Onderwijsvisie Radboud Universiteit

Academisch. Persoonlijk. Duurzaam. Dat zijn de drie pijlers van onze visie op onderwijs. Ze vormen een toekomstgericht vervolg op de drie pijlers van de vorige onderwijsvisie: kwaliteit, binding en duidelijkheid. Ze geven aan wat voor de Radboud Universiteit van belang is voor goed onderwijs. Ze geven richting en houvast bij onze ontwikkeling en innovatie van het onderwijs en de keuzes die we daarbij maken. En ze dragen bij aan de gemeenschappelijke taal waarmee wij praten over wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs, onze studenten, onze docenten en onze universiteit.

Lees de vastgestelde onderwijsvisie

Academisch

Ons onderwijs is academisch. Dit betekent dat nieuwsgierigheid en verwondering bij ons centraal staan. We stimuleren onze studenten om vanuit nieuwsgierigheid de wereld om hen heen te onderzoeken. Verwondering en nieuwsgierigheid zijn hiermee een startpunt voor kritisch onderzoek en kritische reflectie. Studenten leren daarnaast een onderzoekende houding aan te nemen. 

Onze docenten spelen een belangrijke rol in de academische vorming van studenten, omdat zij vanuit hun expertise studenten inleiden in het vakgebied en de academische wereld. Dit doen zij door het creëren van een open en intellectueel klimaat, waarin zij studenten uitdagen en inspireren om zich verder te bekwamen, terwijl docenten zelf actief onderdeel zijn van de academische gemeenschap. Bovendien nodigt de breedte van onze universiteit bij uitstek uit tot het verruimen van de blik van iedere student. We faciliteren binnen onze onderwijsprogramma’s uitwisseling, samenwerking en vernieuwing tussen disciplines en faculteiten.

Persoonlijk

Ons onderwijs is persoonlijk. Dit betekent dat we veel waarde hechten aan ontmoeting en verbondenheid. Het is voor ons belangrijk dat onze campus bijdraagt aan (academische) interactie en de campus een plek is waar studenten, docenten en alle andere betrokkenen zich welkom weten. Studenten zijn ‘zich ontwikkelende academici’ die met passende begeleiding zelf hun keuzes maken en hun ontwikkeling richting geven. Zij leren tijdens hun studie steeds meer regie te nemen over het eigen, persoonlijke leerproces. Docenten begeleiden studenten hierbij door hen wegwijs te maken in de academische wereld. Zo gaan professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Onze docenten worden gesterkt in hun rol doordat zij hun collega’s kennen en nauw samenwerken: binnen hun vakgebied over de hele wereld én binnen hun faculteit, de universiteit en de regio.

Duurzaam

Ons onderwijs is duurzaam. Onze docenten brengen studenten de vaardigheden bij om de academische wereld te verbinden aan die daarbuiten. Dit vinden wij belangrijk omdat de wereld nu en in de toekomst antwoorden nodig heeft op vragen rondom ecologische en economische duurzaamheid. Onze studenten ontwikkelen competenties die nodig zijn om te blijven leren, hun leven lang. De academische grondhouding (nieuwsgierigheid, verwondering en een onderzoekende houding) staat hierbij centraal en is duurzaam verankerd. 

Ook docenten blijven zich ontwikkelen in onderzoek en onderwijs, vanuit een innerlijke gedrevenheid en betrokkenheid om bij te dragen aan de maatschappelijke vraagstukken in de wereld. Zij zijn als een voorbeeld voor studenten, nemen hen op in de academische gemeenschap en helpen hen – ook na hun studietijd – om deze gemeenschap verder vorm te geven. Een gemeenschap waarin onze docenten thuis zijn, samenwerken in teams, erkenning en stimulering van hun werk ervaren en deel uitmaken van duurzame netwerken (zowel intern als extern).

De negen vensters van de onderwijsvisie

Negen vensters

De pijlers academisch, duurzaam en persoonlijk bekijken we vanuit drie invalshoeken: studenten, docenten en de universiteit. Dit leidt tot negen ‘vensters’ die beschrijven hoe wij naar ons onderwijs 'kijken'. 

Lees de vastgestelde onderwijsvisie

Vastgestelde onderwijsvisie

Op 21 november 2023 heeft het college van bestuur van de Radboud Universiteit de onderwijsvisie Academisch, persoonlijk en duurzaam vastgesteld. Deze visie vormt een gezamenlijk vertrekpunt en is een richtlijn voor de permanente ontwikkeling van ons onderwijs in een cyclus van planning, uitvoering, evaluatie en verbetering van ons onderwijs binnen universiteit, faculteiten en opleidingen. De onderwijsvisie biedt richting bij het maken van keuzes en houvast bij het doorgaande gesprek daarover.

Download de onderwijsvisie