SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB2010
SOW-CAOSB2010
Grote denkers en sleutelbegrippen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2010
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
C.E. Merlin Escorza, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.M. van Teijlingen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Studenten beschikken over kennis ten aanzien van belangrijke theoretische ontwikkelingen, stromingen en begrippen uit de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
  2. Studenten zijn in staat om theoretische argumenten die in deze cursus worden besproken, te situeren in de bredere historische ontwikkelingen binnen culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
  3. Studenten zijn in staat om de theoretische begrippen en sleutelteksten te begrijpen en toe te passen in de formulering van hun eigen academische argumenten en positie in te nemen binnen deze academische debatten.
Inhoud
In deze cursus worden studenten verder bekend gemaakt met voor het vakgebied belangrijke theoretische ontwikkelingen, stromingen en kernbegrippen uit de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. We doen dit door binnen verschillende stromingen steeds een auteur centraal te stellen, in combinatie met kernconcepten die door deze auteur worden aangedragen. Hiertoe wordt een selectie van teksten van deze verschillende auteurs gelezen, vergeleken, en bediscussieerd. De bedoeling is om originele en invloedrijke sociaalwetenschappelijke teksten te introduceren bij studenten, en hen vertrouwd te maken met deze teksten en met de bredere theoretische stromingen waar deze teksten deel van uit maken. Tegelijkertijd leren studenten kritisch verschillende theoretische benaderingen en concepten te vergelijken, en deze toe te passen in de eigen argumentatie rond concrete cases en vraagstukken.

Per week zullen één of twee theoretische stromingen behandeld worden. Hiertoe wordt een overzichtscollege gegeven en zal een docent van CAOS in een (gast-)college haar of zijn grote denker, die sturend of bepalend is voor het werk en onderzoek van deze docent, toelichten. In een werkgroep worden vervolgens een beperkt aantal toonaangevende teksten van deze auteur met bijbehorende sleutelbegrip(pen) bediscussieerd en door middel van verschillende opdrachten uitgediept.
 

Deze cursus sluit aan bij de SDG 1: 'Geen Armoede' en SDG 10 'Ongelijkheid Verminderen'.

Deze cursus behoort tot de theoretische leerlijn van de opleiding en bouwt voort op de BA1 cursussen 'Introduction to cultural anthropology and development studies I', 'Introductie II' en 'Culturele diversiteit en ongelijkheid'. De cursus voorziet in de benodigde basis voor de BA3 cursus Hedendaagse debatten
 
Niveau
BA2 niveau
Voorkennis
Bachelor studenten dienen minimaal een positief advies te hebben behaald, conform de Richtlijn Studieadvies eerste jaar.
Toetsinformatie

Take-home tentamen en individuele schriftelijke essay-opdracht. Tentamen maakt 70% uit van het eindcijfer, de essay-opdracht 30%. Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden om het vak met goed gevolg te kunnen afsluiten.

Het take-home tentamen bestaat uit open essay-vragen, waarin het begrip van de behandelde auteurs en concepten getoetst wordt door deze bijvoorbeeld met elkaar te vergelijken of verbinden, hun merites te beargumenteren, of te plaatsen in (historische) stromingen en ontwikkelingen binnen de antropologie en ontwikkelingsstudies.

In week 5 kiezen studenten voor het essay één van de auteurs/stromingen die tot en met week 5 behandeld zijn. In de daarop volgende weken schrijven ze daar een kort individueel essay over. In dit essay leggen studenten op diepgaande wijze en in hun eigen woorden het gekozen theoretisch concept of benadering uit, en passen ze deze toe op een geschikte, actuele case of element uit het eigen leven. 

Bijzonderheden
 
Voorkennis
Studenten van de Voorbereidende Minor kunnen zich melden bij de STIP balie om de inschrijving voor de cursus in orde te maken.
Verplicht materiaal
Literatuur
De literatuur bestaat uit een selectie van klassieke teksten van de besproken sleutelauteurs. Deze zullen bekend worden gemaakt in de cursushandleiding en beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de teksten opgegeven bij de colleges.

Opmerking
Het vak bestaat uit 2 hoorcolleges per week en wekelijkse werkgroepen.
Sustainability certificate

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Take-home tentamen
Weging70
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opmerking
De opdracht bestaat uit een kort essay waarin een denker of kernconcept naar keuze wordt toegepast op een concrete case.

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER1

Opmerking
Student moet voldaan hebben aan actieve deelname aan, en voorbereiding van, de werkgroepen.

SluitenHelpPrint
Switch to English