Gedragscode vreemde taal

Binnen de Radboud Universiteit geldt de onderstaande Gedragscode vreemde taal. Deze gedragscode is gebaseerd op artikel 7.2 sub c van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijke onderzoek (WHW).

Artikel 1

Binnen de Radboud Universiteit Nijmegen kan het verzorgen van onderwijs en het afnemen van tentamens en examens in een andere taal dan het Nederlands geschieden indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt.

Artikel 2

Een besluit tot het gebruik van een vreemde taal wordt genomen door de decaan van de desbetreffende faculteit, na het advies ingewonnen te hebben van de opleidingscommissie. De decaan neemt daarbij de volgende uitgangspunten in acht:

a) de noodzaak van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands dient vast te staan;

b) tentamens en examens van Engelstalige opleidingen worden in het Engels afgelegd; tentamens van in het Engels gedoceerde vakken worden in het Engels afgelegd, tenzij de examencommissie anders beslist;

c) het anderstalige onderwijs voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderwijs verzorgd in het Nederlands.

Artikel 3

In de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding wordt het besluit van de decaan verwerkt.

Artikel 4

De decaan van de faculteit brengt jaarlijks aan het college van bestuur verslag uit van de door hun genomen besluiten.