SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB1050
SOW-CAOSB1050
Markten in Ontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1050
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. L.W.M. Schulpen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.W.M. Schulpen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.W.M. Schulpen
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.W.M. Schulpen
Overige cursussen docent
Docent
F.K. van der Stok, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER3  (29-01-2024 t/m 05-04-2024)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Je kunt de kernbegrippen op het terrein van het neoliberalisme (zie cursusbeschrijving) en de daarmee samenhangende vermarkting van verschillende sociaal-culturele levenssferen, in het bijzonder voor het veld van internationale samenwerking, herkennen en uitleggen.
  2. Je kunt de inzichten over de veranderende architectuur van en actoren binnen internationale hulp en ontwikkeling en het maatschappelijk middenveld beschrijven en toelichten.
  3. Je kunt de reeds aangehaalde kernbegrippen hanteren en met elkaar in verband brengen in actuele maatschappelijke situaties en daarop, individueel en in groepsverband, schriftelijk en mondeling reflecteren.
  4. Je kunt een onderbouwde visie geven op een maatschappelijk debat of ontwikkeling binnen het cursusthema en deze schriftelijk communiceren.
Inhoud
De cursus vertrekt vanuit het idee dat de wereldwijde omarming van de ideologie van het neoliberalisme leidt tot (1) een verschuiving van verantwoordelijkheid van de collectieve sector en overheid naar de private sector en het individu (‘neoliberalisering’) en (2) een objectivering en commodificering (vermarkting) van allerlei levenssferen die voordien niet onder het marktregime vielen. Dit marktdenken leidt er bijvoorbeeld toe dat specifieke culturele uitingen, handelingen, immaterieel eigendom en erfgoed tot object en vervolgens te gelde gemaakt worden als commodity of handelsproduct. Het is tegelijk ook opvallend zichtbaar in de wereld van internationale samenwerking die in toenemende mate ook als een markt kan worden gekarakteriseerd.

De toenemende invloed van het marktdenken – het voortdurende spel van vraag en aanbod – heeft vergaande consequenties voor de discussie over noties van eigenaarschap/eigendom, autonomie, waardebepaling en opbrengst (‘winst’ en ‘verlies’), authenticiteit, distributie en circulatie. De cursus maakt dit proces van vermarkting op nationaal en internationaal niveau inzichtelijk en gaat in op de sociale, politieke, culturele en organisatorische gevolgen van en dilemma’s over een toepassing van het marktdenken in andere dan het strikt economische domein.

Na twee introductiebijeenkomsten waarin het bovenstaande idee in brede penseelstreken wordt neergezet bestaat de cursus uit twee blokken. Het eerste blok behandelt het ontstaan en het discours van het marktdenken en de objectivering en commodificering van immateriële aspecten, kennis en collectief ‘kapitaal’. Dit gebeurt aan de hand van een waaier van casestudies waarin de vermarkting en de gevolgen en dilemma’s duidelijk zichtbaar aanwezig zijn. Deze casestudies betreffen basis-burgerrechten zoals het recht op wonen, werken, onderwijs en goed voedsel, maar ook zaken als (natuur)beheer en cultureel erfgoed,  toerisme, en de vermarkting van gezondheid, ziekte en zorg en de toegenomen rol van vrijwilligers hierin.

In het tweede blok spitsen we de aandacht specifiek toe op de vormen van vermarkting op het terrein van internationale samenwerking en de gevolgen hiervan, zoals onder andere te zien is in een toename van tendering in de financiering van niet-gouvernementele organisaties, een nadruk op return on investment, en een constante strijd tussen concurrentie en samenwerking in een steeds meer uitdijend veld van ‘ontwikkelingsactoren’. Na een korte introductie van de belangrijkste veranderingen in het brede veld van internationale samenwerking kijken we in het bijzonder naar maatschappelijke organisaties (inclusief Particuliere Initiatieven) en hun strijd om in die markt niet alleen te overleven maar ook relevant te blijven. Elk van deze spelers heeft niet alleen een eigen discours en handelingswijze maar worstelt tegelijk met het vinden van een synthese tussen samenwerking en concurrentie.
 
Niveau
BA1
Voorkennis

Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen dat is gebaseerd op alle bijeenkomsten (inclusief al het cursusmateriaal en eventuele gastcolleges) en zal bestaan uit vier vragen.

Daarnaast werken we in de cursus met groepsopdrachten. De groepsopdrachten zijn bedoeld voor verwerking van de aangeboden stof in de colleges en literatuur. Daarmee bevorderen ze een actieve betrokkenheid bij de cursus en helpen ze je de literatuur ook daadwerkelijk te lezen voor de bijeenkomsten. Aangezien de groepsopdrachten ook een opstap bieden voor bespreking en verdieping in de werkgroepbijeenkomsten, vormen ze een centraal onderdeel van de cursus. De groepsopdrachten worden niet apart beoordeeld maar maken en inleveren is wel verplicht.
Bijzonderheden
Deze cursus sluit aan bij de SDG 1 Geen armoede en SDG 17 Partnerschap voor de doelstellingen.
Verplicht materiaal
Syllabus
Een collectie van literatuur die voor aanvang van de cursus beschikbaar zal worden gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
De exacte invulling van de werkvormen zal uiterlijk een week voor aanvang in de cursushandleiding vermeld worden.
Sustainability certificate

Werkgroep

Toetsen
Opdracht 1
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opdracht 2
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Deelname verplichtingen
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

SluitenHelpPrint
Switch to English