De illusie van inclusie

Inclusief onderwijs voor dove/slechthorende leerlingen

  Algemeen

  Er ligt een grote maatschappelijke opdracht om steeds meer leerlingen vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs te laten gaan. De visie hierachter is ‘inclusief onderwijs’ voor alle leerlingen. Maar als enige dove of slechthorende leerling tussen horende klasgenoten zitten, is dat wel inclusief? Volgens de (internationale) dovengemeenschap hebben dove en slechthorende (D/SH) kinderen recht op gebarentaalaanbod en contact met andere dove kinderen.

  In Nederland worden ongeveer 200-300 kinderen per jaar geboren met een auditieve beperking (van licht slechthorend tot doof). Van de doof/slechthorende kinderen zit op dit moment al 70-75% in het regulier onderwijs, de resterende 25-30% zit op het speciaal onderwijs, cluster 2 (onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking). 

  Opdrachtgever
  Opdrachtgever van deze denktank is Koninklijke Auris Groep. Auris helpt dove en slechthorende kinderen met de juiste zorg en passend onderwijs. Bijvoorbeeld met hulp bij taalontwikkeling en ondersteuning op school. 

  Opdracht
  In deze denktank buigen jullie je over de vraag hoe het onderwijs toch inclusiever kan worden voor D/SH kinderen. De opdrachtgever vraagt jullie om na te denken over innovatieve oplossingen binnen de Nederlandse context. Voorbeelden zijn bimodaal tweetalig (BiBi) onderwijs waar een gebarentaal deel uitmaakt van het curriculum, omgekeerde inclusie en andere vormen van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. 

  Mogelijke concrete invullingen van dit vraagstuk zijn:

  (1) het in kaart brengen van succesvolle vormen van inclusief onderwijs voor D/SH leerlingen in het buitenland. Hoe ziet dit eruit? Welke elementen zouden ook geschikt kunnen zijn in de Nederlandse context?

  (2) (technologische) aanpassingen om lesmateriaal toegankelijk te maken voor D/SH leerlingen

  (3) voorlichtingsmateriaal voor beleidsmakers en (school)bestuurders

  Tijdens het kick-off weekend zullen medewerkers van team onderzoek en team innovatie van Auris samen met jullie verder inzoomen op bovenstaand vraagstuk. Zij zullen een beeld scheppen van de doelgroep D/SH kinderen en de huidige vorm van (speciaal) onderwijs aan deze doelgroep. Samen kan dan nagedacht worden over wat er aan concrete producten opgeleverd kan worden die door Auris gebruikt kunnen worden in het duurzaam vormgeven van inclusief onderwijs aan de doelgroep D/SH leerlingen.

  Factsheet

  Type onderwijs
  Werkgroep