Campus Radboud Universiteit
Campus Radboud Universiteit

Plan van aanpak sociale veiligheid

Met dit plan van aanpak ‘Prevent - Care - Cure’ slaat de Radboud Universiteit een nieuwe weg in. Met een duidelijk doel voor ogen: de Radboud Universiteit moet een veilige omgeving zijn waarin samenwerking, collegialiteit, gelijkwaardigheid, openheid en aandacht voor elkaar vanzelfsprekend zijn. We brengen een steviger fundament aan, zodat het meer dan normaal is dat de Radboud Universiteit een veilige omgeving is en we ons daar allemaal naar gedragen.

Lees het plan van aanpak sociale veiligheid

Naar het plan

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit bestaat uit José Sanders (rector magnificus), Daniël Wigboldus (voorzitter) en Agnes Muskens (vicevoorzitter)

Een belofte namens het college van bestuur

Als college van bestuur willen we onze betrokkenheid uitspreken: sociale veiligheid zal bovenaan de agenda blijven staan van de Radboud Universiteit. Het is van belang voor het welbevinden van studenten en medewerkers, voor goede samenwerking, voor goed onderwijs en onderzoek, én voor onze missie: wij willen bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. 

We zijn ons ervan bewust dat een stap naar voren iets van ons allemaal vraagt en ons ook voor nieuwe vragen zal stellen. Waar extra inzet nodig is zullen we dat mogelijk maken. Dit plan is geen eindproduct, het is de start. Wij willen iedereen bedanken voor de moed zich uit te spreken en voor de kennis en inzichten die zij delen. Dit draagt bij aan onze identiteit en het gewenste klimaat waarbinnen respectvol met elkaar omgaan meer dan normaal is. 

De Radboud-norm

Voor grensoverschrijdend gedrag is geen plek binnen de Radboud Universiteit. Met elkaar vormen wij een omgeving waarin samenwerking, collegialiteit, gelijkwaardigheid, openheid en aandacht voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Studenten en medewerkers kunnen zichzelf zijn, gaan respectvol met elkaar om en hebben gelijke kansen, ongeacht herkomst, overtuiging, gender, seksuele oriëntatie, beperking, rol of functie. Iedereen aan onze universiteit kent deze norm, leeft die na en voelt zich gesteund om ongewenst gedrag te corrigeren, zich daarover uit te spreken en anderen aan te spreken. Iedereen kan rekenen op een vangnet van maatregelen en zorg en op een proportionele, rechtvaardige en zorgvuldige behandeling van klachten en meldingen. Dat is onze Radboud-norm. 

Dit gaan we doen

  • Prevent: We gaan nadrukkelijker sturen op preventie en het versterken van een cultuur waarin voor ongewenst gedrag geen ruimte is. Onder andere door het leiderschap in de organisatie te versterken en meer handvaten te geven door ons HR-beleid verder te professionaliseren. 
  • Care en Cure: Als een schending toch voorkomt, maken we het bespreekbaar en volgen waar nodig proportionele en rechtvaardige maatregelen en nazorg, met oog voor alle betrokkenen. Dat doen we op basis van transparant en eenduidig beleid. Het inrichten van één toegankelijk meldpunt waar studenten en medewerkers terechtkunnen, is een van de concrete, voorgenomen stappen. 
een groep collega's in een overleg

Bezoek onze bijeenkomsten

Begin 2024 zijn er acht verschillende bijeenkomsten op de campus, voor alle medewerkers en studenten, waar wij het plan zullen toelichten en graag in gesprek gaan. Een open uitnodiging hiervoor kun je in januari tegemoetzien.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid? We zullen regelmatig updates delen via:

  1. Deze pagina
  2. Onze nieuwsbrieven
  3. Mails naar studenten en medewerkers

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over sociale veiligheid aan de Radboud Universiteit? Stuur dan een email naar socialsafety [at] ru.nl (socialsafety[at]ru[dot]nl)