Doorstroming en aansluiting van onderwijs

De Radboud Universiteit werkt nauw samen met andere onderwijsinstellingen om de aansluiting tussen het primair, voortgezet, hogerberoeps en wetenschappelijk onderwijs te verbeteren.

Het universitaire beleid op dit thema komt tot uiting in de volgende activiteiten:

De Radboud Universiteit is daarnaast lid van het Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen, en is penvoerder van het Regionaal ambitieplan aansluiting VWO-WO 2022-2025, gericht op het versterken van de samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs in de regio.

Platform VO-HO

De universiteit is sinds 1999 lid van het Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen, een samenwerkingsverband tussen hogeronderwijsinstellingen en scholen uit het voortgezet onderwijs in de wijde regio. De doelstelling van het Platform VO-HO is het bevorderen van een succesvolle studieloopbaan van havo- en vwo-leerlingen in het vervolgonderwijs. De samenwerking tussen de participerende instellingen richt zich op het informeren over elkaars activiteiten en het versterken ervan.

Leden

Het Platform VO-HO Arnhem-Nijmegen bestaat uit zes hogeronderwijsinstellingen en 65 scholen uit het voortgezet onderwijs in de wijde regio. Uit het hoger onderwijs nemen deel:

  • AERES Hogeschool Wageningen
  • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool van Hall Larenstein
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Wageningen Universiteit

Activiteiten platform VO-HO

  • Bijdragen aan vorm en inhoud van Loopbaanoriëntatie-begeleiding (LOB) voor vo-leerlingen.
  • Voor leerlingen van o.a. Platformscholen is door de Radboud Universiteit de Radboud Try-out voor 4 vwo ontwikkeld.
  • Het jaarlijks naar elke aangesloten school terugkoppelen van gegevens m.b.t. de studievoortgang van oud-leerlingen in het eerste jaar van het vervolgonderwijs.
  • Een jaarlijkse conferentie over een actueel vraagstuk dat speelt binnen de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs.

Contact Platform VO-HO

Contact Education Affairs

Voor contact over het universitaire beleid op doorstroming en aansluiting van onderwijs.

Organisatieonderdeel

Download het Regionaal ambitieplan aansluiting onderwijs

Regionaal Ambitieplan Aansluiting vo-ho 2022-2025

AA 2021.041 iv Regionaal Ambitieplan aansluiting vo-ho 2022-2025