Taalgedragsconventies Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit streeft ernaar een open, inclusieve gemeenschap te zijn, waarin iedereen die werkt of studeert aan deze universiteit zich thuis en veilig voelt. Dit impliceert dat studenten en medewerkers uit binnen- en buitenland zich gehoord weten en actief kunnen participeren.

In lijn met deze ambitie heeft het college van bestuur richtlijnen geformuleerd met betrekking tot het gewenste taalgedrag op de campus, ofwel taalgedragsconventies voor alle formele en informele communicatie, in bestuurscontext en in medezeggenschaps- en andere overlegorganen. Deze richtlijnen moeten ervoor zorgen dat taal niet belemmerend werkt en zijn geldig binnen alle geledingen van de universiteit, in onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten.

Taalgedragsconventies

 1. De Radboud Universiteit is tweetalig. Alle communicatie-uitingen van de universiteit zijn voor zover relevant beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels. Formele documentatie, bewegwijzering en aankondigingen voor de gehele Radboudgemeenschap zijn altijd tweetalig.
 2. Meertaligheid op de campus wordt toegejuicht: Nederlands, Engels, Duits en andere talen worden op een flexibele manier gebruikt, soms actief en soms als luistertaal (lingua receptiva). Lingua receptiva is een vorm van meertalige communicatie waarin twee sprekers van verschillende moedertalen maar met voldoende passieve kennis van elkaars taal, elk hun eigen taal spreken en elkaar daarbij kunnen verstaan. 
 3. In medezeggenschap en andere formele overlegorganen is het wenselijk het Nederlands als voertaal te hanteren als alle deelnemers aan het overleg Nederlands beheersen. Deelnemers kunnen ook kiezen voor receptieve meertaligheid (zie toelichting bij lingua receptiva). Verwacht wordt dat iedereen die wil participeren het Nederlands en Engels verstaat. De universiteit stelt iedereen die voor de medezeggenschap gekozen is in de gelegenheid hiertoe taalcursussen te volgen. 
 4. Documentatie m.b.t. beleidsvorming, management en medezeggenschap is in principe in het Nederlands, tenzij anders besloten wordt. Overwogen kan worden om van belangrijke stukken of vergaderingen Engelstalige versies, samenvattingen of besluitenlijsten beschikbaar te stellen.
 5. Binnen opleidingen is de voertaal Nederlands of Engels. (Binnen opleidingen waar de doeltaal de voertaal is gelden andere regels.) De voertaal is bepaald door de opleiding zelf, op basis van de leidende criteria zoals vermeld in het Beleidskader Voertaal Opleidingen. Van deze regel kan afgeweken worden, als de deelnemers aan het overleg of college afgesproken hebben om in een andere taal dan het Nederlands of Engels (bijv. het Duits, Frans, of Spaans) te communiceren. Begeleiding en ondersteuning van studenten binnen een opleiding vindt plaats in de voertaal van de opleiding.
 6. Als alle deelnemers aan een overleg of college Nederlands als moedertaal hebben, dan is het in overleg mogelijk Nederlands als voertaal te hanteren, ook in een Engelstalige opleiding of Engelstalige track van een opleiding. Essentieel is echter dat niemand van deelname aan de communicatie wordt uitgesloten. De schriftelijk communicatie blijft in het Engels. 
 7. De docent bepaalt de literatuur voor het college. Deze kan in het Nederlands, Engels of in een andere taal zijn.
 8. Een student kan het verzoek doen een keuzevak af te leggen in een andere taal dan de officiële voertaal van de opleiding. De examencommissie besluit, gehoord de docent van het keuzevak, of het verzoek gehonoreerd wordt. De termijn voor een dergelijk verzoek kan per opleiding in het opleidingspecifieke deel van de OER beschreven worden.
 9. We verwachten van alle docenten en staf een hoog taalniveau. Docenten die in het Engels doceren moeten C2 niveau kunnen aantonen; van internationale docenten die in het Nederlands doceren wordt eveneens verwacht dat zij C2 niveau Nederlands kunnen aantonen. 

Randvoorwaarden

Om aan de taalgedragsconventies te kunnen voldoen faciliteert de universiteit medewerkers en studenten op het gebied van taal. Zo is er:

 1. Aanbod van kosteloze cursus Social Dutch voor internationale studenten, promovendi en medewerkers (op basis van restitutie).
 2. Aanbod van scholing Nederlands voor internationale medewerkers en promovendi, op basis van het matchingprincipe.
 3. Aanbod Intensive Language Programmes met 50% korting voor medewerkers. (50% subsidie van het college van bestuur en 50% matching door de faculteit of dienst)
 4. Aanbod van kosteloze scholing Nederlands en Engels voor leden van de medezeggenschap.
 5. Aanbod van scholing Engels voor alle medewerkers en promovendi, op basis van het matchingprincipe.
 6. Vergoeding voor medewerkers bij het behalen van een Engels taalcertificaat, op basis van het matchingprincipe.
 7. Voortzetting van de bestaande taalcursuskortingsregeling voor medewerkers.
 8. Scholing en begeleiding van hoogopgeleide vluchtelingstudenten.
 9. Een verlenging van de taalcursuskortingsregeling: 50-70% korting voor studenten op groepscursussen in 17 talen.

‘Work in progress’

Het college van bestuur heeft een Taalideeënbus opgericht waar studenten, staf en anderen hun ideeën, klachten en adviezen met betrekking tot taal binnen de universiteit kunnen delen. We nodigen iedereen uit deze in te sturen naar languagesuggestionbox [at] ru.nl (languagesuggestionbox[at]ru[dot]nl).