Gedragscodes en regelingen gedrag & integriteit

De Radboud Universiteit streeft een klimaat van academische vrijheid na waarin de open discussie en vrijheid van geest, denken en spreken voorop staat. Wel zijn er kaders voor integer en professioneel handelen in de vorm van juridisch bindende regelingen en (gedrags)codes die de gemeenschappelijke normen en waarden beschrijven.

(Gedrags)codes

Code Goed Bestuur universiteiten

De Radboud Universiteit onderschrijft de door de Universiteiten van Nederland vastgestelde code Goed Bestuur. Lees hier de code Goed Bestuur.

Gedragscode Radboud Universiteit

De Gedragscode is een kader voor integer handelen waarin verwezen wordt naar verschillende regelingen. In deze gedragscode staan de uitgangspunten voor het gedrag van de medewerkers van de Radboud Universiteit.

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit is belangrijk voor het vertrouwen in de wetenschap. Wanneer sprake is van wetenschappelijk wangedrag kun je een klacht indienen. Via deze pagina kun je in contact komen met een vertrouwenspersoon die je daarbij helpt.

Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs

De Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs bevat afspraken die (de vertegenwoordigers van) instellingen voor hoger onderwijs hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten.

Verantwoord Proefdieronderzoek

Aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt onder strenge voorwaarden verantwoord proefdieronderzoek gedaan. Op deze pagina lees je meer over verantwoord proefdieronderzoek.

Regelingen Gedrag & Integriteit

Voor studenten is er het studentenstatuut. Medewerkers zien in onderstaand overzicht wat voor hen van toepassing is.

Regeling alcohol- en/of drugsgebruik Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit heeft collegialiteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, openheid en aandacht voor de ander hoog in het vaandel staan en wil een veilige (werk)omgeving bieden voor hun studenten, medewerkers en bezoekers.

Geschillenregeling werknemers

Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur, kijk dan in de Geschillenregeling voor de procedure en hoe je verzoekschrift eruit moet zien.

Algemene regels ten behoeve van Kennisbescherming en Kennisexploitatie

Het is belangrijk dat kennis wat voorkomt uit wetenschappelijk onderzoek goed bewaard wordt. Hiervoor zijn algemene regels ten behoeve van Kennisbescherming en Kennisexploitatie opgesteld.

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

De Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen geeft een volledige beschrijving van de procedure voor het indienen van een klacht die je last bezorgen tijdens het werk.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling helpt medewerkers om een vermoeden van een misstand te melden, zonder dat de medewerker daardoor in de problemen komt.

Beleidskader nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden naast het normale werk van een werknemer. Dit wordt gestimuleerd door de Radboud Universiteit.

Regeling Ombudsfunctionaris Radboud Universiteit

In de CAO Nederlandse Universiteiten is afgesproken tot instelling van een ombudsfunctie aan alle universiteiten. Het doel is bijdragen aan verbetering van een gezonde en veilige werkomgeving en het lerend vermogen van de universiteit.

Regeling persoonlijke relaties op de werkvloer

Voor de Radboud Universiteit zijn aandacht voor de ander, eerlijkheid, respect en integriteit de fundamenten van een sociaal veilige omgeving en solide professionele relaties.

Regeling Wetenschappelijke integriteit

In de Regeling wetenschappelijke integriteit is vastgelegd hoe klachten over wetenschappelijk wangedrag worden behandeld.

Regeling (social) media Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit moedigt werknemers aan om actief te zijn op (social) media, voor werk en privé. Lees hier de richtlijnen die de Radboud Universiteit adviseert om zorgvuldig te communiceren op sociale media.

Meldcode huiselijk geweld

Deze meldcode heeft tot doel om beroepskrachten en de aandachtfunctionarissen van de Radboud Universiteit te ondersteunen en begeleiden in de stappen die gezet moeten worden bij signalen van dergelijk geweld.