energietransitie,
- Water,
- Biodiversiteit en natuurbeheer,
- Landbouw en voedsel,
- Bevolkingsontwikkeling.

Complexiteit en verwevenheid van het menselijk handelen en de fysieke leefomgeving wordt tijdens de cursus besproken. Hiermee krijgt de student een brede introductie op het gebied van actuele duurzaamheidsuitdagingen. De cursus sluit hiermee nauw aan bij de duurzaamheidsfocus van de universiteit. Je bent nodig! 
Niveau

Voorkennis
Kennis en inzichten uit de Inleiding Geografie, Planologie en Milieu is handig. Het is mogelijk om dit vak te volgen als keuzevak voor studenten van Bachelor opleidingen anders dan GPM. Let wel dat deze cursus een brede, interdisciplinaire introductie biedt in de thema's. De cursus heeft het niveau van een eerstejaars cursus, en behandelt veel thema's in den breedte. Op elk thema van mens-milieu-interactie zouden geinteresseerde studenten een vervolgcursus kunnen gaan volgen, voor verdere verdieping. 


 
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en artikel, plus een veldopdracht. Deelresultaten worden gecommuniceerd via Brightspace en mail. In Osiris worden eindresultaten geregistreerd, na blok 2 (1e gelegenheid) en na blok 3 (2e gelegenheid). Aanwezigheidsplicht bij werkgroepen. Deelresultaten (voor groepswerkstuk, of individueel tentamen) kunnen blijven staan in het volgend jaar, met een maximum van 3 jaar. Het schriftelijk tentamen wordt afgenomen met behulp van Cirrus digitaal toetsen (on campus). 
Bijzonderheden
Studenten waarvoor de mens-milieu-interactie thema's bijzonder aanspreken, kunnen na het volgen van deze introductie-cursus, verdiepende vakken volgen in de interdisciplinaire minor Sustainability Challenges.

# Theoretisch Perspectieven: 1. Anthropological and Political Ecology, 2. Hazard Geography, 3. Spatial Justice.
# Thema's: Klimaatverandering (internationaal, fysisch en beleidsmatig, incl. Paris Climate Agreement, en regionaal in vorm van luchtvervuiling en beleid door steden en regio's), Energietransitie, Water, Biodiversiteit en natuurbeheer, Landbouw en voedsel, Bevolkingsontwikkeling.
Niveau
Ba 1
Werkvormen
Hoorcollege

Sustainability certificate

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel over een Factor-Aarde-onderwerp (mens-omgevings-interactie)
Toetsen
Tentamen en Artikel
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Beoordeling
Tentamen: Kennisvragen over colleges en het leerboek, o.a. theoretische perspectieven op wat natuur is, hoe mens-milieu interacties in de tijd veranderen, en factoren die deze relatie beïnvloeden.
Artikel: Beoordeling van de analyse van case-studies over mens-milieu interacties, vergelijken casus in landen qua fysieke en sociale (/politieke/ economische/ institutionele) omstandigheden. +
Beoordeling van structurering data en schrijfkunst (incl. graphics) in een populair-wetenschappelijk artikel.

SluitenHelpPrint
Switch to English