Sociaal werk heeft masteropgeleide professionals nodig.

vrijdag 27 oktober 2023, 12:30
Promovendus
M. van Pelt-Oosterhof drs.
Promotor(s)
prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers, prof. dr. R. Roose (Ugent, BE)
Locatie
Aula

In Europa is de laatste decennia sprake van een academiseringstrend in het sociaal werk. In Neder-land blijkt dat ondermeer uit de introductie van een masteropleiding Social Work in 2008, op initia-tief van onder andere de beroepsvereniging, de branchevereniging en het hoger onderwijs. Door middel van een masteropleiding wilden zij bijdragen aan de kwaliteit van het sociaal werk door sociaal werkers op te leiden die aan – op wetenschappelijke kennis gebaseerde - praktijkontwikke-ling kunnen werken. Verwacht werd dat een bepaalde benadering van praktijkontwikkeling uit de verpleegkunde, Practice Development (PD) geheten, passend zou kunnen zijn. 
In dit proefschrift is onderzocht welke verwachtingen betrokken partijen nu precies hadden ten aanzien van de MSW-opleiding. Ook is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn aan PD om aan te sluiten bij het sociaal werk, in welke mate deze aangepaste vorm al deel uitmaakt van sociaal werk praktijken en wat er nog meer nodig is. Daarnaast zijn verschillen tussen bachelor en master opge-leide sociaal werkers onderzocht, om conclusies te trekken over de betekenis van de MSW-opleiding. Een belangrijk resultaat is dat de MSW-opleiding een significant effect heeft op de mate waarin sociaal werkers hun praktijken onderbouwen met evidence, maar dat zij ook een passende taak of functie moeten hebben. 

Mariël van Pelt studeerde politicologie en de 1e graads lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit. Zij is senior medewerker bij Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken en lector sociale veerkracht bij Fontys Hogeschool. In de periode 2006-2008 was zij projectleider en ontwikkelaar van de eerste masteropleiding sociaal werk in Nederland. Tot aan 2022 was zij als opleidingscoördinator en daarna als hoofddocent verbonden aan deze opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gewerkt. In haar proefschrift heeft zij onderzocht wat de masteropleiding sociaal werk bijdraagt aan professionalisering en meer specifiek academisering van het sociaal werk.