SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB3010
SOW-CAOSB3010
Hedendaagse debatten
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB3010
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. ir. M. Koster
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Doelstellingen
  • Je beheerst de voornaamste theorieën en debatten rondom één van de twee gekozen thema’s, binnen het domein van CAOS.
  • Je kunt deze theorieën en debatten met elkaar in verband brengen en kritisch bevragen.
  • Je neemt een eigen kritische positie in binnen de bestudeerde theorieën en debatten.
  • Je gebruikt deze theorieën en debatten om actuele maatschappelijke vraagstukken te duiden en kritisch te benaderen.
Inhoud
In deze cursus kies je één van de twee thematische tracks. Binnen deze tracks ga je in op de hedendaagse theorieën en debatten binnen dit thema.

Track 1: Kritiek Klimaat
In de hedendaagse samenleving staan klimaatverandering en andere milieuproblemen volop ter discussie. Het zet ons aan het denken over onze verhouding tot de natuur en ons economisch handelen. Hoe lang nog kan de groei van onze materiële welvaart ten koste gaan van de natuur? Het kapitalisme en de huidige exponentiële groei van de economie staan immers op gespannen voet met ecologische crises die zich mondiaal aan ons opdringen: opwarming van de aarde, stijgende zeespiegel, uitputting van fossiele hulpbronnen, toename CO2 in de atmosfeer, verlies aan biodiversiteit, en groeiende hoeveelheden afval. Niet alleen de politiek en het bedrijfsleven zijn ermee gemoeid, ook de wetenschap reageert op de klimaatcrises van het Antropoceen (het tijdperk waarin de mens geologisch gezien niet langer een nietig wezen is maar een doorslaggevende invloed heeft op klimaat, planeet en natuur). Bovendien zet klimaatverandering ons antropocentrische wereldbeeld op zijn kop: de mens is niet de enige sociale en machthebbende agent in het centrum van de wereld. De natuur blijkt in staat hard terug te slaan en het voortbestaan van de aarde te bedreigen.
Deze herbezinning op mens-natuur relaties in het Antropoceen laat ook onze discipline niet onberoerd. We worden uitgedaagd om de vanzelfsprekendheid van het antropocentrisme in theorie, methodologie en etnografie kritisch onder de loep te nemen. De mens-natuur relatie moet opnieuw worden bevraagd: Hoe relativeren we de plaats en betekenis van de antropos, hoe theoretiseren we de agency of personhood van de natuur, hoe beluisteren we de ‘stem’ van de natuur en hoe laten we dat perspectief vervolgens in ons schrijven en handelen doorklinken? Ook worden we uitgedaagd om onze visies op ontwikkeling te herzien, en in debat te gaan over duurzamere en eerlijkere vormen van ontwikkeling. Uniek voor het CAOS debat over klimaat, natuur en ecologie is tegelijkertijd de focus op sociale ongelijkheid en (klimaat)rechtvaardigheid. Gender, ras, klasse, etniciteit en religie zijn van cruciaal belang in het begrijpen van de diversiteit van mens-natuur relaties en in het en kritisch bevragen van de oplossingen die overheden, bedrijven en sociale bewegingen aandragen.
In deze cursus bestuderen we hoe het Kritieke Klimaat onze discipline beroert. Deze track sluit aan bij de BA-cursussen Materialiteit, Identiteit en Natuur, Grote denkers en sleutelbegrippen, en Gender, Macht en Grenzen. De cursus bereidt voor op de thematische specialisaties Ecological livelihoods and environmental justice en Grassroots initiatives, development and the state in ons Master-programma.

Track 2: Betwist Burgerschap
Burgerschap gaat over de relatie tussen mensen en de natiestaat en tussen mensen onderling. Deze track richt zich op de vraag hoe hedendaagse veranderingen ervoor zorgen dat burgerschap steeds meer een betwist begrip is. Wereldwijd leidt toegenomen migratie tot nieuwe discussies over wie en wat een burger is. Daarnaast zien we hoe in de Global North een zich terugtrekkende overheid, deregulering, decentralisering en de groeiende nadruk op de verantwoordelijkheden van individuen en families hebben geleid tot nieuwe vormen van burgerschap. In een ogenschijnlijke tegenstelling zien we hoe nu, sinds de pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis, de overheid zich juist weer een meer centrale rol toe-eigent. In de Global South zorgen modernisering van governance, welke vaak gepaard gaan met regulering en monitoring, en beleid gericht op sociale insluiting en ontwikkeling, voor nieuwe staat-burger-relaties. Tegelijkertijd zijn in sommige regio’s autoritaire staatsvormen nooit ver weg en worden burgerrechten ter discussie gesteld. In beide regio’s zijn mensen door toegenomen neoliberalisering voor steeds meer basisbehoeften, zoals huisvesting, veiligheid en zorg, aangewezen op hun eigen verantwoordelijkheid of die van bedrijven, terwijl ze zich hiervoor in het verleden tot de overheid richtten. Neoliberalisering en globalisering kunnen zo leiden tot zogenaamd burgerschap beyond the nation-state. De cursus gaat ook in op de affectieve kant van burgerschap, waarbij het gaat om waar mensen zich betrokken en thuis voelen en hoe dergelijke belonging plaatsvindt op het raakvlak van staat en familie/ verwantschap. Burgerschap wordt ook steeds meer betwist in termen van “moreel burgerschap”, waarbij het gaat over wie zich waar en hoe mag “thuis voelen”, gerelateerd aan etniciteit, religie, gender, seksualiteit en sociale klasse.
Deze track bouwt voort op de BA-cursussen Culturele diversiteit en ongelijkheid; Grote denkers en sleutelbegrippen, en Gender, macht en grenzen. De cursus bereidt voor op de thematische specialisaties Decolonizing diversity in a polarized world en Grassroots initiatives, development and the state binnen ons Master-programma.
 
Niveau
3e jaar BA CAOS
Voorkennis
Bachelor studenten dienen het eerste jaar behaald te hebben 
Toetsinformatie
Zie onder "toetsen".
Bijzonderheden
Voor de reguliere studenten wordt de cursus online aangeboden.

De Pre-Master studenten participeren wél in de hoorcolleges op de campus (eerste vier maandagen van deze periode). Voor hen zijn er ook verplichte aanvullende bijeenkomsten die aan deze cursus zijn gerelateerd (zie rooster).
Reguliere studenten die in Nederland zijn, worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de hoorcolleges op de campus (op de eerste vier maandagen van de periode).
Voorkennis
Indien de inschrijving voor de cursus niet mogelijk is in verband met de nieuwe inganseisen, neem dan contact op met de studieadviseur Eefje Derix (email: eefje.derix@ru.nl).
Verplicht materiaal
Literatuur
Literatuurlijsten per thema worden t.z.t. bekend gemaakt.
Werkvormen
Sustainability certificate

Werkgroep

Toetsen
Individuele schrijfopdracht (literatuur review)
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2, Blok SEM2

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1

SluitenHelpPrint
Switch to English