SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB2040
SOW-CAOSB2040
Giften, schuld en wederkerigheid
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2040
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER3  (29-01-2024 t/m 05-04-2024)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanwezigheid in werkgroepen verplicht.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
 • de complexiteit van schuldproblematiek duiden vanuit antropologisch en gedragswetenschappelijk ('behavioural') perspectief.
 • sociale relaties typeren in termen van 'gift-giving' en 'exchange' en benoemen welke normatieve beginselen van wederkerigheid hierin besloten liggen.
 • je positioneren in actuele en wetenschappelijke debatten over schuld en reflecteren op de institutionele, collectieve en interpersoonlijke aspecten ervan.
 • identificeren welke relaties er bestaan tussen diverse vormen van verschuldiging en ongelijkheid
 • beleidsmaatregelen ter voorkoming van (verdere) verschuldiging categoriseren en de potentiële effectiviteit ervan in context evalueren.
Inhoud
In de cursus worden drie actuele en samenhangende thema's rondom schulden uitgewerkt, waarbinnen specifieke onderwerpen vanuit zowel de economische antropologie als vanuit een gedragswetenschappelijk (behavioural development economics) perspectief belicht worden: 

1. Institutionele schuld waarin relaties tussen maatschappelijke groepen en financiële instellingen centraal staan, alsmede de vraag hoe problematische schuld het financiële gedrag van actoren beïnvloedt. Sub-thema's:
 • Antropologie van schuld: Morele economie van ongelijke uitwisseling (o.a. David Graeber)
 • Lagere klassen in schuld: Verleiding of signalering?
 • Lagere klassen in schuld: Laaggeletterdheid of  persoonlijkheid?
 • Lagere klassen in schuld: Psychologisch welbevinden & mentale gezondheid
 • Middenklasse in schuld: Creditcard consumptie
2. Collectieve vormen van uitwisseling en ongelijke verdeling in verband met (politieke) machtsvorming, met daarin speciale aandacht voor belastingen en het financiële kapitalisme. Sub-thema's:
 • Middenklasse in schuld: Schuld en sociaal contract
 • Schuld in transfer regimes: Fiscale regulering & economisch burgerschap
 • Schuld in belastingen: Belastingdiscipline & ‘nudging’
 • Schuld in transfer regimes: Financieel kapitalisme en geld als schuld
 • Schuld in belastingen: Negatieve belastingen (cash transfer programma's & basisinkomen)
3. Interpersoonlijke schuld ofwel arrangementen van zorg en informele sociale zekerheid (in relatie tot verschuldiging in familieverband, maar ook als onderdeel van een wereldwijde zorgketen), waarin de samenhang van verschillende vormen van uitwisselingen geproblematiseerd worden. Sub-thema's:
 • Verwantschap en de markt voor zorg: ‘Care & kin’ /Transnationale zorgarrangementen
 • Kansen(on)gelijkheid: early childhood development (ECD) & erfenissen
De antropologische en gedragswetenschappelijke inzichten uit de colleges worden geïntegreerd toegepast in een groepsopdracht, die middels werkcolleges (4x) begeleid wordt. Samen met medestudenten verzorg je een mini-college op basis van beschikbaar gesteld videomateriaal rondom schuldenproblematiek. De films/documentaires zoomen in op schulden in diverse (kwetsbare) groepen en contexten (incl. Nederland en Global South). In de Nederlandse context wordt specifiek aandacht besteed aan beleid ter preventie, signalering, verlichting en sanering van schulden en brengen we de veelheid aan actoren die hierin een rol vervullen in kaart.
Niveau
B2
Voorkennis
Bachelor studenten dienen in bezit te zijn van een positief BSA (conform art. 6 van de Richtlijn Studieadvies eerste jaar). Studenten waarvan het BSA is uitgesteld (conform art. 9 van dezelfde richtlijn) zijn ook gerechtigd om deel te nemen. 

De cursus staat open voor studenten van andere opleidingen. Het is raadzaam om tijdig bij de cursuscoördinator na te gaan of de cursus op basis van bestaande voorkennis gevolgd kan worden. Voor studenten die een economische, sociale, of psychologische richting volgen en het eerste jaar behaald hebben, is de aansluiting in beginsel toereikend.   
Toetsinformatie
De cursus wordt getoetst middels een groepsopdracht (weging: 40%) en een regulier schriftelijk tentamen (weging: 60%). Het tentamen bestaat deels uit meerkeuzevragen, deels uit open vragen, en wordt via Cirrus op de campus afgenomen. Voor het tentamen dient een minimale score van 5.50 behaald te worden, ongeacht het cijfer voor de groepsopdracht.      
Bijzonderheden
Deze cursus sluit aan bij: SDG 1 (No Poverty); SDG 3 (Good Health & Wellbeing); SDG 8 (Decent Work & Economic Growth); SDG 10 (Reduced Inequalities).
Voorkennis
B1 themacursussen Markten in ontwikkeling (SOW-CAOSB1040) en Politiek van verwantschap (SOW-CAOSB1050) en B1 theoriecursus Culturele diversiteit & ongelijkheid (SOW-CAOSB1070).
Verplicht materiaal
Boek
- Morduch, J., & Schneider, R. (2017). The Financial Diaries: How American Families Cope in a World of Uncertainty. Princeton University Press. [Dit boek dient aangeschaft te worden; er is een hardcover editie verschenen in 2017 en een paperback editie in 2019; beide edities kunnen gebruikt worden].
Artikelen
Wordt nader bekend gemaakt. Selectie van wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken; beschikbaar via digitale leeromgeving voor aanvang van cursus.
Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Antropologisch en gedragswetenschappelijk perspectief op thematiek worden parallel gedoceerd.
Sustainability certificate

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Werkgroepen zijn verplicht en dienen ter voorbereiding van de groepsopdracht.
Toetsen
Tentamen
Weging3
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Werkstuk
Weging2
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

SluitenHelpPrint
Switch to English