Secondary school teachers’ instructional adaptations: Perceiving and addressing students’ various learner characteristics in daily practice

maandag 23 oktober 2023, 16:30
Promovendus
L.M. Jager MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P.C. Meijer, prof. dr. A.H.N. Cillessen, prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Locatie
Aula

Van leraren wordt verwacht dat zij binnen een les inspelen op verschillen tussen leerlingen door hun didactiek af te stemmen deze verschillen. Deze afstemming zou ertoe leiden dat het leren van leerlingen beter gefaciliteerd wordt. In het voortgezet onderwijs wordt dergelijke afstemming weinig geobserveerd. Leraren geven zelf aan deze afstemming uitdagend te vinden. Dit promotieonderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan een beter begrip over wat deze afstemming zo complex maakt. Twee vragen zijn richtinggevend voor het onderzoek in dit proefschrift: (1) Welke verschillen tussen leerlingen binnen een klas worden door leraren waargenomen? En (2) Hoe stemmen leraren hun onderwijs af op waargenomen verschillen tussen leerlingen in hun klas? 
De bevindingen wijzen erop dat de percepties die leraren hebben van hun leerlingen alsmede hun didactische afstemming meervoudig van aard zijn. Leraren zien een veelvoud aan verschillen tussen leerlingen en zij proberen op meerdere manieren hun onderwijs af te stemmen op deze verschillen. Daarnaast bleek de didactische afstemming gericht op het behalen van verschillende doelen (motivationele, groepsdynamische, metacognitieve) én afhankelijk van situationele factoren (de docent, vakinhoud, contextuele). Van leraren vraagt didactische afstemming dus om een constante afweging van de verschillen waarop ingespeeld zal worden en hoe dit te doen, gegeven de specifieke situatie en de verschillende onderwijsdoelen. 

Lieke Jager is op 24 mei 1987 geboren te Utrecht. In 2008 slaagde ze voor de Lerarenopleiding Geschiedenis aan de Fontys in Tilburg. Daarna begon ze met de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. In 2012 behaalde ze daar haar Master Onderwijskunde. Sindsdien werkt ze als lerarenopleider bij de Radboud Docenten Academie. Van september 2015 tot juli 2020 combineerde ze haar werk als lerarenopleider met een deeltijdaanstelling als promovenda om onderzoek te doen naar didactische afstemming van leraren in het voortgezet onderwijs. 
Tijdens haar promotieonderzoek was ze onderdeel van de onderzoeksschool van de Faculteit Sociale Wetenschappen, het Behavioural Science Institute (BSI), en van de interuniversitaire onderzoeksschool voor onderwijsonderzoek, de Interuniversity Centre for Educational Sciences (ICO). Ze presenteerde haar onderzoek op nationale en internationale conferenties. Ze was secretaris van het bestuur van de divisie leraar en lerarenopleidingen (L&L) van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) en als co-convenor betrokken bij de organisatie en invulling van de Emerging Researchers Conference (ERC) van de European Educational Research Association (EERA).