Over de Faculteit der Managementwetenschappen

De Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) is een faculteit van de Radboud Universiteit dat onderdak biedt aan een unieke, krachtige combinatie van interdisciplinair onderzoek, met impact op het onderwijs en de praktijk van het management. De missie van de faculteit is om op verantwoorde manier duurzame samenlevingen te beheren, oftewel 'responsible governance for sustainable societies'.

Missie en visie

De Faculteit der Managementwetenschappen stelt studenten, instellingen, bedrijven en maatschappelijke actoren en overheden in staat om hun rol te spelen in de transformatie naar duurzame samenlevingen. De faculteit sluit zich hiermee aan bij de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Missie en visie

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur bepaalt de richting die de faculteit als geheel op gaat. Die richting wordt in samenspraak met de Facultair Gezamenlijke Vergadering (FGV) vormgegeven, waarin zowel medewerkers als studenten zitting hebben.

Faculteitsbestuur

Secretariaat

06-31132080

Medewerker

Medezeggenschap

Binnen de faculteit bestaan er verschillende medezeggenschapsorganen. Deze organen en commissies ondersteunen het faculteitsbestuur in de strategie- en beleidsvorming.

Medezeggenschap 

International Advisory Board

Onze Internationale adviesraad bestaat uit experts uit de academische wereld, organisaties en overheid die door hun nauwe banden met de faculteit de externe perspectieven bieden die nodig zijn voor ons onderzoek, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid.

De leden van de internationale adviesraad spelen een cruciale rol in de strategische koers van de faculteit en bieden onafhankelijk advies over belangrijke kwesties waarmee de faculteit, haar relaties en ontwikkeling geconfronteerd worden.

De bijzondere expertise van de leden stelt de faculteit in staat duurzame antwoorden te geven op mondiale vraagstukken die van invloed zijn op organisaties en samenlevingen en zorgt ervoor dat onze studenten voorbereid zijn op de toekomst.

Cijfers

  • 5 bacheloropleidingen
  • 9 masteropleidingen, 45 masterspecialisaties
  • +/- 5000 studenten
  • 430 fte medewerkers
  • 43 hoogleraren
  • 82 fte promovendi
  • 20 promoties (in 2022)
  • 382 publicaties (in 2022)

Cijfers per 1 januari 2023, tenzij anders vermeld

Over het Elinor Ostromgebouw

Het Elinor Ostromgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Contact en bereikbaarheid