Privacyverklaring Radboud Universiteit

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website(s)) van de Radboud Universiteit en geeft per doelgroep de meest relevante informatie.

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. In de Regeling bescherming persoonsgegevens Radboud Universiteit wordt het privacy beleid van de Radboud Universiteit nader beschreven.

Met deze privacyverklaring informeert de Radboud Universiteit u aan de hand van uw relatie met de Radboud Universiteit welke persoonsgegevens er door de Radboud Universiteit worden verzameld en voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt. In de cookieverklaring informeren wij hoe wordt omgegaan met de gegevens van websitebezoekers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen welke persoonsgegevens per categorie kunnen worden verwerkt.

Doelen van verwerking

De Radboud Universiteit zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen voor welke doeleinden de Radboud Universiteit uw persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag voor de verwerking

De Radboud Universiteit verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. u hebt toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen;
  3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  4. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van andere personen;
  5. de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of aan ons opgedragen openbaar gezag te vervullen;
  6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor specifiek in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, of indien er sprake is van een van de in de geldende wet- en regelgeving genoemde uitzonderingsgronden.
In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen op basis van welke rechtsgrond uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Verplichte verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat de Radboud Universiteit uw gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken verstrekt aan derde partijen. De Radboud Universiteit verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij de Radboud Universiteit wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen of er in uw situatie gegevens aan derde partijen worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

De Radboud Universiteit maakt op dit moment geen gebruik van profiling in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen op basis van welke criteria de bewaartermijn in uw situatie wordt bepaald. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als er voor de betreffende persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, dan houden we die aan. Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteen lopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.

Mocht u willen dat uw persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Radboud Universiteit neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pseudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

De Radboud Universiteit respecteert de rechten die u op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen.

Inzagerecht
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens de Radboud Universiteit van u verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, hebt u het recht daar bezwaar tegen te maken.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van de Radboud Universiteit en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.

Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door u gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat de Radboud Universiteit de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien de Radboud Universiteit de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als wij persoonsgegevens van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u veelal het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming Dhr. R. Sarelse  of per e-mail aan mijnprivacy [at] ru.nl (mijnprivacy[at]ru[dot]nl).
De Radboud Universiteit brengt u voor het uitoefenen van uw hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook uw identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezicht

Functionaris gegevensbescherming

De Radboud Universiteit heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de Radboud Universiteit over de privacywetgeving.  De FG is onafhankelijk. De FG rapporteert rechtstreeks aan de het College van Bestuur. De FG is bovendien de contactpersoon voor vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Voor verzoeken inzake de uitoefening van een van de hiervoor genoemde rechten kunt u per e-mail contact opnemen met het FG-Bureau via: mijnprivacy [at] ru.nl (mijnprivacy[at]ru[dot]nl). Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met het FG-Bureau via privacy [at] ru.nl (privacy[at]ru[dot]nl).

Toezichthouder

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kunt u klachten ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Reikwijdte en wijzigingen

Deze privacyverklaring is goedgekeurd door het College van Bestuur op 9 mei 2018 en geldt in samenhang met de bijbehorende (sub)privacyverklaringen ten aanzien van alle verwerkingen met ingang van 25 mei 2018. Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij minimaal één maand van te voren aankondigen op deze pagina. Bezoek deze pagina daarom ook regelmatig om op de hoogte te zijn van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.